• A A A

Komitety KIG

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33.

 • Komitet Budownictwa został powołany uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 15 marca 2018 r na kadencję 2017-2021. Komitet został utworzony w celu wypracowywania opinii i stanowisk merytorycznych oraz podejmowania aktywności w istotnych obszarach z punktu widzenia branży budowlanej w Polsce. Komitet funkcjonuje jako struktura ekspercka Krajowej Izby Gospodarczej opierając swoją działalność na wiedzy i doświadczeniu Zespołu Ekspertów, który składa się z 11 członków Komitetu reprezentujących główne instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa branży budowlanej.

  W skład Komitetu Budownictwa wchodzą:

  1. Jacek Szer, Przewodniczący Komitetu Budownictwa
  2. Robert Geryło, Z-ca Przewodniczącego
  3. Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
  4. Marek Beśka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe
  5. Marek Furmańczyk, Dyrektor Zarządzający KLINKIERBUD
  6. Zbigniew Janowski, Prezes Związku Zawodowego „Budowlani”
  7. Bogdan Kalinowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
  8. Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”
  9. Janusz Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
  10. Ryszard Trykosko, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  11. Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

  Zakres tematyczny przyjęty do realizacji przez Komitet na lata 2018-2021 obejmuje następujące zagadnienia:

  • koniunktura w budownictwie w tym, uwarunkowania gospodarcze i społeczne budownictwa jako działu gospodarki – diagnoza, kierunki ożywienia, rekomendacje,
  • szara strefa w budownictwie – diagnoza, kierunki przeciwdziałania, rekomendacje,
  • sytuacja na rynku wyrobów budowlanych – analiza funkcjonowania ustawy o wyrobach budowlanych w świetle przeprowadzonych kontroli, wnioski dla przedsiębiorców, konsumentów i rządu,
  • polski przemysł budowlany w Unii Europejskiej, w tym kadra inżynieryjno-techniczna na rynku Unii Europejskiej, problemy uznawania uprawnień i poziomu wykształcenia polskich inżynierów i techników budownictwa, dostępność do rynku i wprowadzenie do obrotu polskich wyrobów budowlanych,
  • zatory płatnicze w budownictwie, w tym problemy płynności płatniczej w aspekcie ustawy o zamówieniach publicznych. Analiza przyczyn zatorów płatniczych w budownictwie i kierunki przeciwdziałania.

  Prace Komitetu Budownictwa koncentrują się na następujących działaniach:

  • udział w licznych spotkaniach i wydarzeniach branżowych w celu prezentacji na forum publicznym stanowisk z zakresu działania Komitetu,
  • prowadzenie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu,
  • organizowanie spotkań w celu prezentacji stanowisk branży budowlanej,
  • uzgadnianie stanowisk oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej,
  • popularyzacja kluczowych problemów budownictwa w Polsce.

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 9620
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Konrad Ciesiołkiewicz

  Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.

  Czytaj więcej: dialogkig.pl


  Sekretarz: Anna Tarnawska

  e-mail: dialogkig@kig.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Waldemar Nowakowski

  Zakres działań:

  Założeniem działania Komitetu  ds. handlu  jest wypracowywanie stanowisk przez ekspertów  i organizacje reprezentujące środowiska  związane z handlem detalicznym, hurtowym oraz producentami w odpowiedzi na pojawiające się inicjatywy legislacyjne na poziomie krajowym i europejskim oraz przedstawianie ich do akceptacji prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Informacje o projektach aktów prawnych będą zgłaszane przez członków komitetu lub organizacje branżowe.

