• A A A

Komitety KIG

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 23 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33.

 • Przewodniczący: Waldemar Nowakowski

  Komitet powołany 16 stycznia 2020 r.

  Zakres działań:

  Założeniem działania Komitetu  ds. handlu  jest wypracowywanie stanowisk przez ekspertów  i organizacje reprezentujące środowiska  związane z handlem detalicznym, hurtowym oraz producentami w odpowiedzi na pojawiające się inicjatywy legislacyjne na poziomie krajowym i europejskim oraz przedstawianie ich do akceptacji prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Informacje o projektach aktów prawnych będą zgłaszane przez członków komitetu lub organizacje branżowe.

  Sekretarz Komitetu:
  Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu
  tel + 48 608 588 783
  e-mail: maciej.ptaszynski@pih.org.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Tomoho Umeda

  Komitet powołany: 19 września 2019

  Zakres działań:

  Priorytetem w pracach Komitetu ds. Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej powinno być włączenie jej do współpracy z międzynarodowymi organami zajmujących się rozwojem technologii wodorowej – Hydrogen Europe oraz Hydrogen Council. Nawiązanie relacji z tymi organizacjami umożliwi Komitetowi działania globalne oraz działania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, a także uplasuje Komitet jako reprezentanta Polski w międzynarodowych kwestiach wodorowych. Bardzo korzystne dla Komitetu byłoby relacje zostały nawiązane jeszcze jesienią bieżącego roku. Umożliwiłoby to Komitetowi uczestnictwo w bardzo dużych targach wodorowych: European Fuel Cell Conference & Exhibition 2019, które odbędą się 9 listopada 2019 roku. Proces ten znacznie ułatwi członkostwo firmy TOMO Group w organizacji Hydrogen Europe. Kolejnym etapem w pracach Komitetu będzie inicjowanie i wspieranie realizacji projektów pomiędzy polskimi a zagranicznymi podmiotami. Kluczowym na tym etapie będzie dobór odpowiednich technologii, które można zaimplementować w warunkach polskich oraz nawiązywanie długoterminowych relacji z zagranicznymi partnerami dotyczących np. eksportu surowca. Prace komitetu powinny mieć na celu także przeniesienie zestawu dobrych praktyk związanych z rozwojem technologii wodorowych oraz promocję partnerskich inwestycji zagranicznych na terenie Polski. Praca Komitetu w kraju powinna pełnić rolę bufora pomiędzy podmiotami zagranicznymi oraz krajowymi, koordynować ich relację oraz działać na rzecz integracji środowiska biznesowego, w tym organizacji wyjazdów studyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii wodorowych.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Janusz Grądzki
  Wiceprzewodniczący: Waldemar Grądzki, Paweł Piotrowicz, Aleksander Rzepecki

  Komitet powołany 13 czerwca 2019 r.

  Zakres działań:

  • Działania wspierające rozwój elektromobilności w Polsce,
  • Działania na rzecz promocji rozwiązań związanych z rynkiem aut elektrycznych rozwoju infrastruktury do ładowania aut elektrycznych (w tym stacji wodorowych ) i regulacji prawnych,
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektromobilności, wzajemną kooperację oraz edukację,
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych na problematykę związaną z elektromobilnością, budowanie wiedzy i kompetencji w zakresie paliw alternatywnych,
  • Komitet planuje podjąć współpracę ze szkolnictwem zawodowym na poziomie średnim i wyższym, aby w okresie wprowadzania zmian ustawowych zapewnić właściwe miejsce i rolę rozwiązań z zakresu eMobility w gospodarce kraju, w tym dopasowania przepisów do potrzeb przedsiębiorców,
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze eMobility,
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Podejmowanie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu.
  • Podejmowanie działań związanych rozwiązywaniem głównych problemów dotyczących eMobility oraz ochroną środowiska,
  • Podejmowanie współpracy z firmami dostarczającymi infrastrukturę do ładowania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł Energii oraz Energy Storage,
  • Promowanie koncepcji V2G Vehicle to Grid w ramach koncepcji Smart Cities.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Tomasz Zjawiony

  Komitet powołany 21 marca 2019 r.

