Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023

20.02.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 446,00 PLN do 6883,96 PLN tj. o 6,1%.

zatrudnienie i płace w styczniu

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 

Styczeń zazwyczaj przynosi wyraźny spadek płac. Po bardzo wysokim grudniu, w którym pojawiają się typowe dla końcówki roku znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody – styczeń przynosi powrót do wartości zbliżonych do osiągniętych w listopadzie. 

Tegoroczny spadek był mniejszy od typowego, mniejszy od oczekiwanego przez rynek i nieco mniejszy niż w naszych prognozach. Po części może on wynikać z mniejszej niż zakładano puli wypłat premii i nagród w grudniu – i teraz płytszej korekty. Mocniej zaznaczyć mógł się też wpływ wzrostu płacy minimalnej (podbijającej uposażenia). Prawdopodobnie na poziom przeciętnego wynagrodzenia wpływ miały też nieco inne niż zazwyczaj zmiany strukturalne. W tym roku dopisując do grona przedsiębiorstw nowe podmioty uwzględniono mniejszą niż zwykle ilość ich pracowników (a zazwyczaj dochodziły tu podmioty o niższych przeciętnych uposażeniach).   

Przeciętne uposażenie w styczniu okazało się o 819,72 PLN i 13,5% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 10,3% w grudniu. Wypada przypomnieć, że jeszcze w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Zatrudnienie w styczniu okazało się o 25,4 tys. osób, tj. o 0,39% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6530,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 70,3 tys. osób tj. o 1,09%. 

Wzrost zatrudnienia w styczniu jest zjawiskiem typowym. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wynika on głównie z uzupełnienia puli przedsiębiorstw – zaliczanych do monitorowanej grupy – o firmy, które w wcześniej zatrudniały mniej niż 10 osób, a obecnie powyżej tego progu.  Styczniowe wzrosty nie odzwierciedlają więc typowej zmiany związanej z saldem między rekrutacjami i zwolnieniami. W ostatnich latach styczniowe wzrosty przyjmowały też bardzo różną skalę od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy osób. Zanotowany wzrost w wysokości 25,4 tys. okazał się na tym tle niewielki, istotnie mniejszy od oczekiwanego przez rynek i nieco mniejszy od oczekiwanego przez nas. 

Roczna dynamika zatrudnienia w styczniu uległa zmniejszeniu z dodatnich 2,25% w grudniu do dodatnich 1,09%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021. Poziom zatrudnienia, począwszy od stycznia 2022 był już wyższy niż w okresie przed pandemicznym podczas gdy w całym roku 2021 poziom zatrudnienia był niższy niż przed pandemią. 

W lutym płace są zazwyczaj nieco wyższe od styczniowych. Pojawiają się w nich bowiem pierwsze wypłaty ruchomych części wynagrodzenia takich jak premie i nagrody związanych z rozliczeniem poprzedniego kwartału czy roku. Wzrost w lutym 2023 roku może sięgnąć 1,2% i będzie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu ze styczniowych 13,5% do 12,0%. 

W przypadku poziomu zatrudnienia po lutym oczekuje się niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Jest to kontynuacja uzupełniania poziomu zatrudnienia do adekwatnego do puli zamówień na dany rok. Oczekiwania dla lutego 2023 to wzrost o około 8 tys. osób. 

 

Zobacz też wyniki z grudnia  >>> TUTAJ

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.