  Sekretarz Komitetu:
  Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu
  tel + 48 608 588 783
  e-mail: maciej.ptaszynski@pih.org.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Maciej Sadowski

  Zakres działań:

  • Promocja różnorodności w innowacyjnych branżach polskiego przemysłu i przedsiębiorczości startupowej
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wzajemną kooperację oraz edukację
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych, większej cyrkulacji talentów, przyciąganie polonijnych naukowców i międzynarodowych specjalistów do uczelni w kraju
  • Rozwój i doskonalenie polityki zachęcanie talentów technologicznych i przedsiębiorców do wyboru Polski jako kraju prowadzenia działalności gospodarczej
  • Promocja migracji technologicznej jako wartościowego importu na rzecz gospodarki oraz rodzaju inwestycji bezpośredniej, którą przedstawiciele globalnej klasy kreatywnej dokonują na rzecz wybranej przez siebie gospodarki
  • Ochrona praw pracowniczych i promocja bezpiecznego środowiska pracy, w tym dla pracowników-migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze high-tech
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Zapewnienie kobietom pełnego i efektywnego udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu ekonomicznym, naukowych i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji zarządczych

   

  Sekretarz:
  Ewa Balamosev
  + 48 22 630 94 44
  e-mail: ebalamosev@kig.pl

 • Przewodniczący: Andrzej Lewiński

  Zakres działań:

  • Upowszechnianie i wdrażanie w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu danych oraz przepisów wykonawczych i delegowanych uchwalanych przez inne uprawnione instytucje UE.
  • Wdrożenie w życie przepisów i zasad interpretacyjnych ustawy (nowa ustawa w trakcie prac legislacyjnych) o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych.
  • Udział w rządowych i parlamentarnych pracach legislacyjnych dotyczących nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustaw zwykłych w zakresie uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Udzielanie pomocy w realizacji przepisów ochrony danych osobowych przez podmioty zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej i Izbach zrzeszonych w KIG;
  • Edukacja i szkolenie zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej podmiotów i ich pracowników.
  • Udzielania wsparcia i pomocy podmiotom w rozwiązywaniu zagadnień dot. współdziałania i współpracy z krajowym organem nadzoru ( dzisiejszy GIODO) Europejską Radą Ochrony Danych Osobowych , organami sądowymi i administracyjnymi, Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dot. wykonywania przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie, w szczególności, uregulowań prawnych dot. makro i mini przedsiębiorstw, wynikających z przepisów Rozporządzenia PE i R.

  Sekretarz:
  Dorota Konopko
  tel. +48 22 630 9771
  e-mail: dkonopko@kig.pl

 • Przewodniczący: Adam Niedziółka

  Wiceprzewodniczący: Zbigniew Makowski

  Założeniem działania Komitetu  ds. podatków  jest wypracowywanie opinii i stanowisk przez ekspertów  i organizacje reprezentujące różne środowiska  oraz podejmowania aktywności w istotnych obszarach stanowienia prawa podatkowego w Polsce. Prace komitetu są szansą na wypracowanie rozwiązań podatkowych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności poprzez udział w pracach zespołów eksperckich pracujących nad problematyką podatkową.  Prace Komitetu koncentrować będą się na analizie zarówno istniejących, jak i planowanych uregulowań prawnych, a także na wypracowywaniu propozycji nowych rozwiązań prawno – podatkowych, tak aby sprawdzały się w praktyce, ułatwiały efektywne prowadzenie biznesu.

  Zakres działań:

  • monitoring i analizowanie wszelkich kwestii prawno – podatkowych mających wpływ na prowadzenie biznesu, przygotowywanie analiz dla zarządu KIG.
  • informowanie środowiska przedsiębiorców, Izb zrzeszonych w KIG, o planowanych zmianach w uregulowaniach prawnych dotyczących podatków, w szczególności upowszechnianie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju,
  • opiniowanie i poddawanie pod publiczną debatę projektów aktów prawnych w zakresie podatków i wypracowywanie stanowiska w kwestiach dotyczących planowanych zmian w polityce podatkowej,
  • prezentowanie uwag dotyczących planowanych zmian w aktach prawnych dotyczących podatków, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
  • reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w kluczowych kwestiach dotyczących podatków.