  Podstawowe kierunki działalności, będące jednocześnie długoterminowymi celami strategicznymi Komitetu to:

  • pobudzanie oraz rozwój przedsiębiorczości
  • budowanie gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach
  • pomoc w budowaniu silnej pozycji polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej
  • budowanie marki Komitetu, jako jednego z ważnych Think Tank’ów gospodarczych
   w regionie i w Polsce
  • wzmacnianie wizerunku Komitetu, jako centrum wspierania rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi oraz młodych przedsiębiorców w kraju oraz na arenie międzynarodowej, tworząc nowe modele tej współpracy
  • podejmowanie działań mających na celu wspieranie oraz wzmacnianie Startup’ów funkcjonujących na arenie krajowej, jak i międzynarodowej
  • propagowanie idei etyki w biznesie, wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej oraz europejskich wzorów społecznej odpowiedzialności biznesu. Gospodarka od systemu wielkości i jakości do systemu wartości
  • współorganizacja corocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największego tego typu wydarzenia skierowanego do sektora MSP w Europie
  • wsparcie krajowych i międzynarodowych wydarzeń, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców
  • budowanie pozycji KIG, jako lidera na rynku ogólnopolskim wśród instytucji otoczenia biznesu.

  Dla osiągnięcia celów strategicznych konieczne jest podjęcie działań w następujących obszarach:

  • reprezentowanie środowisk gospodarczych jako odpowiedzialnych: za tworzenie miejsc pracy, za wytwarzanie znaczącej części PKB, podnoszenie poziomu życia mieszkańców przed administracją publiczną oraz środowiskiem nauki, kultury i mediów
  • networking i relacje wewnętrzne siłą organizacji oraz firm członkowskich
  • wsparcie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. „Technologia, człowiek, odpowiedzialność”
  • polskie firmy MŚP markami globalnymi
  • wspieranie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców
  • współpraca z ministerstwami, think tankami i innymi organizacjami i izbami gospodarczymi – dla tworzenia systemowego myślenia o rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
  • współpraca w zakresie dostosowania aktualnego systemu edukacji do faktycznych potrzeb rynku.

  Kontakt w KIG:

  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Maciej Sadowski

  Zakres działań:

  • Promocja różnorodności w innowacyjnych branżach polskiego przemysłu i przedsiębiorczości startupowej
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wzajemną kooperację oraz edukację
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych, większej cyrkulacji talentów, przyciąganie polonijnych naukowców i międzynarodowych specjalistów do uczelni w kraju
  • Rozwój i doskonalenie polityki zachęcanie talentów technologicznych i przedsiębiorców do wyboru Polski jako kraju prowadzenia działalności gospodarczej
  • Promocja migracji technologicznej jako wartościowego importu na rzecz gospodarki oraz rodzaju inwestycji bezpośredniej, którą przedstawiciele globalnej klasy kreatywnej dokonują na rzecz wybranej przez siebie gospodarki
  • Ochrona praw pracowniczych i promocja bezpiecznego środowiska pracy, w tym dla pracowników-migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze high-tech
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Zapewnienie kobietom pełnego i efektywnego udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu ekonomicznym, naukowych i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji zarządczych

   

  Sekretarz:
  Karol Sadziński
  + 48 22 630 94 23
  e-mail: ksadzinski@kig.pl

   

   

 • Przewodniczący: Paweł Potoczek

  Zakres działań:

  • Profesjonalizacja i edukacja polskich VC,
  • Wsparcie VC w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawnych w przestrzeni, w której funkcjonują,
  • Reprezentacja interesów VC względem instytucji państwowych odpowiedzialnych za programy wspierające inwestowanie,
  • Monitorowanie i udział w pracach nad tworzeniem kolejnych programów inwestycyjnych, tworzenie wytycznych i dokumentów usprawniających procesy inwestycyjne opierając się na dotychczasowych doświadczeniach,
  • Prowadzenie dialogu z Rządem i instytucjami państwowymi w zakresie rozwoju rynku VC w Polsce i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki,
  • Edukacja przedsiębiorców/startup’ów w zakresie wzrostu świadomości co do zasad/korzyści/zagrożeń płynących z pozyskiwania finansowania od funduszy VC,
  • Integracja środowiska VC.

