• A A A

Komitety KIG

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 22 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Pani Agnieszka Buze – Zastępczyni Dyrektora Biura Polityki Gospodarczej.
Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33 oraz 22 630 96 20

Klauzula informacyjna dla eksperta KIG

 • Prace Komitetu Budownictwa koncentrują się na następujących działaniach:

  • udział w licznych spotkaniach i wydarzeniach branżowych w celu prezentacji na forum publicznym stanowisk z zakresu działania Komitetu,
  • prowadzenie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu,
  • organizowanie spotkań w celu prezentacji stanowisk branży budowlanej,
  • uzgadnianie stanowisk oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej,
  • popularyzacja kluczowych problemów budownictwa w Polsce.

  Zakres tematyczny przyjęty do realizacji przez Komitet na lata 2021-2025, obejmuje następujące zagadnienia:

  • Problemy z zamówieniami budowlanymi – zapisy kontraktowe dotyczące odpowiedzialności stron związanych ze zmianami cen na rynku budowlanym (W tym problem konstrukcji zapisów Programu Inwestycji Strategicznych dotyczących zasad wypłacania gminom, powiatom i miasta dofinansowania na realizacje projektów inwestycyjnych)
  • Budownictwo ekologiczne. Zmniejszenie energochłonności w budownictwie.
  • Recykling materiałów budowlanych – rozwiązania i praktyki na poziomie europejskim i krajowych.
  • Ustawa o zamówieniach publicznych i jej wpływ na rozwój branży budowlanej.
  • Kształcenie zawodowe dla budownictwa. Potrzeba opracowania strategii rozwoju kształcenia zawodowego w tym systemu finansowania kształcenia zawodowego.
  • Pracownik budowlany, problem z zatrudnieniem i specjalizacją.
  • Współpraca branży budowlanej z instytucjami edukacyjnymi.
  • Skuteczna promocja eksportu. Tworzenie marki polskiego budownictwa.
  • Kreowanie przestrzeni architektonicznej wokół nas.
  • Renowacja obiektów budowlanych

  Przewodniczący Komitetu Budownictwa:

  dr hab.inż. Jacek Szer, Prof. Uczelni
  e-mail: jacek.szer@p.lodz.pl

   

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 9620
  e-mail: abuze@kig.pl

   

  Skład Komitetu Budownictwa:

    Członek Komitetu Funkcja w miejscu pracy Instytucja
  1. Paweł Babij Prezes Polska Izba Budownictwa
  2. Robert Cichowicz profesor uczelni
  Członek Zarządu Oddziału w Łodzi
  Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej
  Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Łódź
  3. Andrzej Czapczuk V-ce Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Grupa Kapitałowa F.B.I TASBUD
  4. Mariusz Dobrzeniecki Prezes Zarządu Pekum Sp. z o.o.
  5. Marek Furmańczyk Dyrektor Zarządzający KLINKIERBUD
  6. Robert Geryło Dyrektor Instytut Techniki Budowlanej
  7. Wioletta Jackiewicz-Rek Prodziekan ds. studenckich Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  8. Zbigniew Janowski Prezes Związek Zawodowy „Budowlani”
  9. Bogdan Kalinowski Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
  10. Janusz Komurkiewicz Prezes Zarządu Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”
  11. Jacek Michalak Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju Atlas Sp. z o.o.
  12. Jan Styliński Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Budownictwa
  13. Ryszard Trykosko Przewodniczący-  przedstawiciel Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
  14. Małgorzata Walczak-Gomuła Prezes Zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
  15. Bartłomiej Zgorzelski Dyrektor Zarządzający BZB Projekt Biuro Zarządzania  w Budownictwie

  Zakres tematyczny przyjęty do realizacji przez Komitet na lata 2018-2021 obejmuje następujące zagadnienia:

