Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 r.

20.05.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 roku. Przeciętne uposażenie uległo obniżeniu o 204,05 PLN do 5285,01 PLN tj. o 3,7%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 98,89 PLN tj. o 1,9%. Spadek płac w kwietniu jest zjawiskiem typowym. Następuje bowiem korekta po wyższym marcu, w którym płacone są liczne ruchome części płacy w postaci premii i nagród. Trzeba jednak podkreślić, że tegoroczna korekta okazała się głębsza od typowej i głębsza od oczekiwanej (nawet przy uwzględnieniu wpływu koronawirusa). Niewykluczone, że istotnym czynnikiem niekorzystnie kształtującym płace (zwłaszcza u osób rozliczanych w akordzie) były dość powszechne zatrzymania produkcji.

Zatrudnienie okazało się o 152,9 tys. osób, tj. o 2,4% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6258,8 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 133,6 tys. osób tj. o 2,1%. Spadek zatrudnienia w ujęciu miesięcznym był wyraźnie głębszy niż zakładany, nawet przy uwzględnieniu redukcji związanych z zatrzymaniem części gospodarki. Dopasowania do trudnej sytuacji rynkowej okazały się więc głębokie. Zgodnie z komunikatem GUS na spadku przeciętnego poziomu zatrudnienia w kwietniu w istotny sposób zaważyły zmniejszenia wymiaru czasu pracy oraz urlopy postojowe. W naszej opinii widać tam również redukcje w zakresie kadry dostarczanej firmom przez agencje pracy tymczasowej.

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą wciąż słabiej niż w analogicznym okresie roku 2019. W konsekwencji obserwowana może być redukcja rocznej dynamiki płac z 6,3% w marcu  i 1,9% w kwietniu do około 1% w lipcu. Później płace zaczną odrabiać straty z wiosny i początku lata.

W przypadku zatrudnienia dwa najbliższe miesiące mogą przynieść dalsze głębokie spadki zatrudnienia. W miesiącach letnich zatrudnienie wciąż będzie spadać, ale już wolniej. Łącznie w okresie marzec – sierpień zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw może obniżyć się o wyraźnie więcej niż 200 tys. osób.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.