Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021

18.06.2021

Płace: tegoroczny spadek był płytszy od typowego choć zbliżony do oczekiwanego

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 168,38 PLN do 5637,34 PLN tj. o 2,9%. Maj zazwyczaj przynosi spadki płac. Jest to kontynuacja kwietniowej korekty, po wysokim marcu, kiedy to czasowo pojawiają się w płacach liczniej niż w innych miesiącach elementy ruchome takie jak premie czy nagrody. W dodatku na poziom uposażeń w maju ma też wpływ rozliczanie krótszego niż w poprzednim miesiącu czasu pracy.

Tegoroczny spadek był płytszy od typowego choć zbliżony do oczekiwanego.

Przeciętne uposażenie w kwietniu okazało się o 517,40 PLN i 10,1% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy ponownie wzrosła z 9,9% w kwietniu, a jeszcze w marcu wynosiła 8,0%, a w lutym 4,5%.

Zatrudnienie w maju okazało się o 21,6 tys. osób, tj. o 0,34% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6338,5 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 164,6 tys. osób tj. o 2,7%.

Pokaźny wzrost zatrudnienia w maju o 21,6 tys. osób, okazał się zupełnie nieoczekiwany. Po zadziwiającym spadku w kwietniu zakładano stabilizację, a być może nawet dalszą korektę zatrudnienia. Tymczasem majowy wzrost odrobił spadek nie tyko z kwietnia ale i marca. Po części mógł być odzwierciedleniem odmrażania kolejnych fragmentów gospodarki ale również odrabiania opóźnień i zaległości w zatrudnieniu jakie miały miejsce w związku z trudnymi w początku roku warunkami meteorologicznymi. Część prac sezonowych typowych dla początku wiosny została bowiem przesunięta w czasie. Roczna dynamika zatrudnienia w maju uległa znacznej poprawie do dodatnich 2,7% z dodatnich 0,9% w kwietniu i z ujemnych -1,3% w marcu. Trzeba jednak pamiętać, iż owa poprawa (z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia to w znacznej mierze efekt bazy – wchodzenia  w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki.

W czerwcu płace są zazwyczaj wyższe od majowych. Pojawiają się w nich bowiem ruchome elementy (premie i nagrody), wzrasta też (ze względów kalendarzowych) wynagrodzenie tam, gdzie rozliczany jest faktycznie przepracowany czas. Wzrost w czerwcu tego roku może sięgnąć 2,0% i okazać się mniejszy niż przed dwunastoma miesiącami. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac spadnie z majowych 10,1% do 8,8%.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce. W najbliższym miesiącach nawet niewielkie wzrosty zatrudnienia – liczone w pojedynczych tysiącach – powinny być przyjmowane z zadowoleniem.

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 - wykres

Zobacz też: zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.