• A A A

Komitety KIG

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33.

 • Przewodniczący: Waldemar Nowakowski

  Komitet powołany 16 stycznia 2020 r.

  Zakres działań:

  Założeniem działania Komitetu  ds. handlu  jest wypracowywanie stanowisk przez ekspertów  i organizacje reprezentujące środowiska  związane z handlem detalicznym, hurtowym oraz producentami w odpowiedzi na pojawiające się inicjatywy legislacyjne na poziomie krajowym i europejskim oraz przedstawianie ich do akceptacji prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Informacje o projektach aktów prawnych będą zgłaszane przez członków komitetu lub organizacje branżowe.

  Sekretarz Komitetu:
  Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu
  tel + 48 608 588 783
  e-mail: maciej.ptaszynski@pih.org.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Zenon Kiczka

  Zakres działań:

  • Wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności.
  • Podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego.
  • Promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE.
  • Wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce.
  • Wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego.
  • Wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.

  Czytaj więcej: www.knkig.pl

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Konrad Ciesiołkiewicz

  Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.


  Sekretarz: Anna Tarnawska

  e-mail: dialogkig@kig.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Komitet Budownictwa został powołany uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 15 marca 2018 r na kadencję 2017-2021. Komitet został utworzony w celu wypracowywania opinii i stanowisk merytorycznych oraz podejmowania aktywności w istotnych obszarach z punktu widzenia branży budowlanej w Polsce. Komitet funkcjonuje jako struktura ekspercka Krajowej Izby Gospodarczej opierając swoją działalność na wiedzy i doświadczeniu Zespołu Ekspertów, który składa się z 11 członków Komitetu reprezentujących główne instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa branży budowlanej.

  W skład Komitetu Budownictwa wchodzą:

  1. Jacek Szer, Przewodniczący Komitetu Budownictwa
  2. Robert Geryło, Z-ca Przewodniczącego
  3. Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
  4. Marek Beśka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe
  5. Marek Furmańczyk, Dyrektor Zarządzający KLINKIERBUD
  6. Zbigniew Janowski, Prezes Związku Zawodowego „Budowlani”
  7. Bogdan Kalinowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
  8. Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”
  9. Janusz Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
  10. Ryszard Trykosko, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  11. Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

  Zakres tematyczny przyjęty do realizacji przez Komitet na lata 2018-2021 obejmuje następujące zagadnienia:

  • koniunktura w budownictwie w tym, uwarunkowania gospodarcze i społeczne budownictwa jako działu gospodarki – diagnoza, kierunki ożywienia, rekomendacje,
  • szara strefa w budownictwie – diagnoza, kierunki przeciwdziałania, rekomendacje,
  • sytuacja na rynku wyrobów budowlanych – analiza funkcjonowania ustawy o wyrobach budowlanych w świetle przeprowadzonych kontroli, wnioski dla przedsiębiorców, konsumentów i rządu,
  • polski przemysł budowlany w Unii Europejskiej, w tym kadra inżynieryjno-techniczna na rynku Unii Europejskiej, problemy uznawania uprawnień i poziomu wykształcenia polskich inżynierów i techników budownictwa, dostępność do rynku i wprowadzenie do obrotu polskich wyrobów budowlanych,
  • zatory płatnicze w budownictwie, w tym problemy płynności płatniczej w aspekcie ustawy o zamówieniach publicznych. Analiza przyczyn zatorów płatniczych w budownictwie i kierunki przeciwdziałania.

  Prace Komitetu Budownictwa koncentrują się na następujących działaniach:

  • udział w licznych spotkaniach i wydarzeniach branżowych w celu prezentacji na forum publicznym stanowisk z zakresu działania Komitetu,
  • prowadzenie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu,
  • organizowanie spotkań w celu prezentacji stanowisk branży budowlanej,
  • uzgadnianie stanowisk oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej,
  • popularyzacja kluczowych problemów budownictwa w Polsce.

  Stanowisko Komitetu Budownictwa z dnia 28 listopada 2018 r.: pobierz pdf
  Musimy pokonać bariery rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce – Stanowisko Polskiej Izby Budownictwa: pobierz pdf

  Spotkanie Komitetu, 18.11.2019 r.: Prawidłowości krajowych i europejskich ocen technicznych dla wyrobów budowlanych

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 9620
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodnicząca: Bożena Ziemniewicz

  Zakres działań Komitetu Edukacji Zawodowej

  1. Odbudowa szkolnictwa zawodowego:

  – szkoły zawodowe

  – szkoły średnie zawodowe

  – szkoły wyższe zawodowe

  1. Włączenie samorządu gospodarczego w proces odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce.
   a)            Wykorzystanie doświadczeń europejskich samorządów gospodarczych w budowie i prowadzeniu szkolnictwa zawodowego.
   b)           Wprowadzenie systemu współpracy izb gospodarczych ze szkolnictwem zawodowym na szczeblu regionalnym i branżowym.
  1. Opracowanie systemu certyfikacji programów nauczania oraz egzaminów dla absolwentów:

  – szkół zawodowych

  – średnich szkół zawodowych

  – wyższych szkół zawodowych

  Certyfikaty będą dopasowane do potrzeb regionalnych i branżowych przedsiębiorstw, będą one opracowane w porozumieniu z regionalnymi i branżowymi izbami gospodarczymi.

  1. Komitet wraz z izbami gospodarczymi zrzeszonymi w KIG będzie budował w społeczeństwie pozytywny wizerunek uznania wykształcenia zawodowego jako sukces życiowy i ekonomiczny młodego obywatela. Specjaliści z wykształceniem zawodowym powinni zyskać wysoki statut wynikający z wagi jaka zapewniają w życiu gospodarczym kraju i programie odbudowy przemysłu w Europie i Polsce.
  1. Komitet planuje podjąć współpracę z szkolnictwem wyższym zawodowym, aby w okresie zmian ustaw zapewnić właściwe miejsce i rolę w gospodarce kraju – dopasować do potrzeb przedsiębiorców.


  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.