Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024

22.04.2024

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 – przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 429,80 PLN do 8408,79 PLN tj. o 5,4%

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace w marcu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 429,80 PLN do 8408,79 PLN tj. o 5,4%. Marzec zazwyczaj przynosi wyraźny wzrost płac (zazwyczaj w przedziale 6 – 7%). po umiarkowanych wzrostach płac z lutego. W płacach wyraźniej dają o sobie znać ruchome części wynagrodzeń takie jak premie i nagrody, ale również wyższe kwoty wypłacane w tzw. akordzie. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego, zbliżony jednak do oczekiwanego przez rynek i przez nas. Głównie mógł on wynikać z przyspieszenia wypłaty części ruchomych uposażenia – typowych dla marca – jeszcze w lutym.

Przeciętne uposażenie w marcu okazało się o 903,45 PLN i 12,0% wyższe niż przed rokiem.

Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 12,9% w lutym. W trzech pierwszych miesiącach roku płaca była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,5%. Wypada przypomnieć, że całym roku 2023 przeciętne uposażenie było wyższe niż w roku 2022 o 11,9%.

W ostatnich kilku kwartałach obserwowane było silne falowanie rocznej dynamiki płac. Wynikało ono głównie z innego niż przed rokiem terminarza wypłat ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. W kolejnych miesiącach oczekiwać należy stopniowego obniżania się rocznej dynamiki płac. Ustępuje bowiem część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników).

Zatrudnienie w marcu okazało się o 9,7 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6501,2 tys. osób

W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 15,6 tys. osób tj. o 0,24%. Wyraźny spadek zatrudnienia w marcu trudno uznać za typowy (choć dla przykładu miał miejsce również przed rokiem). Tegoroczna korekta z marca, następująca po styczniu, w którym wzrost zatrudnienia był znacząco mniejszy od typowego, oraz po nietypowym spadku zatrudnienia w lutym, może być pochodną restrukturyzacji zatrudnienia w części przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych dotkniętych słabszą koniunkturą w roku ubiegłym. Prawdopodobnie cześć z redukcji jest też efektem zmniejszania popytu na pracowników o najniższych kwalifikacjach – gdy ich produktywność jest niższa niż wymagana przy nowej wysokości płacy minimalnej. Roczna dynamika zatrudnienia w marcu wyniosła -0,24% – podobnie jak w lutym i wobec -0,22% w styczniu.

W okresie I – XII 2023 zatrudnienie było przeciętnie wyższe niż przed rokiem o 0,3%.

W kwietniu płace są zazwyczaj niższe od notowanych w marcu. Znikają z nich bowiem liczne jeszcze w marcu wypłaty ruchomych części wynagrodzeń.  W tegorocznym kwietniu płace spadną o 1,7%, nieco bardziej niż w latach poprzednich. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec obniżeniu i wynieść 11,2%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po kwietniu zazwyczaj oczekuje się wzrostu sięgającego kilka tysięcy osób. Tym razem oczekujemy spadku na poziomie 5 tys. osób – będącego kontynuacją korekty zatrudnienia w części firm – po słabszych wynikach roku 2023.

Sprawdź także archiwalne dane >>> zatrudnienie i płace

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.