• A A A

Zaświadczenia

W ramach prowadzonej przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA (KIG BLCA) działalności w zakresie legalizacji i wystawiania dokumentów w obrocie z zagranicą, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wnioskowane okoliczności, przedsiębiorcy mogą uzyskać:

 • zaświadczenie o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zaświadczenie o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków,
 • zaświadczenie o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej,
 • zaświadczenie o innych okolicznościach, które mogą zostać potwierdzone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Aby uzyskać wnioskowane zaświadczenie (jeżeli wcześniej firma nie korzystała z usług legalizacyjnych) należy uwierzytelnić firmę i sposób jej reprezentacji, postępować zgodnie z procedurą związaną z uzyskaniem zaświadczenia oraz dokonać zapłaty należności za wydanie zaświadczenia zgodnie z obowiązującym w Krajowej Izbie Gospodarczej cennikiem.

 • Nazwa dokumentu Kwota netto *

  Zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością.

  250 – 500 PLN
  Zaświadczenia o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków. 500 – 1000 PLN
  Zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej. 600 – 1200 PLN
  Inne niż wymienione w pkt 1, 2 i 3 zaświadczenia, za wyjątkiem wystawianych w ramach działalności legalizacyjnej, do których wystawiania upoważniona jest Krajowa Izba Gospodarcza. 300 – 600 PLN

  *Wysokość opłaty za wystawienie zaświadczenia, w określonych wyżej granicach, uzależniona jest od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. Decyzję o wysokości opłaty, na wniosek Kierownika Działu Legalizacji, podejmuje Dyrektor KIG BLCA.

  Dodatkowe informacje:

  Określone powyżej opłaty pobierane są za wystawienie jednego oryginału zaświadczenia i do 4 kopii. W przypadku wniosku o wystawienie większej ilości niż jeden oryginał zaświadczenia opłaty, z uwzględnieniem zasady wskazanej w tytule cennika, pobierane są w sposób następujący:

  1. za pierwszy oryginał zaświadczenia wraz z kopiami – opłaty określone powyżej w pkt. 1-4,
  2. za każdy następny oryginał zaświadczenia – 50% opłaty określonej powyżej w pkt. 1-4.

  W przypadku wniosku o wydanie większej ilości niż 4 kopie oryginału danego zaświadczenia, pobierana jest opłata w wysokości 15 PLN za każdą dodatkową kopię.

 • 1. Wydawane mogą być te zaświadczenia, które mieszczą się w zakresie uprawnień Krajowej Izby Gospodarczej, określonych ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. (tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z późn. zm.) oraz statutem Krajowej Izby Gospodarczej.

  2. Zaświadczenia wydawane będą na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy (wnioskującego) podpisanego przez upoważnione osoby, składanego w KIG BLCA w Dziale Legalizacji. Wniosek i wymagane dokumenty mogą być także przekazywane elektronicznie w formie skanów, z zastrzeżeniem konieczności przedłożenia oryginałów przy odbiorze, pod rygorem nie wydania zaświadczenia.

  3. W zakresie merytorycznym wniosek winien określać, w szczególności, wnioskowaną treść zaświadczenia, a także wskazywać osobę reprezentującą wnioskodawcę w sprawie zaświadczenia i jej telefon kontaktowy.

  4. W sytuacji, gdy jest to niezbędne dla sporządzenia zaświadczenia wniosek powinien zawierać opis stanu faktycznego i prezentację innych okoliczności i danych istotnych dla treści zaświadczenia.

  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego powinien określać, przede wszystkim zakres wnioskowanego zaświadczenia (potwierdzenie, odrębnie lub łącznie, faktu rejestracji przedsiębiorcy, przedmiotu działalności, zasad reprezentacji czy też innych okoliczności związanych z działalnością przedsiębiorcy).