  • koniunktura w budownictwie w tym, uwarunkowania gospodarcze i społeczne budownictwa jako działu gospodarki – diagnoza, kierunki ożywienia, rekomendacje,
  • szara strefa w budownictwie – diagnoza, kierunki przeciwdziałania, rekomendacje,
  • sytuacja na rynku wyrobów budowlanych – analiza funkcjonowania ustawy o wyrobach budowlanych w świetle przeprowadzonych kontroli, wnioski dla przedsiębiorców, konsumentów i rządu,
  • polski przemysł budowlany w Unii Europejskiej, w tym kadra inżynieryjno-techniczna na rynku Unii Europejskiej, problemy uznawania uprawnień i poziomu wykształcenia polskich inżynierów i techników budownictwa, dostępność do rynku i wprowadzenie do obrotu polskich wyrobów budowlanych,
  • zatory płatnicze w budownictwie, w tym problemy płynności płatniczej w aspekcie ustawy o zamówieniach publicznych. Analiza przyczyn zatorów płatniczych w budownictwie i kierunki przeciwdziałania.

   

 • Przewodniczący: Konrad Ciesiołkiewicz

  Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.

  Czytaj więcej: dialogkig.pl


  Sekretarz:
  Anna Tarnawska

  e-mail: dialogkig@kig.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodnicząca: Bożena Ziemniewicz

  Zakres działań Komitetu Edukacji Zawodowej

  1. Odbudowa szkolnictwa zawodowego:

  – szkoły zawodowe

  – szkoły średnie zawodowe

  – szkoły wyższe zawodowe

  1. Włączenie samorządu gospodarczego w proces odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce.
   a)            Wykorzystanie doświadczeń europejskich samorządów gospodarczych w budowie i prowadzeniu szkolnictwa zawodowego.
   b)           Wprowadzenie systemu współpracy izb gospodarczych ze szkolnictwem zawodowym na szczeblu regionalnym i branżowym.
  1. Opracowanie systemu certyfikacji programów nauczania oraz egzaminów dla absolwentów:

  – szkół zawodowych

  – średnich szkół zawodowych

  – wyższych szkół zawodowych

  Certyfikaty będą dopasowane do potrzeb regionalnych i branżowych przedsiębiorstw, będą one opracowane w porozumieniu z regionalnymi i branżowymi izbami gospodarczymi.

  1. Komitet wraz z izbami gospodarczymi zrzeszonymi w KIG będzie budował w społeczeństwie pozytywny wizerunek uznania wykształcenia zawodowego jako sukces życiowy i ekonomiczny młodego obywatela. Specjaliści z wykształceniem zawodowym powinni zyskać wysoki statut wynikający z wagi jaka zapewniają w życiu gospodarczym kraju i programie odbudowy przemysłu w Europie i Polsce.
  1. Komitet planuje podjąć współpracę z szkolnictwem wyższym zawodowym, aby w okresie zmian ustaw zapewnić właściwe miejsce i rolę w gospodarce kraju – dopasować do potrzeb przedsiębiorców.


  Sekretarz:
  Danuta Wasyluk
  tel. + 48 22 630 97 33
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Janusz Grądzki

  Zakres działań:

  • Działania wspierające rozwój elektromobilności w Polsce,
  • Działania na rzecz promocji rozwiązań związanych z rynkiem aut elektrycznych rozwoju infrastruktury do ładowania aut elektrycznych (w tym stacji wodorowych ) i regulacji prawnych,
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektromobilności, wzajemną kooperację oraz edukację,
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych na problematykę związaną z elektromobilnością, budowanie wiedzy i kompetencji w zakresie paliw alternatywnych,
  • Komitet planuje podjąć współpracę ze szkolnictwem zawodowym na poziomie średnim i wyższym, aby w okresie wprowadzania zmian ustawowych zapewnić właściwe miejsce i rolę rozwiązań z zakresu eMobility w gospodarce kraju, w tym dopasowania przepisów do potrzeb przedsiębiorców,
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze eMobility,
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Podejmowanie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu.
  • Podejmowanie działań związanych rozwiązywaniem głównych problemów dotyczących eMobility oraz ochroną środowiska,
  • Podejmowanie współpracy z firmami dostarczającymi infrastrukturę do ładowania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł Energii oraz Energy Storage,
  • Promowanie koncepcji V2G Vehicle to Grid w ramach koncepcji Smart Cities.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