  Sekretarz:
  Ewa Balamosev
  tel. + 48 22 630 94 44
  e-mail: ebalamosev@kig.pl

 • Przewodniczący: Jerzy Lewandowski

  Zakres działań:

  • Współudział w tworzeniu polityki morskiej państwa,
  • Współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej,
  • Formułowanie stanowiska, analiz, ocen i informacji dotyczących istotnych problemów gospodarki morskiej i przedstawianie ich za pośrednictwem KIG organom administracji państwowej,
  • Promowanie gospodarki morskiej m. in. poprzez udział w organizacji kongresów i konferencji dotyczących gospodarki morskiej,
  • Integrowanie działalności związków pracodawców i samorządów gospodarczych funkcjonujących w gospodarce morskiej.

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący:Adam Tański

  Zakres działań:

  • Problematyka produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego i obrotu produktami rolnymi.
  • Problematyka eksportu i importu produktów rolno-spożywczych.
  • Zaopatrzenie rolnictwa.
  • Infrastruktura rolna.
  • Problemy socjalne wsi.
  • Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki

  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Marek Kowalczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka transportu i spedycji.
  • Problematyka budowy autostrad.
  • Łączność i telekomunikacja.
  • Nowoczesne sposoby komunikacji komputerowej /Internet/ itp./.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Krzysztof Kawczyński

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  i przedsiębiorców.
  • Systemy zarządzania środowiskowego wg standardów międzynarodowych.
  • Rozwiązania energooszczędne oraz minimalizacja zanieczyszczeń w energetyce.
  • Energetyka alternatywna (ze źródeł odnawialnych).
  • Opiniowanie projektów przepisów środowiskowych.
  • Monitoring prawa pod kątem wpływu na środowisko i działalność gospodarczą.
  • Prezentacja najlepszych technologii przyjaznych środowisku.
  • Gospodarka odpadami.

  Sekretarz:

  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Herbert Leopold Gabryś

  Zakres działań:

  • Przygotowywanie opinii i wspieranie prac Prezydium KIG w obszarze związanym z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym UE w tym pakietu „Mapy drogowej 2050”.
  • Podejmowanie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu.
  • Prezentacja poglądów KIG w sprawach polityki klimatycznej UE w środowiskach politycznych z akcentowaniem ich kosztów i skutków społeczno – gospodarczych.
  • Promocja działalności KIG poprzez prezentowanie stanowisk szczególnie w obszarze kosztów i skutków społeczno – gospodarczych wynikających z polityki klimatyczno- energetycznej UE.

  Sekretarz:

  Danuta Wasyluk
  tel. +48 22 630 97 33
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Przewodniczący: Zenon Kiczka

  Zakres działań:

  • Wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności.
  • Podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego.
  • Promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE.
  • Wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce.
  • Wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego.
  • Wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.

  Czytaj więcej: www.knkig.pl

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka jakości w gospodarce /TQM, inicjatywy pro jakościowe, standardy ISO/.
  • Problematyka normalizacji.

 • Przewodniczący: Jerzy Swatoń

  zakres działań:

