• A A A

Komitet Rolnictwa KIG z zaniepokojeniem i dezaprobatą ocenia sposób prac nad nowelizacją ustawy o paszach

13.12.2022

Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej APELUJE w związku z nowelizowaną ustawą o paszach. Kontrowersyjne zapisy lekceważą stronę społeczną i negatywnie wpłyną na otoczenie biznesowe

        Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej

 

Komitet z zaniepokojeniem i dezaprobatą ocenia sposób prac nad nowelizacją ustawy o paszach (RCL UC114, druk sejmowy 2787), której najbardziej kontrowersyjnym zapisem jest wprowadzenie zakazu stosowania GMO w paszach. Zmiana ustaleń poczynionych na etapie konsultacji społecznych i propozycja ustanowienia zakazu od 1 stycznia 2024 r. świadczy o lekceważeniu strony społecznej. Nie zmienia tej opinii wydłużenie okresu wejścia w życie tego zakazu o rok w trakcie prac w Sejmie.

Należy podkreślić, że zmiana podejścia, jakiej dokonano na ostatnim etapie prac nad projektem w Radzie Ministrów nie tylko wskazuje na brak zrozumienia znaczenia sektora produkcji mięsa w Polsce, ale stanowi negatywny sygnał dla otoczenia biznesowego, w tym dla instytucji finansujących producentów pasz, hodowców zwierząt i zakłady przetwórstwa mięsnego. Podejmowanie tego typu decyzji bez oceny jej skutków, w tym wpływu na ceny żywności w tak wrażliwym momencie dla gospodarki musi budzić zaniepokojenie.

Komitet zauważa, że o ile uzasadnione jest dążenie do zwiększenia udziału białka krajowego w paszach (chociażby ze względu na potencjalnie większe przychody polskich producentów rolnych oraz zmniejszenie śladu węglowego) to musi to się wiązać z wprowadzeniem odpowiednich instrumentów zwiększających podaż tych roślin wysokobiałkowych, których właściwości żywieniowe umożliwiają ich stosowanie jako częściowych zamienników importowanej śruty sojowej, bez pogorszenia efektywności hodowli (w tym ekonomicznej). Niestety od kilkunastu lat nie wdrożono instrumentów, zachęcających rolników do produkcji roślin białkowych w znaczącej skali, która pozwoliłaby na trwałe włączenie krajowych produktów wysokobiałkowych do receptur pasz.

Komitet stoi na stanowisku, że polityka oparta na zakazach będzie nieskuteczna, a wprowadzanie ich bez uwzględnienia faktu bardzo niskiej podaży takich roślin jak bobik, groch czy soja może doprowadzić do załamania produkcji mięsa w Polsce, a w konsekwencji doprowadzić do spadku cen zbóż i zwiększonego napływa mięsa do Polski z innych krajów, które nie tylko będzie droższe ale oczywiście wyprodukowane w oparciu o pasze zawierające produkty GMO.

Dlatego Komitet apeluje o całkowite zniesienie zakazu stosowania GMO w paszach oraz wprowadzenie instrumentów, wspierających produkcję roślin wysokobiałkowych na nasiona z przeznaczeniem na pasze, ze szczególnym naciskiem na produkcję bobiku, soi, grochu i łubinu. Postulujemy wprowadzenie gwarantowanej dopłaty w ramach Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 do tych roślin (z redukcją dopiero po zakontraktowaniu odpowiedniego areału upraw) oraz preferencyjnych, gwarantowanych dopłat do materiału siewnego.

Ponadto, w związku z zapowiadanymi inicjatywami wprowadzenia celów wskaźnikowych zauważamy, że musi to być skorelowane z wskazanymi wcześniej działaniami w zakresie podaży oraz zdefiniowane w ramach KPS WPR i nie może stanowić zagrożenia dla produkcji mięsa w Polsce. W szczególności wprowadzenie celów wskaźnikowych nie może powodować wzrostu kosztów produkcji pasz z zastosowaniem krajowych źródeł białka. Wzrost kosztów produkcji skutkowałby wzrostem cen pasz dla rolników i pogarszałby konkurencyjność polskiej produkcji przede wszystkim wieprzowiny czy drobiu.

Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej


 

Kontakt

Przemysław Ruchlicki
tel. +48 22 630 97 60
e-mail: pruchlicki@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.