   

 • Przewodniczący: dr inż. Stanisław Tokarski

  Zakres działań:

  Prace Komitetu koncentrować się będą na ocenie kierunków i wskazywaniu rzeczywistych kosztów gospodarczych i społecznych polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz zagadnieniach związanych z polityką energetyczną państwa, transformacją, bezpieczeństwem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości dostaw oraz cen energii.

  1.  OPINIOWANIE EKSPERCKIE, w zależności od rozwoju sytuacji i potrzeb, szczególnie w obszarze kosztów i skutków społeczno-gospodarczych polityki klimatyczno-energetycznej, w tym upublicznianie stanowisk w formie  wystąpień i apeli adresowanych do przedstawicieli rządu i środowisk politycznych.

  2.  BIEŻĄCY UDZIAŁ W PRACACH nad wnioskowaniem i opiniowaniem projektów, opracowań, ustaw, rozporządzeń w obszarze działań Komitetu, z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej  przedstawicieli Stowarzyszeń i Izb Branżowych.

  3.  ORGANIZOWANIE POSIEDZEŃ KOMITETU w zależności od rozwoju sytuacji i potrzeb, z konferencjami prasowymi i prezentacją stanowisk w formie wystąpień i apeli adresowanych do przedstawicieli rządu i środowisk politycznych.

  4.  UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI KOMITETU w wydarzeniach związanych z prezentowaniem na forum publicznym stanowisk KIG z zakresu działania Komitetu.

  5.  WSPARCIE dla wykorzystania krajowych przedsiębiorstw w przebudowie energetyki  w okresie transformacji energetycznej, w tym we wdrażaniu nowych technologii (m.in. energetyka jądrowa, morska wiatrowa, technologie wodorowe, tworzenie autonomicznych obszarów energetycznych oraz systemów zarządzania energią).

  6.  WSPÓŁPRACA z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii KIG i wskazanych przez Izbę potrzeb oraz pełnienie funkcji doradczej dla potrzeb pozostałych branż zgrupowanych w KIG.

  7.  KONTYNUOWANIE PRAC związanych z organizacją corocznych meetingów gospodarczych  na tematy związane z polityką klimatyczno-energetyczną UE i Polski (spotkania jesienne).

  8.  ORGANIZOWANIE COROCZNYCH otwartych posiedzeń Komitetu z udziałem przedstawicieli przemysłu, rolnictwa i usług, organizacji i podmiotów gospodarczych, instytucji związanych z ochroną środowiska, klimatu, w szczególności podmiotów energochłonnych oraz energetyki, dla wypracowania wspólnych stanowisk z bieżących problemów polityki klimatycznej i energii (spotkania wiosenne).

  9.  ORGANIZACJA DEBAT TEMATYCZNYCH, w tym debaty na tematy polityki energetycznej, będącej próbą odpowiedzi na pytanie, jak – w świetle obecnej sytuacji rynkowej i geopolitycznej – przetrwać okres transformacji energetycznej (debaty coroczne).

  10. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI KIG wynikająca z merytorycznej kompetencji Komitetu.

  Sekretarz Komitetu:
  Grzegorz Stańczak
  tel. 22 63 09 612
  gstanczak@kig.pl

 • Przewodnicząca: Jolanta Okońska-Kubica

  Zakres działań:

  1. opracowanie krajowego standardu oceny ESG z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych i rynkowych oraz jego upowszechnianie.
  2. prowadzenie dialogu z rządem i instytucjami państwowymi i prywatnymi dotyczącego obowiązków przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG.
  3. monitorowanie i udział w krajowych i unijnych konsultacjach prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG.
  4. współpraca z instytucjami zajmującymi się propagowanie na terenie Polski idei zrównoważonego rozwoju i ESG.
  5. organizacja i bieżąca praca komitetu organizacyjnego corocznego konkursu KIG pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju.
  6. integracja laureatów konkursu pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju.
  7. edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.
  8. bieżąca współpraca z innych Komitetami KIG zajmującymi się obszarami powiązanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju.


