Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019

17.07.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w czerwcu o 46,64 PLN do 5104,46 PLN tj. o 0,9%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 256,30 PLN tj. o 5,3%. Czerwcowy wzrost płac był zaskakująco niski, ponieważ w miesiącu tym płace zazwyczaj ulegają korekcie, kiedy płaconych jest więcej ruchomych składników wynagrodzeń. W związku z tym oczekujemy przesunięcia wypłat premii i nagród na lipiec.

Zatrudnienie okazało się o 13,6 tys. osób wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6393,8 tys. osób, tym samym powróciło do sytuacji obserwowanej przed dwoma miesiącami. Majowy spadek zatrudnienia i jego czerwcowy wzrost może być wynikiem przesunięcia zatrudniania pracowników sezonowych na czerwiec. W porównaniu do sytuacji sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 172,0 tys. osób tj. o 2,8%.

Roczna dynamika płacy w lipcu może wynieść około 7,6%. W przypadku zatrudnienia widoczne będą wzrosty związane tak z rosnącym popytem na pracowników sezonowych, jak również uruchamianiem inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Roczna dynamika płac do końca roku powinna oscylować w granicach 7,5%-8,0%, a średnioroczny wzrost płac wyniesie 7,4%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5776 PLN i będzie o 9,5% wyższa, niż przed rokiem.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.