Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020

19.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 87,32 PLN do 5458,88 PLN tj. o 1,6%. Październik przyniósł sezonowe wzrosty płac będące efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Na wyniki października wpływ miało też stopniowe przywracanie pracowników do pracy po wcześniejszych przerwach oraz najprawdopodobniej również wyższe wypłaty dla osób objętych systemem akordowym. Wzrost okazał się jednak nieco mniejszy niż przed rokiem. Przeciętne uposażenie w październiku okazało się o 245,61 PLN i 4,7% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się w stosunku do notowanej we wrześniu (5,6%).

Zatrudnienie okazało się o 5,9 tys. osób, tj. o 0,1% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6318,3 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 65,0 tys. osób tj. o 1,0%. Wzrost zatrudnienia notowany w październiku jest wynikiem dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Notowany był też wzrost związany z zatrudnianiem nowych pracowników.

W dwóch najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą porównywalnie lub nawet nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Roczny wskaźnik płac będzie więc stopniowo poprawiać się. Inaczej będzie w pierwszych miesiącach roku 2020. Dynamikę zbijać będzie efekt wysokiej bazy sprzed roku oraz trudniejsza sytuacja przedsiębiorstw związana z nawrotem pandemii.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek nadejścia drugiej fali zachorowań i towarzyszących jej obostrzeń w gospodarce.

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.