Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019

19.05.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019. Przeciętne uposażenie spadło w maju o 128,3 PLN do 5057,82 PLN tj. o 2,5%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 361,23 PLN tj. o 7,7%.  W maju płace zazwyczaj ulegają korekcie w stosunku do obserwowanych w kwietniu, kiedy płaconych jest więcej ruchomych składników wynagrodzeń.

Zatrudnienie okazało się o 12,2 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6380,2 tys. osób. W porównaniu do sytuacji sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 170,0 tys. osób tj. o 2,7%. Tak głęboki spadek zatrudnienia może świadczyć o przesunięciu zatrudniania pracowników sezonowych na czerwiec.

Roczna dynamika płacy w czerwcu może wynieść około 7,2%. W przypadku zatrudnienia widoczne będą wzrosty związane tak z rosnącym popytem na pracowników sezonowych, jak również uruchamianiem inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Roczna dynamika płac do końca roku powinna oscylować w granicach 7,0%-7,5%, a średnioroczny wzrost płac wyniesie 7,5%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5767 PLN i będzie o 9,3% wyższa, niż przed rokiem.

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.