Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023

19.10.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023. Prognozowane dalsze spadki poziomu zatrudnienia

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace we wrześniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 10,91 PLN do 7379,887 PLN tj. o 0,1%. Wrzesień zazwyczaj przynosi wyraźne wzrosty płac, po korekcie z sierpnia. W płacach bardziej widoczne są bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzeń, takich jak premie i nagrody. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego, zbliżony do oczekiwanego przez nas, choć niższy od wskazywanego przez rynek.

Przeciętne uposażenie we wrześniu wyższe niż przed rokiem o 692,07 PLN (10,3%)

Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 11,9% w sierpniu. W okresie I – IX przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,0%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022, płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Obserwowane we wrześniu pogorszenie rocznej dynamiki płac najprawdopodobniej będzie miało kontynuację w kolejnych miesiącach. Stopniowo ustępuje część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników). W dobie słabszej koniunktury, mniej jest też ruchomych części wynagrodzeń – premii, nagród, wypłat w systemie akordowym. W okresie słabszych wyników firm, jest też mniej możliwości by podnosić ogółowi pracowników płace, w reakcji na zwiększenie płacy minimalnej.

Spadek zatrudnienia we wrześniu

Zatrudnienie we wrześniu okazało się o 6,0 tys. osób, tj. o 0,09% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6496,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było wyższe o 2,3 tys. osób tj. o 0,04%.

Spadek zatrudnienia we wrześniu na poziomie 6,0 tysiąca osób należy potraktować jako ostrzegawczy. Po pierwsze jest on silnie asezonowy. W miesiącach letnich zazwyczaj mamy do czynienia ze wzrostami zatrudniania (głównie o pracowników sezonowych, ale i szczególnie we wrześniu naborami z puli tegorocznych absolwentów). To zazwyczaj jest wzrost zatrudnienia sięgający kilku tysięcy osób. Po drugie to nie jest odosobniony w tym roku spadek. Zatrudnienie kurczyło się już w sześciu z dziewięciu tegorocznych miesięcy.

Roczna dynamika zatrudnienia we wrześniu uległa poprawie z ujemnych -0,01% w sierpniu do dodatnich 0,04%. W okresie I – IX 2023, zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,5%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

W październiku płace są zazwyczaj wyższe od wrześniowych, choć w ubiegłym roku wzrostu akurat nie było. W tegorocznym październiku, płace będą niemal identyczne z wrześniowymi. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac nie ulegnie zmianie i wynosić będzie wciąż 10,3%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po październiku zazwyczaj oczekuje się stabilizacji lub niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem, odnotowany może być ponowny spadek. Oczekiwania dla października 2023 to spadek zatrudnienia o około 4 tys. osób.

Sprawdź także archiwalne dane >>> zatrudnienie i płace

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.