  Członkowie Komitetu:

  1. Jolanta Okońska-Kubica, Przewodnicząca Komitetu; ENVIPOL;
  2. Agnieszka Skorupińska, Wiceprzewodnicząca Komitetu; CMS;
  3. Magdalena Bohusz-Boguszewska, Centrum Łukasiewicz;
  4. dr Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa;
  5. Maria Krawczyńska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
  6. dr hab. prof. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
  7. dr Igor Mitroczuk, Akademia Leona Koźmińskiego;
  8. Anna Papka, Amazon Polska;
  9. Arkadiusz Pączka, FPP;
  10. Borys Sawicki, SKS Legal;
  11. Beata Staszkow, Związek Pracodawców Polska Miedź;
  12. Wojciech Konecki, APPLiA Związek Producentów AGD;
  13. Aleksander Szalecki, Stratego;
  14. Klaudia Kleps, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;
  15. Ewelina Karp-Kręglicka, Budimex SA;
  16. Alina Skrob-Gała, Energa SA;
  17. Małgorzata Jarczyk-Zuber, ING Bank Śląski SA;
  18. Aleksandra Majda, Hynfra;
  19. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland;
  20. Jerzy Bombczyński, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.;
  21. Robert Adamczyk, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR);
  22. Edyta Żabczynska, Veolia Południe;
  23. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;
  24. Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
  25. Joanna Jamka, ADN Akademia;
  26. Martyna Strupczewska, Adamed Pharma S.A;
  27. Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  28. Mikołaj Potocki
  29. Jolanta Turek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  30. Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego;
  31. Wojciech Bagiński, Impactiv;
  32. Maria Andrzejewska, UNEP/GRID-Warszawa;
  33. Marta Biernacka-Miernik, Stowarzyszenie ESG;
  34. Joanna Dargiewicz-Rożek, Stowarzyszenie ESG;
  35. Piotr Piasecki, Polska Izba Firm Szkoleniowych;
  36. Marta Kutyna-Bakalarska, Grupa Maspex Sp. z o.o.;
  37. Monika Porębska, Cementownia Warta S.A.;
  38. Patrycja Żupa – Marczuk, Energopomiar Sp. z o.o.;
  39. Paweł Montewka, MontExpo, Polskia Izba Przemysłu Targowego, Członek Rady PIPT;
  40. Marek Mieńkowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Fundacja Europejski Instytut EKOSFERA, R&D Deltima Sp. z o.o.;
  41. Aleksandra Lipińska, GMS Management Solutions sp. Z o.o.;
  42. Monika Pakulska, White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.

   

  Sekretarz:
  Bartłomiej Masiarz
  tel. 22 63 09 762
  577 359 900
  e-mail:bmasiarz@kig.pl

 • Przewodniczący: Waldemar Nowakowski

  Zakres działań:

  Założeniem działania Komitetu  ds. handlu  jest wypracowywanie stanowisk przez ekspertów  i organizacje reprezentujące środowiska  związane z handlem detalicznym, hurtowym oraz producentami w odpowiedzi na pojawiające się inicjatywy legislacyjne na poziomie krajowym i europejskim oraz przedstawianie ich do akceptacji prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Informacje o projektach aktów prawnych będą zgłaszane przez członków komitetu lub organizacje branżowe.