   

 • Przewodniczący: Paweł Potoczek

  Zakres działań:

  • Profesjonalizacja i edukacja polskich VC,
  • Wsparcie VC w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawnych w przestrzeni, w której funkcjonują,
  • Reprezentacja interesów VC względem instytucji państwowych odpowiedzialnych za programy wspierające inwestowanie,
  • Monitorowanie i udział w pracach nad tworzeniem kolejnych programów inwestycyjnych, tworzenie wytycznych i dokumentów usprawniających procesy inwestycyjne opierając się na dotychczasowych doświadczeniach,
  • Prowadzenie dialogu z Rządem i instytucjami państwowymi w zakresie rozwoju rynku VC w Polsce i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki,
  • Edukacja przedsiębiorców/startup’ów w zakresie wzrostu świadomości co do zasad/korzyści/zagrożeń płynących z pozyskiwania finansowania od funduszy VC,
  • Integracja środowiska VC.

  Sekretarz:
  Ewa Balamosev
  tel. + 48 22 630 94 44
  e-mail: ebalamosev@kig.pl

 • Przewodnicząca: Bożena Ziemniewicz

  Zakres działań Komitetu Edukacji Zawodowej

  1. Odbudowa szkolnictwa zawodowego:

  – szkoły zawodowe

  – szkoły średnie zawodowe

  – szkoły wyższe zawodowe

  1. Włączenie samorządu gospodarczego w proces odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce.
   a)            Wykorzystanie doświadczeń europejskich samorządów gospodarczych w budowie i prowadzeniu szkolnictwa zawodowego.
   b)           Wprowadzenie systemu współpracy izb gospodarczych ze szkolnictwem zawodowym na szczeblu regionalnym i branżowym.
  1. Opracowanie systemu certyfikacji programów nauczania oraz egzaminów dla absolwentów:

  – szkół zawodowych

  – średnich szkół zawodowych

  – wyższych szkół zawodowych

  Certyfikaty będą dopasowane do potrzeb regionalnych i branżowych przedsiębiorstw, będą one opracowane w porozumieniu z regionalnymi i branżowymi izbami gospodarczymi.

  1. Komitet wraz z izbami gospodarczymi zrzeszonymi w KIG będzie budował w społeczeństwie pozytywny wizerunek uznania wykształcenia zawodowego jako sukces życiowy i ekonomiczny młodego obywatela. Specjaliści z wykształceniem zawodowym powinni zyskać wysoki statut wynikający z wagi jaka zapewniają w życiu gospodarczym kraju i programie odbudowy przemysłu w Europie i Polsce.
  1. Komitet planuje podjąć współpracę z szkolnictwem wyższym zawodowym, aby w okresie zmian ustaw zapewnić właściwe miejsce i rolę w gospodarce kraju – dopasować do potrzeb przedsiębiorców.


  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Zenon Kiczka

  Zakres działań:

  • Wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności.
  • Podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego.
  • Promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE.
  • Wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce.
  • Wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego.
  • Wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.

  Czytaj więcej: www.knkig.pl

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Marek Kowalczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka transportu i spedycji.
  • Problematyka budowy autostrad.
  • Łączność i telekomunikacja.
  • Nowoczesne sposoby komunikacji komputerowej /Internet/ itp./.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki

  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka jakości w gospodarce /TQM, inicjatywy pro jakościowe, standardy ISO/.
  • Problematyka normalizacji.
 • Przewodniczący: Bolesław Stanejko

  Zakres działań:

  1. Uświadomienie przedsiębiorcom istoty i wagi zagrożeń dla biznesu jakie są następstwem zniszczenia infrastruktury krytycznej.

  2. Integracja środowisk biznesowych w Polsce wokół problemu bezpieczeństwa biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej.

  3. Popularyzacja wiedzy o działaniach jakie może podjąć każdy przedsiębiorca w celu minimalizacji skutków zagrożeń dla ciągłości  działalności gospodarczej ze strony  niewłaściwie chronionej infrastruktury krytycznej. W szczególności:

  • identyfikacji infrastruktury krytycznej w otoczeniu biznesowym,
  • metodyki określania ryzyka dla biznesu oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia,
  • siły wpływu tego ryzyka na ciągłości działania biznesowego,
  • metod zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
  • przygotowania się na sytuacje kryzysowe wynikające ze źle zabezpieczonej infrastruktury krytycznej,
  • sposobów reagowania i odtwarzania zasobów firmy powstałych w wyniku zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej.

