Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r.

20.04.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r. Przeciętne uposażenie wzrosło o 158,58 PLN do 5489,06 PLN tj. o 3,0%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 324,53 PLN tj. o 6,3%. Wzrost płac w marcu – choć mniejszy od ubiegłorocznego – był wyższy od spodziewanego. Marzec zazwyczaj przynosi wzrost po lutym związany z pojawieniem się wypłat premii i nagród oraz większych kwot „w akordzie” (dłuższy czas pracy). Tym jednak razem w związku z zamrożeniem części gospodarki oczekiwany był jeszcze niższy poziom płac.

Zatrudnienie okazało się o 34,2 tys. osób, tj. o 0,5% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6411,7 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe już tylko o 18,1 tys. osób tj. o 0,3%. Spadek zatrudnienia w ujęciu miesięcznym był wyraźnie głębszy niż zakładany, nawet przy uwzględnieniu redukcji związanych z zatrzymaniem części gospodarki. W marcu zazwyczaj zatrudnienie rośnie.

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą zdecydowanie słabiej niż w analogicznym okresie roku 2019. W konsekwencji obserwowana może być redukcja rocznej dynamiki płac z 6,3% w marcu do około 1% w lipcu. Później płace zaczną odrabiać straty z wiosny i początku lata.

W przypadku zatrudnienia trzy najbliższe miesiące mogą przynieść spadki zatrudnienia głębsze niż w marcu. W miesiącach letnich zatrudnienie wciąż będzie spadać, ale już wolniej. Łącznie w okresie marzec – sierpień zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw może obniżyć się o około 200 tys. osób.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.