  Sekretarz Komitetu:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Maciej Sadowski

  Zakres działań:

  • Promocja różnorodności w innowacyjnych branżach polskiego przemysłu i przedsiębiorczości startupowej
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wzajemną kooperację oraz edukację
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych, większej cyrkulacji talentów, przyciąganie polonijnych naukowców i międzynarodowych specjalistów do uczelni w kraju
  • Rozwój i doskonalenie polityki zachęcanie talentów technologicznych i przedsiębiorców do wyboru Polski jako kraju prowadzenia działalności gospodarczej
  • Promocja migracji technologicznej jako wartościowego importu na rzecz gospodarki oraz rodzaju inwestycji bezpośredniej, którą przedstawiciele globalnej klasy kreatywnej dokonują na rzecz wybranej przez siebie gospodarki
  • Ochrona praw pracowniczych i promocja bezpiecznego środowiska pracy, w tym dla pracowników-migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze high-tech
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Zapewnienie kobietom pełnego i efektywnego udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu ekonomicznym, naukowych i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji zarządczych

  Sekretarz:
  Kamil Hyszka
  tel. 22 63 09 444
  e-mail: khyszka@kig.pl

 • Przewodniczący: Dariusz Fudali

  Zakres działań:

  • Opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie sektora nieruchomości w Polsce.
  • Kreowanie rozwiązań prawno-ekonomicznych związanych z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
  • Uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach branżowych w celu prezentacji na forum publicznym stanowisk z zakresu działania Komitetu.
  • Organizowanie debat z przedstawicielami organów publicznych oraz państwowych i prywatnych podmiotów branżowych.
  • Promowanie działalności Komitetu jako wiodącej jednostki obszaru real estate wykonującej zadania analityczne, badawcze i doradcze.
  • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów Komitetu na potrzeby współpracy z instytucjami publicznymi i spółkami skarbu państwa realizującymi zadania z obszaru nieruchomości.
  • Podejmowanie współpracy z organizacjami oraz ekspertami kluczowymi dla realizacji strategii Komitetu.
  • Popularyzowanie kluczowych zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw na rynku nieruchomości.
  • Publikowanie cyklicznych raportów przedstawiających ogólną sytuację rynkową oraz najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora nieruchomości.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym programów, kursów i szkoleń z zakresu prawa nieruchomości.

  Przewodniczący:
  Dariusz Fudali
  e-mail: dfudali@kig.pl

  Sekretarz:
  Grzegorz Stańczak
  tel. 22 63 09 612
  e-mail: gstanczak@kig.pl

 • Przewodniczący: Andrzej Lewiński

  Zakres działań:

  • Upowszechnianie i wdrażanie w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu danych oraz przepisów wykonawczych i delegowanych uchwalanych przez inne uprawnione instytucje UE.
  • Wdrożenie w życie przepisów i zasad interpretacyjnych ustawy (nowa ustawa w trakcie prac legislacyjnych) o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych.
  • Udział w rządowych i parlamentarnych pracach legislacyjnych dotyczących nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustaw zwykłych w zakresie uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Udzielanie pomocy w realizacji przepisów ochrony danych osobowych przez podmioty zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej i Izbach zrzeszonych w KIG;
  • Edukacja i szkolenie zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej podmiotów i ich pracowników.
  • Udzielania wsparcia i pomocy podmiotom w rozwiązywaniu zagadnień dot. współdziałania i współpracy z krajowym organem nadzoru ( dzisiejszy GIODO) Europejską Radą Ochrony Danych Osobowych , organami sądowymi i administracyjnymi, Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dot. wykonywania przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie, w szczególności, uregulowań prawnych dot. makro i mini przedsiębiorstw, wynikających z przepisów Rozporządzenia PE i R.

  Sekretarz:
  Dorota Konopko
  tel. +48 22 630 9771
  e-mail: dkonopko@kig.pl

 • Przewodniczący: Adam Niedziółka

  Wiceprzewodniczący: Zbigniew Makowski

  Założeniem działania Komitetu  ds. podatków  jest wypracowywanie opinii i stanowisk przez ekspertów  i organizacje reprezentujące różne środowiska  oraz podejmowania aktywności w istotnych obszarach stanowienia prawa podatkowego w Polsce. Prace komitetu są szansą na wypracowanie rozwiązań podatkowych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności poprzez udział w pracach zespołów eksperckich pracujących nad problematyką podatkową.  Prace Komitetu koncentrować będą się na analizie zarówno istniejących, jak i planowanych uregulowań prawnych, a także na wypracowywaniu propozycji nowych rozwiązań prawno – podatkowych, tak aby sprawdzały się w praktyce, ułatwiały efektywne prowadzenie biznesu.