  6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej powinien zawierać, w szczególności, dokładny opis okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, datę i miejsce ich zaistnienia, jak również okres występowania tych okoliczności i ich skutków, informacje dotyczące umowy i jej realizacji, a w szczególności: datę zawarcia, numer, przedmiot, kontrahenta wnioskodawcy, związek przyczynowy pomiędzy opisaną okolicznością a przedstawionym przez wnioskodawcę zakresem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak również inne informacje niezbędne dla wydania zaświadczenia. Zaświadczenia te mogą być wydawane na wniosek i na rzecz podmiotu bezpośrednio zobowiązanego z umowy, której dotyczą. Z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji, potwierdzonych, w szczególności, analogicznym zaświadczeniem wydanym przez właściwą organizację z kraju zdarzenia, zaświadczenia mogą dotyczyć jedynie okoliczności zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  7. Wniosek o wydanie zaświadczenie o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków, powinien szczegółowo określać okoliczności, które zaświadczenie ma potwierdzać.

  8. Do wniosków, o których mowa w pkt. 5, 6, 7, muszą być załączone dokumenty potwierdzające wnioskowaną treść zaświadczenia, które winny być dostarczone w oryginale lub w kserokopii poświadczonej zazgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

  9. W razie konieczności wnioskodawca proszony jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla wydania wnioskowanego zaświadczenia. Wyjaśnienia i ustalenia dotyczące treści zaświadczenia mogą być również dokonywane w trybie roboczym telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej.

  10. Zaświadczenia sporządzane są w j. polskim lub angielskim, a w wyjątkowych przypadkach w innych językach. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania tłumaczeń, w szczególności, przedmiotu działalności czy też tekstów specjalistycznych, które mają być zamieszczane w zaświadczeniu. Niezależnie od powyższego, jeżeli jest to niezbędne, wnioskodawca może być obciążony kosztami sporządzanych przez tłumaczy obcojęzycznego tekstu zaświadczenia.

  11. Zaświadczenia sporządzane są na blankietach Krajowej Izby Gospodarczej. Zarówno oryginały jak i kopie zaświadczeń, podpisywane są przez osoby upoważnione i opatrywane okrągłą pieczęcią Krajowej Izby Gospodarczej.

  12. Zaświadczenia wydawane są przez KIG BLCA Dział Legalizacji osobiście wnioskodawcy lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, za pokwitowaniem z datą złożoną na kopii zaświadczenia pozostającej w aktach albo też wysyłane pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres. Możliwy jest także odbiór kurierem na koszt wnioskodawcy.

  13. KIG BLCA Dział Legalizacji ma prawo odmówić sporządzenia i/lub wydania zaświadczenia w całości lub w części, w przypadku niespełnienia warunków określonych w niniejszej procedurze, braku należytego i wiarygodnego potwierdzenia załączonymi dokumentami wnioskowanej treści lub w przypadku uznania, iż wnioskowane okoliczności nie mogą być potwierdzone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

  14. Po uzyskaniu zaświadczenia i wniesieniu opłaty KIG BLCA Dział Legalizacji wystawia fakturę za wystawione zaświadczenie.

 • Przy pierwszym wniosku do KIG BLCA lub w przypadku aktualizacji danych należy dokonać uwierzytelnienia przedsiębiorcy i reprezentujących go osób przedkładając następujące dokumenty:

  1. dokument potwierdzający rejestrację i prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
  3. decyzję albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego (przedstawicieli ustawowych, prokurentów i/lub pełnomocników), wraz z pełnomocnictwami w sytuacji, gdy prawo do reprezentowania przedsiębiorcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów wskazanych w lit. a).

  Dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, d, powinny być dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy KIG BLCA zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG BLCA.

  W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON i NIP dopuszcza się złożenie aktualnych wydruków z określonych przepisami urzędowych stron internetowych.

  Przedkładane przez wnioskodawców dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, d mogą być przy składaniu weryfikowane przez KIG BLCA za zgodność i prawidłowość wystawienia z danymi zawartymi na określonych przepisami urzędowych stronach internetowych, czy też dokumentami wskazanymi pod lit a.

  W przypadku zmian u przedsiębiorcy powodujących konieczność dokonania korekt w dokumentach wymienionych pod literami: a, b, c, d, przy kolejnym wniosku o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.