< Powrót

Szkoła ESG

Szkoła ESG to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która powstała we współpracy z firmą ADN Akademia. W ramach Szkoły ESG zapraszamy na szkolenia podstawowe, zaawansowane oraz indywidualne. Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, które już ich dotyczą bądź będą ich dotyczyć w przyszłości w związku z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym. Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

Od października 2022 roku,  przeszkoliliśmy ponad 200 osób z blisko 100 firm, w tym 8 spółek giełdowych. W styczniu 2023 uruchomiliśmy eksperckie kursy zaawansowane dedykowane poszczególnym branżom – łącznie określiliśmy 18 branż dla których zmiany ESG będą szczególnie istotne.

Kursy oferowane w ramach Szkoły ESG wyróżniają się obszernym programem i merytoryką. W przeciwieństwie do szkoleń konkurencyjnych, nasi eksperci podczas szkoleń nie tylko „sygnalizują” pewne tematy, ale wprowadzają uczestników dogłębnie w ich tematykę. Celem szkoleń jest więc nie tyle zbudowanie świadomości zmian wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju, ale przygotowanie właściwych pracowników firm na ich wdrożenie w organizacji.

Poznaj naszą ofertę szkoleniową. Lista szkoleń wraz z opisem – poniżej

 •  

  Szkolenie odbywa się w ciągu 5 dni w systemie 1 x tyg. / 1 moduł

  • Raportowanie zrównoważonego rozwoju

  Podczas tego modułu szkolenia uczestnicy dowiedzą się o wymogach raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym Dyrektywy CSRD, europejskich standardów raportowania (ESRS) oraz innych standardów i dobrych praktyk rynkowych. Prelegenci przedstawią praktyczne zastosowanie tych wymogów w spółce oraz omówią formy badania interesariuszy. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z analizą oceny istotności oraz przebiegiem procesu raportowania i zbierania danych ESG. Szkolenie zapewni kompleksową wiedzę na temat raportowania zrównoważonego rozwoju, przygotowując uczestników do skutecznego wdrażania tych standardów w swojej organizacji. Więcej >>> tutaj

  • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS

  W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak planować zrównoważony rozwój zgodnie z wymogami Dyrektywy CSRD i europejskich standardów raportowania (ESRS). Prelegentka, Jolanta Turek, przedstawi podział na obszary ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) oraz omówi zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa w tych obszarach. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, podczas których opracują strategię zrównoważonego rozwoju. Ponadto, omówione zostaną metody zarządzania relacjami z interesariuszami oraz integracji aspektów ESG w długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Szkolenie zapewni praktyczne wskazówki i narzędzia niezbędne do skutecznego planowania zrównoważonego rozwoju organizacji. Więcej >>> tutaj

  • Zrównoważone zarządzanie organizacją

  W trakcie modułu poświęconemu zrównoważonemu zarządzaniu organizacją, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymogów dotyczących ładu korporacyjnego zgodnie z dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania (ESRS), w tym procesów i polityk. Prelegenci, Jolanta Okońska-Kubica i Marta Jedlińska(BNP Paribas), omówią również wymogi prawne związane z obowiązkiem raportowania ESG oraz oczekiwania rynkowe związane z etycznym prowadzeniem biznesu. Uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia kluczowych ryzyk i możliwości związanych z tym obszarem oraz dowiedzą się, jakie elementy są niezbędne do skutecznego zrównoważonego prowadzenia przedsiębiorstwa, takie jak przywództwo, polityki i procedury, struktura organizacyjna i odpowiedzialność, kultura organizacji i etyka biznesu. Omówione zostaną również strategie budowania zrównoważonych relacji z interesariuszami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Szkolenie zapewni również informacje na temat rekomendowanych standardów, norm i certyfikatów w obszarze ESG, które mogą wspierać firmę w prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony. Uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach, podczas których opracują procesy i polityki uwzględniające elementy zrównoważonego rozwoju w swojej firmie. Więcej >>> tutaj

  • Taksonomia

  Czwarty moduł szkolenia poświęcony jest tematyce taksonomii. Uczestnicy dowiedzą się o wytycznych taksonomii dotyczących identyfikacji zrównoważonych środowiskowo działań i inwestycji, wynikających z odpowiednich rozporządzeń. Prelegenci, Jan Bondaruk i Agnieszka Skorupińska, przedstawią unijne i krajowe regulacje w obszarze E oraz omówią zasady, strukturę i akty delegowane związane z taksonomią. Uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia interpretacji i przykładów stosowania tzw. DNSH (Działalności o Znaczeniu Istotnym dla Zrównoważonej Finansowości). Podczas szkolenia omówione zostaną również wybrane wskaźniki środowiskowe oraz metody ich wyznaczania w celu raportowania ESG. Ważnym elementem modułu będzie dostosowanie organizacji do zasad minimalnych gwarancji, a także analiza ryzyka związana z taksonomią. Przedstawione zostaną również studia przypadku, które pozwolą uczestnikom na lepsze zrozumienie praktycznych aspektów implementacji taksonomii. Więcej >>> tutaj

  • Komunikacja i greenwashing

  Ten moduł szkolenia skupia się na tematyce komunikacji, w tym zagadnieniu greenwashingu. Uczestnicy dowiedzą się o wymogach prawnych związanych z komunikacją, w tym szczególnie dotyczących greenwashingu – praktyki wprowadzającej w błąd dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Prelegenci, Aleksandra Majda i Agnieszka Skorupińska, omówią zasady komunikacji zrównoważonego rozwoju oraz aspekty komunikacji w procesie zmian. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat identyfikacji interesariuszy i dialogu z nimi, a także zapoznają się z 17 celami zrównoważonego rozwoju (SDG). Istotnym elementem modułu będzie również omówienie greenwashingu, w tym jego cech i rodzajów, oraz analiza ryzyka związanego z tą praktyką w komunikacji. Uczestnicy zostaną także poinformowani o działaniach Unii Europejskiej mających na celu zwalczanie greenwashingu, takich jak Green Claims Directive. Moduł będzie również obejmował praktyczne warsztaty, które pozwolą uczestnikom na rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji zrównoważonego rozwoju. Więcej >>> tutaj

  Sprawdź aktualny terminarz szkoleń >>> tutaj

  • Zrównoważony rozwój w politykach, regulacjach i praktykach rynkowych
  • Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych
  • W kierunku neutralności klimatycznej firmy do 2050 roku
  • Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji – organizacja i planowani
  • Możliwość a konieczność wdrażania modeli biznesowych GOZ
  • Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji – raportowanie
  • Regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania
  • Finansowanie zrównoważonych projektów

  Sprawdź:
  program >>> tutaj
  terminarz szkoleń >>> tutaj

  • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
  • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
  • Ekoprojektowanie
  • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
  • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
  • Zrównoważone projekty i finansowanie

  Sprawdź:
  program >>> tutaj
  terminarz szkoleń >>> tutaj

 • Skontaktuj się z nami – na pewno znajdziemy dogodny termin i lokalizację.

  Kontakt

  bmasiarz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.