  Zakres działań:

  • monitoring i analizowanie wszelkich kwestii prawno – podatkowych mających wpływ na prowadzenie biznesu, przygotowywanie analiz dla zarządu KIG.
  • informowanie środowiska przedsiębiorców, Izb zrzeszonych w KIG, o planowanych zmianach w uregulowaniach prawnych dotyczących podatków, w szczególności upowszechnianie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju,
  • opiniowanie i poddawanie pod publiczną debatę projektów aktów prawnych w zakresie podatków i wypracowywanie stanowiska w kwestiach dotyczących planowanych zmian w polityce podatkowej,
  • prezentowanie uwag dotyczących planowanych zmian w aktach prawnych dotyczących podatków, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
  • reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w kluczowych kwestiach dotyczących podatków.

  Sekretarz:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. 22 63 09 760
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Paweł Potoczek

  Zakres działań:

  • Profesjonalizacja i edukacja polskich VC,
  • Wsparcie VC w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawnych w przestrzeni, w której funkcjonują,
  • Reprezentacja interesów VC względem instytucji państwowych odpowiedzialnych za programy wspierające inwestowanie,
  • Monitorowanie i udział w pracach nad tworzeniem kolejnych programów inwestycyjnych, tworzenie wytycznych i dokumentów usprawniających procesy inwestycyjne opierając się na dotychczasowych doświadczeniach,
  • Prowadzenie dialogu z Rządem i instytucjami państwowymi w zakresie rozwoju rynku VC w Polsce i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki,
  • Edukacja przedsiębiorców/startup’ów w zakresie wzrostu świadomości co do zasad/korzyści/zagrożeń płynących z pozyskiwania finansowania od funduszy VC,
  • Integracja środowiska VC.

  Sekretarz:
  Kamil Hyszka
  tel. 22 63 09 444
  e-mail: khyszka@kig.pl

 • Przewodniczący: Zenon Kiczka

  Komitet Gospodarki Miejskiej (KGM) jest strukturą ekspercką wspomagającą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w procesie podejmowania decyzji, formułowania strategii KIG oraz dla wypracowywania stanowisk i opinii w zakresie gospodarki miejskiej i gospodarczego rozwoju polskich miast. Celem Komitetu jest także podejmowanie inicjatyw dla wzmacniania gospodarczej konkurencyjności polskich miast, w tym dostarczanie wiedzy i eksponowanie międzynarodowych doświadczeń

  Dla wzmocnienia merytorycznego potencjału KGM powołał Zespół Ekspertów, w którego skład wchodzą prezydenci i burmistrzowie miast, przedstawiciele biznesu i świata nauki. W Zespole Ekspertów reprezentowane są zarówno metropolie jak i średnie oraz mniejsze miasta. Zgromadzoną wiedzę Komitet przekazuje w ramach Akademii Gospodarki Miejskiej, m.in. przez organizację Spotkań Eksperckich poświęconych wybranym tematom i dla rozwiązania konkretnych problemów.

  Strategicznym celem Komitetu jest praca nad aktualizowanym w sposób ciągły Modelem Gospodarczego Rozwoju Miast Polskich. Model oparty jest na uwarunkowaniach, które przed polskimi miastami stawia globalizująca się gospodarka, zmiany cywilizacyjne i realizujące się transformacja cyfrowa. Model uzupełniają:

  – „Katalog Kompetencji Liderów Cyfrowej Gospodarki Miejskiej”,

  – „Model gotowości gospodarki miasta do transformacji cyfrowej”,

  a także wiele ekspertyz i opracowań tematycznych.