  4. Współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi agendami  i podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce.

  5. Wykorzystanie potencjału i aktywności wyższych uczelni kształcących na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, dla określania rozwoju współczesnych zagrożeń oraz analizy ich  pod kątem wpływu na właściwy poziom bezpieczeństwa biznesu.

 • Przewodniczący: Krzysztof Kawczyński

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  i przedsiębiorców.
  • Systemy zarządzania środowiskowego wg standardów międzynarodowych.
  • Rozwiązania energooszczędne oraz minimalizacja zanieczyszczeń w energetyce.
  • Energetyka alternatywna (ze źródeł odnawialnych).
  • Opiniowanie projektów przepisów środowiskowych.
  • Monitoring prawa pod kątem wpływu na środowisko i działalność gospodarczą.
  • Prezentacja najlepszych technologii przyjaznych środowisku.
  • Gospodarka odpadami.

  Sekretarz:

  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: dr inż.  Jarosław Tworóg
  Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Orłowski

  Prace Komitetu Sieciowej Gospodarki w Obiegu Zamkniętym koncentrują się na następujących działaniach:

  • udział w tworzeniu i reformowaniu prawa gospodarczego UE.
  • udział w implementacji nowego prawa gospodarczego do polskiego porządku prawnego.
  • udział w budowie programów rozwoju infrastruktury S-GOZ.
  • udział w budowie programów B+R dla gospodarki sieciowej.
  • udział w procesach standaryzacji i normalizacji dla gospodarki sieciowej.

  Kontakt w KIG: 
  Danuta Wasyluk 
  tel. +48 22 630 97 33
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Przewodniczący: Tomoho Umeda

  Zakres działań:

  Priorytetem w pracach Komitetu ds. Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej powinno być włączenie jej do współpracy z międzynarodowymi organami zajmujących się rozwojem technologii wodorowej – Hydrogen Europe oraz Hydrogen Council. Nawiązanie relacji z tymi organizacjami umożliwi Komitetowi działania globalne oraz działania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, a także uplasuje Komitet jako reprezentanta Polski w międzynarodowych kwestiach wodorowych. Bardzo korzystne dla Komitetu byłoby relacje zostały nawiązane jeszcze jesienią bieżącego roku. Umożliwiłoby to Komitetowi uczestnictwo w bardzo dużych targach wodorowych: European Fuel Cell Conference & Exhibition 2019, które odbędą się 9 listopada 2019 roku. Proces ten znacznie ułatwi członkostwo firmy TOMO Group w organizacji Hydrogen Europe. Kolejnym etapem w pracach Komitetu będzie inicjowanie i wspieranie realizacji projektów pomiędzy polskimi a zagranicznymi podmiotami. Kluczowym na tym etapie będzie dobór odpowiednich technologii, które można zaimplementować w warunkach polskich oraz nawiązywanie długoterminowych relacji z zagranicznymi partnerami dotyczących np. eksportu surowca. Prace komitetu powinny mieć na celu także przeniesienie zestawu dobrych praktyk związanych z rozwojem technologii wodorowych oraz promocję partnerskich inwestycji zagranicznych na terenie Polski. Praca Komitetu w kraju powinna pełnić rolę bufora pomiędzy podmiotami zagranicznymi oraz krajowymi, koordynować ich relację oraz działać na rzecz integracji środowiska biznesowego, w tym organizacji wyjazdów studyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii wodorowych.

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: 
  pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Ryszard Olszanowski

  Zakres działań:

  • Profilaktyka zdrowotna, bhp.
  • Służba zdrowia (regulacje prawne, organizacja, finanse).
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Koszty pracy i ubezpieczenia społeczne.

  Sekretarz:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.