Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019

18.09.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019. Przeciętne uposażenie spadło w sierpniu o 57,17 PLN do 5125,26 PLN tj. o 1,1%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 326,99 PLN tj. o 6,8%. Spadek płac w sierpniu spowodowany był najprawdopodobniej nietypowymi wzrostami wynagrodzeń w lipcu.

Zatrudnienie okazało się o 7,6 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6389,6 tys. osób. Należy mieć na uwadze, że spadek zatrudnienia w sierpniu miał miejsce po doskonałym czerwcu (wzrost zatrudnienia o 13,6 tys. osób) i niezłym lipcu (wzrost zatrudnienia o 3,4 tys. osób). W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie w sierpniu było wyższe o 161,0 tys. osób tj. o 2,6%.

Przeciętny poziom płac we wrześniu może być zbliżony do notowanego w sierpniu, co pozwoli wzrosnąć dynamice rocznej do około 7,4%. W przypadku zatrudnienia nie będą już widoczne wzrosty związane z dodatkowym popytem na pracowników sezonowych. Wzrost zatrudnienia będzie zaś głównie wynikiem uruchamiania inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Roczna dynamika płac do końca roku powinna oscylować w granicach 7,0%-8,0%, a średnioroczny wzrost płac wyniesie 7,0%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5704 PLN i będzie o 8,1% wyższa, niż przed rokiem.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.