  Dla ustawicznego merytorycznego i intelektualnego wzmacniania prac nad Modelem Komitet powołał Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, którą wypełniają: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, uniwersytety i inne szkoły wyższe.

  Komitet Gospodarki Miejskiej jest aktywny w otoczeniu międzynarodowym współpracując ze znaczącymi organizacjami, m.in.:

  •     CEEP – Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych i Przedsiębiorstw świadczących Usługi Użyteczności Publicznej, Bruksela.
  •     FN EPL – Federacja Lokalnych Przedsiębiorstw Publicznych w Paryżu, która reprezentuje ponad 1200 przedsiębiorstw we Francji.
  •     VKU – Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Komunalnych, Berlin. VKU zrzesza ponad 1100 lokalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

  Komitet uznaje obecność w otoczeniu międzynarodowym jako niezbędną dla pozyskania wiedzy i doświadczeń oraz dla promowania gospodarczego rozwoju polskich miast.


  Zakres działań:

  •     Wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności.
  •     Podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego.
  •     Promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE.
  •     Wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce.
  •     Wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego.
  •     Wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.


  Sekretarz:

  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Marek Kowalczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka transportu i spedycji.
  • Problematyka budowy autostrad.
  • Łączność i telekomunikacja.
  • Nowoczesne sposoby komunikacji komputerowej /Internet/ itp./.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka jakości w gospodarce /TQM, inicjatywy pro jakościowe, standardy ISO/.
  • Problematyka normalizacji.

  Sekretarz:
  Danuta Wasyluk
  tel. 22 63 09 733
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Przewodniczący: Marek Zagórski
  e-mail: zagorski@kig.pl

  Sekretarz:
  Michał Konwicki
  tel. + 48 22 630 96 62
  e-mail: mkonwicki@kig.pl

  Zakres działań

  1. Monitorowanie prac nad strategią UE Farm to fork:
  • lobbing na rzecz okresów przejściowych i dodatkowych funduszy na dostosowanie gospodarstw rolnych,
  • informacja dla konsumentów o dobrostanie zwierząt,
  • promowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji produktów spożywczych,
  • monitorowanie prac nad prawodawstwem dot. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • promocja wykorzystania instalacji OZE.
  1. Monitorowanie prac nad wdrożeniem Zielonego Ładu oraz Sustainable Carbon Cycles oraz ich potencjalnego wpływu na konkurencyjność polskiego rolnictwa.
  2. Analiza możliwości modernizacji polskiej hodowli.
  3. Prace nad propozycją reformy Inspekcji rolniczych.
  4. Cyfryzacja Rolnictwa przy udziale organów państwa – pozyskiwanie informacji z państwowych baz danych.

   

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Bolesław Grzegorz Stanejko

  Zakres działań:

  1. Uświadomienie przedsiębiorcom istoty i wagi zagrożeń dla biznesu jakie są następstwem zniszczenia infrastruktury krytycznej.

  2. Integracja środowisk biznesowych w Polsce wokół problemu bezpieczeństwa biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej.

  3. Popularyzacja wiedzy o działaniach jakie może podjąć każdy przedsiębiorca w celu minimalizacji skutków zagrożeń dla ciągłości  działalności gospodarczej ze strony  niewłaściwie chronionej infrastruktury krytycznej. W szczególności:

  • identyfikacji infrastruktury krytycznej w otoczeniu biznesowym,
  • metodyki określania ryzyka dla biznesu oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia,
  • siły wpływu tego ryzyka na ciągłości działania biznesowego,
  • metod zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
  • przygotowania się na sytuacje kryzysowe wynikające ze źle zabezpieczonej infrastruktury krytycznej,
  • sposobów reagowania i odtwarzania zasobów firmy powstałych w wyniku zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej.

  4. Współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi agendami  i podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce.

