Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021

20.05.2021

Płace w kwietniu ze spadkiem płytszym od typowego

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 123,33 PLN do 5805,72 PLN tj. o 2,1%. Kwiecień zazwyczaj przynosi wyraźne spadki płac. Są one odreagowaniem po wysokim marcu, kiedy to czasowo pojawiają się w płacach liczniej niż w innych miesiącach elementy ruchome takie jak premie czy nagrody. W dodatku na poziom uposażeń ma też wpływ rozliczanie krótszego niż w poprzednim miesiącu czasu pracy.

Tegoroczny spadek był płytszy od typowego choć zbliżony do oczekiwanego.

Przeciętne uposażenie w kwietniu okazało się o 520,71 PLN i 9,9% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy ponownie wyraźnie wzrosła – jeszcze w marcu wynosiła 8,0%, a w lutym 4,5%.

Zatrudnienie w kwietniu okazało się o 13,4 tys. osób, tj. o 0,21% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6316,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 58,1 tys. osób tj. o 0,9%.

Pokaźny spadek zatrudnienia w kwietniu o 13,4 tys. osób, choć zbliżony do oczekiwanego, należy przyjąć z zaniepokojeniem, zwłaszcza że miał miejsce po nietypowym spadku w marcu. Zazwyczaj w początku wiosny notowany jest wzrost zatrudnienia zamykający się na poziomie kilku, a nawet kilkunastu tysięcy osób miesięcznie. Roczna dynamika zatrudnienia w kwietniu uległa znacznej poprawie do dodatnich 0,9% z ujemnych -1,3% w marcu. Trzeba jednak pamiętać, iż owa kwietniowa poprawa dynamiki rocznej zatrudnienia to wyłączne efekt bazy – wchodzenia  w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki.

W maju płace są zazwyczaj niższe od kwietniowych. Ubywa bowiem w nich kolejnych ruchomych elementów (premie i nagrody), spada też (ze względów kalendarzowych) wynagrodzenie tam, gdzie rozliczany jest faktycznie przepracowany czas. Spadek w maju tego roku może sięgnąć 3,8% i okazać się głębszy niż przed dwunastoma miesiącami. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac spadnie z kwietniowych 9,9% do 9,1%.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce. W najbliższym miesiącach nawet niewielkie wzrosty zatrudnienia – liczone w pojedynczych tysiącach – powinny być przyjmowane z zadowoleniem.

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 - wykres

Zobacz inne analizy makro

Zobacz też: Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.