  • Przypominanie wszystkim, że nasz kraj nie jest zasobny w naturalne dobro,  jakim jest woda,  w związku z tym musimy szczególną uwagę poświęcić jej walorom.
  • Zwracanie uwagi poprzez opracowania i ekspertyzy na niewłaściwe wykorzystywanie lub zaniechania w kraju walorów wody: poprzez energetykę odnawialną, transport, ekologię, sport, rybołówstwo, rolnictwo, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, susze i wiele innych elementów ekologicznych i społecznych.
  • Opiniowanie cyklu budów inwestycji hydrotechnicznych,  aby wydłużający się cykl budowy nie podwyższał kosztów tych inwestycji.
  • Zabieganie, aby inwestycje hydrotechniczne były realizowane w ramach spójnej polityki wodnej i miały wielofunkcyjne znaczenie zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe w tym przeciwpowodziowe.
  • Monitorowanie instytucji decydujących, podporządkowania się słusznym zaleceniom Unii Europejskiej, aby drogi wodne Polski były odpowiednio przygotowane do właściwych klas dróg wodnych, przystosowanych do warunków europejskich.
  • Wypracowywanie opinii potwierdzonej ekspertyzami o konieczności przyjęcia przez rząd Rzeczpospolitej Polski europejskiego porozumienia w sprawie wielkich dróg żeglugowych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) opracowanej w ramach
  • Wsparcie władz samorządowych i społeczności lokalnych w działaniach w stosunku do władz ustawodawczych i wykonawczych w zakresie zrównoważonego intermodalnego transportu towarów.
  • Przedłożenie siłom politycznym zrębów ustawy o gospodarczym wykorzystaniu dorzeczy i terenów przywodnych, w trosce o rozwój infrastruktury, podmiotów gospodarczych, hydroenergetyki, rolnictwa rybołówstwa, turystyki, transportu wodnego.
  • Monitorowanie odpowiedzialnych instytucji aby modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej znalazła się jak najszybciej w systemie sieci TEN –T.
  • Zwrócenie uwagi odpowiednim instytucjom , że dostosowanie naszego kraju do zaleceń Unii Europejskiej stwarza możliwość pozyskania znacznych środków unijnych na dofinansowanie inwestycji wodnych dróg transportowych.
  • Dbanie o rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego przygotowującego absolwentów do zadań wynikających z potrzeb gospodarki wodnej, w tym żeglugi śródlądowej.

  Sekretarz:
  Tadeusz Zuber
  tel. 694 459 480
  e-mail: t.zuber@o2.pl

   

  Kontakt w KIG:
  Agnieszka Buze
  tel. +48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Krzysztof Safin

  Zadaniem Komitetu jest pełnienie roli promotora i animatora działań na rzecz wzmacniania roli przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Celem Komitetu jest jednoczenie wysiłków różnych gremiów działających na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału różnych jednostek, grup, organizacji i aktywności ich członków zwłaszcza tych o charakterze regionalnym na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Grupa inicjatorów powołania takiej struktury w KIG, to głównie młodzi przedsiębiorcy, sukcesorzy firm rodzinnych z różnych regionów Polski, ludzie znający ich problemy od środka, lecz rozumiejący dobrze specyfikę współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, oczekiwań rozwojowych biznesów i gospodarki. Dążeniem Komitetu jest, aby większość działań realizować poprzez członków i instytucje/organizacje współpracujące, które już działają na rynku i mają osiągnięcia w informowaniu, promowaniu, szkoleniu i doradzaniu przedsiębiorstwom  rodzinnym.

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Konrad Ciesiołkiewicz

  Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.


  Sekretarz: Anna Tarnawska

  e-mail: dialogkig@kig.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Andrzej Lewiński

  Zakres działań:

  • Upowszechnianie i wdrażanie w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu danych oraz przepisów wykonawczych i delegowanych uchwalanych przez inne uprawnione instytucje UE.
  • Wdrożenie w życie przepisów i zasad interpretacyjnych ustawy (nowa ustawa w trakcie prac legislacyjnych) o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych.
  • Udział w rządowych i parlamentarnych pracach legislacyjnych dotyczących nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustaw zwykłych w zakresie uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Udzielanie pomocy w realizacji przepisów ochrony danych osobowych przez podmioty zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej i Izbach zrzeszonych w KIG;
  • Edukacja i szkolenie zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej podmiotów i ich pracowników.
  • Udzielania wsparcia i pomocy podmiotom w rozwiązywaniu zagadnień dot. współdziałania i współpracy z krajowym organem nadzoru ( dzisiejszy GIODO) Europejską Radą Ochrony Danych Osobowych , organami sądowymi i administracyjnymi, Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dot. wykonywania przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie, w szczególności, uregulowań prawnych dot. makro i mini przedsiębiorstw, wynikających z przepisów Rozporządzenia PE i R.