  5. Wykorzystanie potencjału i aktywności wyższych uczelni kształcących na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, dla określania rozwoju współczesnych zagrożeń oraz analizy ich  pod kątem wpływu na właściwy poziom bezpieczeństwa biznesu.

  Sekretarz:
  Agnieszka Gałkowska
  tel. 22 620 45 57
  e-mail: agalkowska@kig.pl
  e-mail: pisa@pisa.org.pl

  Kontakt w KIG:
  Danuta Wasyluk
  tel. 22 63 09 733
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

  Przewodniczący:
  Bolesław Grzegorz Stanejko
  e-mail: gstanejko@kig.pl

 • Przewodniczący: Krzysztof Kawczyński

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  i przedsiębiorców.
  • Systemy zarządzania środowiskowego wg standardów międzynarodowych.
  • Rozwiązania energooszczędne oraz minimalizacja zanieczyszczeń w energetyce.
  • Energetyka alternatywna (ze źródeł odnawialnych).
  • Opiniowanie projektów przepisów środowiskowych.
  • Monitoring prawa pod kątem wpływu na środowisko i działalność gospodarczą.
  • Prezentacja najlepszych technologii przyjaznych środowisku.
  • Gospodarka odpadami.

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: dr inż.  Jarosław Tworóg
  Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Orłowski

  Prace Komitetu Sieciowej Gospodarki w Obiegu Zamkniętym koncentrują się na następujących działaniach:

  • udział w tworzeniu i reformowaniu prawa gospodarczego UE.
  • udział w implementacji nowego prawa gospodarczego do polskiego porządku prawnego.
  • udział w budowie programów rozwoju infrastruktury S-GOZ.
  • udział w budowie programów B+R dla gospodarki sieciowej.
  • udział w procesach standaryzacji i normalizacji dla gospodarki sieciowej.

  Kontakt w KIG: 
  Danuta Wasyluk
  tel. +48 22 630 97 33
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Przewodniczący: Tomoho Umeda

  Zakres działań:

  Priorytetem w pracach Komitetu ds. Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej powinno być włączenie jej do współpracy z międzynarodowymi organami zajmujących się rozwojem technologii wodorowej – Hydrogen Europe oraz Hydrogen Council. Nawiązanie relacji z tymi organizacjami umożliwi Komitetowi działania globalne oraz działania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, a także uplasuje Komitet jako reprezentanta Polski w międzynarodowych kwestiach wodorowych. Bardzo korzystne dla Komitetu byłoby relacje zostały nawiązane jeszcze jesienią bieżącego roku. Umożliwiłoby to Komitetowi uczestnictwo w bardzo dużych targach wodorowych: European Fuel Cell Conference & Exhibition 2019, które odbędą się 9 listopada 2019 roku. Proces ten znacznie ułatwi członkostwo firmy TOMO Group w organizacji Hydrogen Europe. Kolejnym etapem w pracach Komitetu będzie inicjowanie i wspieranie realizacji projektów pomiędzy polskimi a zagranicznymi podmiotami. Kluczowym na tym etapie będzie dobór odpowiednich technologii, które można zaimplementować w warunkach polskich oraz nawiązywanie długoterminowych relacji z zagranicznymi partnerami dotyczących np. eksportu surowca. Prace komitetu powinny mieć na celu także przeniesienie zestawu dobrych praktyk związanych z rozwojem technologii wodorowych oraz promocję partnerskich inwestycji zagranicznych na terenie Polski. Praca Komitetu w kraju powinna pełnić rolę bufora pomiędzy podmiotami zagranicznymi oraz krajowymi, koordynować ich relację oraz działać na rzecz integracji środowiska biznesowego, w tym organizacji wyjazdów studyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii wodorowych.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: 
  pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Ryszard Olszanowski

  Zakres działań:

  • Profilaktyka zdrowotna, bhp.
  • Służba zdrowia (regulacje prawne, organizacja, finanse).
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Koszty pracy i ubezpieczenia społeczne.

  Sekretarz:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.