Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021

17.12.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021

przedsiębiorstwPrzeciętne uposażenie w sektorze przedsiębiorstw uległo zwiększeniu o 105,34 PLN do 6022,49 PLN tj. o 1,8%. Listopad zazwyczaj przynosi wzrost płac.
Tegoroczny wzrost był większy od typowego i większy od oczekiwanego.
Przeciętne uposażenie w listopadzie okazało się o 538,42 PLN i 9,8% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się wyraźnie z 8,4% w październiku.
Zatrudnienie w listopadzie okazało się o 12,6 tys. osób, tj. o 0,20% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6363,7 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 44,8 tys. osób tj. o 0,71%.

Wzrost zatrudnienia w listopadzie o 12,6 tys. osób należy uznać za bardzo wysoki. Po pierwsze, ma on miejsce po kilkumiesięcznym okresie spadków zatrudnienia, bądź jedynie nieznacznych wzrostów. Po drugie, listopad z przyczyn sezonowych nie jest miesiącem, w którym zatrudnienie mogłoby wyraźnie rosnąć. Wręcz odwrotnie, wraz z początkiem jesieni spada popyt na prace sezonowe w rolnictwie, budownictwie ale i usługach turystycznych. Z drugiej strony wypada pamiętać, że wciąż jesteśmy w okresie wychodzenia gospodarki z szoku popandemicznego i powszechnie oczekuje się przywracania poziomu zatrudnienia w bardziej typowe rejony.

Roczna dynamika zatrudnienia w listopadzie uległa poprawie do dodatnich 0,71% z dodatnich 0,52% w październiku. We wcześniejszych miesiącach obserwowane było silne falowanie rocznej dynamiki zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać, iż znaczna część z owego falowania – najpierw poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia i a później pogorszenie (z lipca, sierpnia, września i października), to w znacznej części efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki, a później w echo poprawiającej się sytuacji.  Sposobem na ocenę poziomu zatrudnienia w oderwaniu od falującej bazy może być porównanie stanu dzisiejszego z tym sprzed 24 miesięcy a więc z analogicznego okresu roku 2019. W listopadzie zatrudnienie było niższe niż przed dwoma laty o 31,1 tys. osób tj. 0,5%. Bardzo podobne różnice można było wyliczyć dla kilku wcześniejszych miesięcy.

W grudniu płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od listopadowych. W ostatnim miesiącu roku przypada bowiem kumulacji wypłat nagród, dodatków i premii. Wzrost w grudniu tego roku może sięgnąć 7,1%, co będzie wynikiem nieco niższym od wzrostu notowanego przed rokiem. Owe wypłaty premii i nagród najwyraźniej w roku bieżącym realizowane były w części jeszcze z poborami listopadowymi (spłaszczając to co zostanie wypłacone w grudniu) W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac w grudniu obniży się z listopadowych 9,8 % do 8,0%.

W przypadku zatrudnienia po grudniu zazwyczaj oczekuje się stabilizacji zatrudnienia, a często obserwowane są wręcz spadki. Na wynik składać się tu będą dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony postępować będzie poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce, ale również tracący pracę ze względy na ruchy sezonowe (jesień i zima są słabsze dla rynku pracy).

Sprawdź pozostałe raporty

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.