Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024

20.03.2024

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 – przeciętne uposażenie o 913,43 PLN wyższe niż przed rokiem

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace w lutym 2024

Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 210,64 PLN do 7978,99 PLN tj. o 2,7%. Luty zazwyczaj przynosi umiarkowany wzrost płac (zazwyczaj w przedziale 1,5 – 2,5%), po głębokiej korekcie płac ze stycznia. W płacach znów zaczynają pojawiać się ruchome części wynagrodzeń takie jak premie i nagrody, ale również wyższe kwoty wypłacane w tzw. akordzie. Tegoroczny wzrost był większy od typowego, wyraźnie większy też od oczekiwanego przez rynek i przez ekspertów KIG. Głównie mógł on wynikać z przyspieszenia wypłaty części ruchomych uposażenia – typowych dla marca – jeszcze w lutym. Być może w części jego przyczyną były procesy restrukturyzacyjne w firmach. W lutym miała miejsce nieoczekiwana i nietypowa redukcja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Jeśli podlegali jej głównie pracownicy z mniejszymi uposażeniami – dawało to efekt statystyczny w postaci dodatkowego wzrostu przeciętnej płacy.

Przeciętne uposażenie w lutym okazało się o 913,43 PLN i 12,9% wyższe niż przed rokiem

Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 12,8% w styczniu Wypada przypomnieć, że całym roku 2023 przeciętne uposażenie było wyższe niż w roku 2022 o 11,9%.

W ostatnich kilku kwartałach obserwowane było silne falowanie rocznej dynamiki płac. Wynikało ono głównie z innego niż przed rokiem terminarza wypłat ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. W listopadzie i grudniu wypłaty ruchomych części wynagrodzeń były zgodne z terminem, ale wyraźnie mniejsze niż zazwyczaj. W styczniu natomiast, mniejsza niż zazwyczaj była korekta płac.

Istotnym czynnikiem działającym na dane styczniowe była znacząca podwyżka płacy minimalnej, a w lutym prawdopodobne przyspieszenie wypłat ruchomych części wynagrodzenia typowych dla marca. W kolejnych miesiącach oczekiwać należy stopniowego obniżania się rocznej dynamiki płac. Ustępuje bowiem część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników).

Zatrudnienie w lutym okazało się o 4,8 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6510,9 tys. osób

W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 15,4 tys. osób tj. o 0,24%. Wyraźny spadek zatrudnienia w lutym trudno uznać za typowy (choć dla przykładu miał miejsce również przed rokiem).

Tegoroczna korekta z lutego, następująca po styczniu, w którym wzrost zatrudnienia był znacząco mniejszy od typowego, może być pochodną restrukturyzacji zatrudnienia w części przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych dotkniętych słabszą koniunkturą w roku ubiegłym. Prawdopodobnie część z redukcji jest też efektem zmniejszania popytu na pracowników o najniższych kwalifikacjach – gdy ich produktywność jest niższa niż wymagana przy nowej wysokości płacy minimalnej.

Roczna dynamika zatrudnienia w lutym uległa pogorszeniu z ujemnych -0,22% w styczniu do ujemnych -0,24%. W okresie I – XII 2023 zatrudnienie było przeciętnie wyższe niż przed rokiem o 0,3%.

W marcu płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od notowanych w lutym. Pojawiają się w nich bowiem jeszcze liczniej ruchome ich części. W tegorocznym marcu płace wzrosną o 5,2%, nieco mniej niż w latach poprzednich. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec obniżeniu i wynieść 11,8%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po marcu zazwyczaj oczekuje się wzrostu sięgającego kilka tysięcy osób. Tym razem oczekujemy spadku na poziomie 3 tys. osób – będącego kontynuacją korekty zatrudnienia w części firm – po słabszych wynikach roku 2023.

Sprawdź także archiwalne dane >>> zatrudnienie i płace

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.