Rezerwy walutowe w końcu czerwca

05.07.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 103 438,9 mln EUR i tym samym okazały się o 2 969 mln EUR tj. 0,2% niższe niż w końcu maja i jednocześnie o 9 899,4 mln EUR tj. 10,6% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 117 801,2 mln USD tj. o 0,7% mniej niż przed miesiącem i o 8,1% więcej niż przed rokiem. Czerwcowy stan rezerw niemal w całości wynikał z faktycznego napływu środków, a jedynie minimalnie ze wzrostu w statystykach prowadzonych w euro wyceny aktywów denominowanych w dolarach.

Rezerwy w końcu czerwca pozwoliłyby na sfinansowanie 4,7 miesiąca importu towarów i usług (po maju 4,85), 30,2% podaży pieniądza (po maju 30,9%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach, choć w czerwcu uległy lekkiemu pogorszeniu. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 106 472 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 4,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,70 miesiąca importu towarów i usług oraz 28,3% podaży pieniądza.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.