Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.

19.10.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 33,91 PLN do 5371,56 PLN tj. o 0,6%. Wrzesień przyniósł sezonowe wzrosty płac będące efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Na wyniki września wpływ miało też stopniowe przywracanie pracowników do pracy po wcześniejszych przerwach oraz najprawdopodobniej również wyższe wypłaty dla osób objętych systemem akordowym. Przeciętne uposażenie we wrześniu okazało się o 287,00 PLN i 5,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy we wrześniu była wyższa od notowanej w pięciu poprzednich miesiącach.

Zatrudnienie okazało się o 17,4 tys. osób, tj. o 0,3% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6312,4 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 73,6 tys. osób tj. o 1,2%. Wzrost zatrudnienia notowany we wrześniu jest wynikiem dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych.

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą porównywalnie lub nawet nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Roczny wskaźnik płac będzie więc stopniowo poprawiać się. Skala tej poprawy będzie wyraźniejsza w ostatnich miesiącach roku.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana choćby w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż. Jednak w statystykach ujawnić się mogą osoby tracące pracę wskutek nadejścia drugiej fali zachorowań i towarzyszących jej obostrzeń w gospodarce.

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.