Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r.

21.01.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. Przeciętne uposażenie wzrosło o 374,81 PLN do 5604,25 PLN tj. o 7,2%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 329,30 PLN tj. o 6,2%. Wzrost płac w grudniu był nieznacznie mniejszy od spodziewanego. Zazwyczaj ostatni miesiąc roku przynosi znaczące wzrosty uposażeń związane z pojawieniem się istotnych wypłat premii i nagród.

Zatrudnienie okazało się o 1,2 tys. osób, tj. o 0,02% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6396,0 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie w listopadzie było wyższe o 163,3 tys. osób tj. o 2,6%.

Grudniowy wzrost zatrudnienia, choć symboliczny co do rozmiarów, należy jednak postrzegać bardzo pozytywnie. W ostatnim miesiącu roku bywały widywane redukcje zatrudnienia, zwłaszcza w latach w których rosły obawy co do przyszłego stanu koniunktury. Dodatkowo grudzień mógł przynieść spadki będące pewnego rodzaju odreagowaniem nadzwyczaj pomyślnego w zakresie zatrudnienia listopada.

W styczniu powinien być obserwowany sezonowy spadek płac (nie będzie w płacach ruchomych składników płac tak poprawiających wyniki grudnia). Może okazać się on wyraźnie mniejszy niż przed rokiem, ze względu na znaczący wzrost poziomu płacy minimalnej.

Konsekwencją będzie podwyższenie rocznej dynamiki płac do około 8% z 6,2% w grudniu. W przypadku zatrudnienia oczekiwany jest istotny wzrost. Firmy bowiem nowy rok obrotowy zaczynają z nowym poziomem zatrudnia. W statystykach pojawi się też większa liczba zatrudnionych z powodu zwiększenia populacji zaliczanych do sektora przedsiębiorstw.

Według aktualnych prognoz średnioroczny wzrost płac wyniesie w 2020 roku 7,1%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2020 r. wyniesie 6033 PLN i będzie o 7,7% wyższa, niż przed rokiem.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.