Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019

20.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w lipcu o 77,97 PLN do 5182,43 PLN tj. o 1,5%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 357,41 PLN tj. o 7,4%. Wzrost płac w lipcu nie jest zjawiskiem typowym, zazwyczaj ulegają bowiem one lekkiej korekcie – po typowo wysokim czerwcu. Tym jednak razem lipiec przyniósł wzrost, będący najprawdopodobniej korektą po nietypowo słabym czerwcu. Na lipiec przesunęła się wypłata części ruchomych składników płacy (premie, nagrody), ale również lepiej prezentowało się rozliczenie pracy w akordzie (czerwiec widziany z perspektywy liczby dni roboczych był nadzwyczaj krótki, lipiec zaś dłuższy niż zazwyczaj).

Zatrudnienie okazało się o 3,4 tys. osób wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6397,2 tys. osób. Wzrost zatrudnienie w lipcu na pierwszy rzut oka nie wygląda imponująca. Trzeba jednak pamiętać, że miał on miejsce po doskonałym czerwcu (wzrost zatrudnienia o 13,6 tys. osób). W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie w lipcu było wyższe o 166,1 tys. osób tj. o 2,7%.

Przeciętny poziom płac w sierpniu może ulec nieznacznej korekcie, choć roczna dynamika płacy może wzrosnąć do około 7,9%. W przypadku zatrudnienia słabiej już widoczne będą wzrosty związane  z dodatkowym popytem na pracowników sezonowych. Wzrost zatrudnienia będzie zaś głównie wynikiem uruchamiania inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Roczna dynamika płac do końca roku powinna oscylować w granicach 7,0%-8,0%, a średnioroczny wzrost płac wyniesie 7,3%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5733 PLN i będzie o 8,7% wyższa, niż przed rokiem.

 

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

tel. 502 503 272

e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.