  Sekretarz:
  Dorota Konopko
  tel. +48 22 630 9771
  e-mail: dkonopko@kig.pl

 • Przewodniczący: Mieczysław Koczkowski

  Zakres działań:

  • Wspieranie i pomoc przedsiębiorcom krajowym w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.
  • Podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz planowanych decyzji rządowych dotyczących ważnych spraw dla gospodarki i biznesu z zakresu bezpieczeństwa biznesu.
  • Podejmowanie problematyki bezpieczeństwa biznesu i jego znaczenia w rozwoju gospodarczym kraju, szczególnie w obszarach: tajemnica przedsiębiorstwa, poufność informacji, problem nieuczciwej konkurencji, ochrona danych osobowych, ochrona własności intelektualnej, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji.


  + 48
   32/ 206 46 00/01
  509 442 602
  e-mail: biuro@ksoin.pl

   

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Teresa Dryl-Rydzyńska

  Zakres działań:

  • Profilaktyka zdrowotna, bhp.
  • Służba zdrowia (regulacje prawne, organizacja, finanse).
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Koszty pracy i ubezpieczenia społeczne.

  Sekretarz:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Bereżewski

  Zakres działań:

  • Integracja przedsiębiorców.
  • Budowa patriotyzmu ekonomiczno – gospodarczego. Bezpośrednia współpraca z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Komisją Gospodarki oraz Fundacją Pomyśl o Przyszłości.
  • Promocja ustanowionego przez Sejm RP Dnia Przedsiębiorcy  przypadającego na dzień 21 czerwca.
  • Działania utrwalające normy etyczne przedsiębiorców (współpraca z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” realizującą program „Przedsiębiorstwo Fair Play”).
  • Działania społeczne i charytatywne – promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w otoczeniu społecznym.
  • Działania edukacyjne (wprowadzenie programu do szkół podstawowych pn. „Mały Dzień Przedsiębiorcy”).
  • Współpraca z Samorządem Terytorialnym i innymi organizacjami gospodarczymi

  Sekretarz:
  Danuta Wasyluk
  tel. +48 22 63 09 733
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Komitet Budownictwa został powołany uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 15 marca 2018 r na kadencję 2017-2021. Komitet został utworzony w celu wypracowywania opinii i stanowisk merytorycznych oraz podejmowania aktywności w istotnych obszarach z punktu widzenia branży budowlanej w Polsce. Komitet funkcjonuje jako struktura ekspercka Krajowej Izby Gospodarczej opierając swoją działalność na wiedzy i doświadczeniu Zespołu Ekspertów, który składa się z 11 członków Komitetu reprezentujących główne instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa branży budowlanej.

  W skład Komitetu Budownictwa wchodzą:

  1. Jacek Szer, Przewodniczący Komitetu Budownictwa
  2. Robert Geryło, Z-ca Przewodniczącego
  3. Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
  4. Marek Beśka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe
  5. Marek Furmańczyk, Dyrektor Zarządzający KLINKIERBUD
  6. Zbigniew Janowski, Prezes Związku Zawodowego „Budowlani”
  7. Bogdan Kalinowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
  8. Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”
  9. Janusz Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
  10. Ryszard Trykosko, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  11. Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

  Zakres tematyczny przyjęty do realizacji przez Komitet na lata 2018-2021 obejmuje następujące zagadnienia:

  • koniunktura w budownictwie w tym, uwarunkowania gospodarcze i społeczne budownictwa jako działu gospodarki – diagnoza, kierunki ożywienia, rekomendacje,
  • szara strefa w budownictwie – diagnoza, kierunki przeciwdziałania, rekomendacje,
  • sytuacja na rynku wyrobów budowlanych – analiza funkcjonowania ustawy o wyrobach budowlanych w świetle przeprowadzonych kontroli, wnioski dla przedsiębiorców, konsumentów i rządu,
  • polski przemysł budowlany w Unii Europejskiej, w tym kadra inżynieryjno-techniczna na rynku Unii Europejskiej, problemy uznawania uprawnień i poziomu wykształcenia polskich inżynierów i techników budownictwa, dostępność do rynku i wprowadzenie do obrotu polskich wyrobów budowlanych,
  • zatory płatnicze w budownictwie, w tym problemy płynności płatniczej w aspekcie ustawy o zamówieniach publicznych. Analiza przyczyn zatorów płatniczych w budownictwie i kierunki przeciwdziałania.

