Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu ustawy implementującej dyrektywę CSRD do polskiego prawa

20.05.2024

Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14)

 

 

Komitet KIG ds. ESG z zadowoleniem przyjął długo oczekiwany projekt ustawy implementującej dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną do krajowego ustawodawstwa i docenił wkład wniesiony w jej opracowanie. Wyrażając nadzieję, że proces sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza dla MŚP – będzie dzięki odpowiedniej legislacji przebiegał sprawnie, zwrócił uwagę na aspekty budzące obawy.

Członkini Komitetu KIG ds. ESG – Monika Porębska, Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A., koordynująca prace nad analizą omawianych projektów ustaw, wskazała na cztery kluczowe czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania kwestii ESG, przebieg procesu i jakość sprawozdań zrównoważonego rozwoju, wykraczające poza mechanizmy prawne.

Czynniki te obejmują:

  • edukację biegłych rewidentów w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju;
  • przyjęcie jednolitego standardu atestacji;
  • poziom przygotowania firm audytorskich;
  • odpowiedni czas na przygotowanie sprawozdania z działalności, którego integralną część stanowi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

W związku z obawami, jakie budzą nowe regulacje, eksperci szczegółowo omówili w swoim stanowisku wyzwania i ryzyka, obejmując wszystkich uczestników procesu: regulatora,
biegłych rewidentów, firmy audytorskie, podmioty raportujące.

Stanowisko zostało skierowane do Ministra Finansów, Andrzeja Domańskiego, a jego treść udostępniamy >>> Stanowisko KIG w sprawie projektu ustawy implementującej CSRD

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.