Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021

17.09.2021

Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 8,12 PLN do 5843,75 PLN tj. o 0,1%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 8,12 PLN do 5843,75 PLN tj. o 0,1%. Sierpień zazwyczaj przynosi wyraźną korektę płac, po istotnych wzrostach z czerwca i lipca. Owe wcześniejsze wzrosty wynikają z czasowo pojawiają się w płacach liczniej niż w innych miesiącach elementy ruchome takie jak premie czy nagrody. Natomiast w sierpniu, wraz z ich zanikaniem, płace spadają.

Tegoroczny spadek był mniejszy od typowego i mniejszy od oczekiwanego.

Przeciętne uposażenie w sierpniu okazało się o 506,10 PLN i 9,5% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy wzrosła się dość wyraźnie do 9,5% z 8,7% w lipcu. Działo się tak mimo rosnącej bazy do porównań sprzed roku.

Zatrudnienie w sierpniu okazało się o 9,7 tys. osób, tj. o 0,15% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6352,0 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 57,0 tys. osób tj. o 0,9%.

Spadek zatrudnienia w sierpniu o 9,7 tys. osób jest rozczarowujący. Owszem w poprzednich latach zdarzało się by sierpień przyniósł spadek zatrudnienia, ale zazwyczaj korekta była tu płytsza. W dodatku wciąż jesteśmy w okresie wychodzenia gospodarki z szoku po pandemicznego i przywracania poziomu zatrudnienia w bardziej typowe rejony.

Roczna dynamika zatrudnienia w sierpniu uległa pogorszeniu do dodatnich 0,9% z dodatnich 1,8% w lipcu, wobec dodatnich 2,8% w czerwcu, dodatnich 2,7% w maju, dodatnich 0,9% w kwietniu i z ujemnych -1,3% w marcu. Trzeba jednak pamiętać, iż znaczna część z owego falowania – wpierw poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia i a później pogorszenie (z lipca i sierpnia), to w znacznej części efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki, a później w echo poprawiającej się sytuacji.

We wrześniu płace są zazwyczaj niższe od sierpniowych. Spadek we wrześniu tego roku może sięgnąć 0,6%, co będzie stanowiło istotną różnicę wobec nietypowego wzrostu sprzed roku. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac spadnie z sierpniowych 9,5% do 8,1%.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce. W najbliższym miesiącach nawet niewielkie wzrosty zatrudnienia – liczone w pojedynczych tysiącach – powinny być przyjmowane z zadowoleniem.

 

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.