  Prace Komitetu Budownictwa koncentrują się na następujących działaniach:

  • udział w licznych spotkaniach i wydarzeniach branżowych w celu prezentacji na forum publicznym stanowisk z zakresu działania Komitetu,
  • prowadzenie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu,
  • organizowanie spotkań w celu prezentacji stanowisk branży budowlanej,
  • uzgadnianie stanowisk oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej,
  • popularyzacja kluczowych problemów budownictwa w Polsce.

  Stanowisko Komitetu Budownictwa z dnia 28 listopada 2018 r.: pobierz pdf
  Musimy pokonać bariery rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce – Stanowisko Polskiej Izby Budownictwa: pobierz pdf

  Spotkanie Komitetu, 18.11.2019 r.: Prawidłowości krajowych i europejskich ocen technicznych dla wyrobów budowlanych

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 9620
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodnicząca: Bożena Ziemniewicz

  Zakres działań Komitetu Edukacji Zawodowej

  1. Odbudowa szkolnictwa zawodowego:

  – szkoły zawodowe

  – szkoły średnie zawodowe

  – szkoły wyższe zawodowe

  1. Włączenie samorządu gospodarczego w proces odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce.
   a)            Wykorzystanie doświadczeń europejskich samorządów gospodarczych w budowie i prowadzeniu szkolnictwa zawodowego.
   b)           Wprowadzenie systemu współpracy izb gospodarczych ze szkolnictwem zawodowym na szczeblu regionalnym i branżowym.
  1. Opracowanie systemu certyfikacji programów nauczania oraz egzaminów dla absolwentów:

  – szkół zawodowych

  – średnich szkół zawodowych

  – wyższych szkół zawodowych

  Certyfikaty będą dopasowane do potrzeb regionalnych i branżowych przedsiębiorstw, będą one opracowane w porozumieniu z regionalnymi i branżowymi izbami gospodarczymi.

  1. Komitet wraz z izbami gospodarczymi zrzeszonymi w KIG będzie budował w społeczeństwie pozytywny wizerunek uznania wykształcenia zawodowego jako sukces życiowy i ekonomiczny młodego obywatela. Specjaliści z wykształceniem zawodowym powinni zyskać wysoki statut wynikający z wagi jaka zapewniają w życiu gospodarczym kraju i programie odbudowy przemysłu w Europie i Polsce.
  1. Komitet planuje podjąć współpracę z szkolnictwem wyższym zawodowym, aby w okresie zmian ustaw zapewnić właściwe miejsce i rolę w gospodarce kraju – dopasować do potrzeb przedsiębiorców.


  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: dr inż.  Jarosław Tworóg

  Komitet powołany 16 kwietnia 2020 r.

  Prace Komitetu Sieciowej Gospodarki w Obiegu Zamkniętym koncentrują się na następujących działaniach:

  • udział w tworzeniu i reformowaniu prawa gospodarczego UE.
  • udział w implementacji nowego prawa gospodarczego do polskiego porządku prawnego.
  • udział w budowie programów rozwoju infrastruktury S-GOZ.
  • udział w budowie programów B+R dla gospodarki sieciowej.
  • udział w procesach standaryzacji i normalizacji dla gospodarki sieciowej.

  Kontakt do przewodniczącego:
  dr inż.  Jarosław Tworóg
  tel. 509 136 121;  22 851 03 09
  e-mail: jtworog@kig.pl

  Kontakt w KIG: 
  Danuta Wasyluk 
  tel. +48 22 630 97 33
  e-mail: dwasyluk@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.