Krajowa Izba Gospodarcza i Federacja Przedsiębiorców Polskich łączą siły 

10.02.2023

W obliczu wyzwań związanych z trudną sytuacją geopolityczną i gospodarczą, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) postanowiły zacieśnić dotychczasowe relacje w celu wzmocnienia działań i zwiększenia widoczności polskiego biznesu w życiu publicznym i politycznym.

 

KIG i FPP łączą siły

Wzmocnienie współpracy w oparciu o wzajemne członkostwo jest intensyfikacją dotychczasowych działań obydwu instytucji. Ostatnie wydarzenia i trendy – m.in. dotyczące prób wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych dochodów, marginalizacji roli Rady Dialogu Społecznego, pominięcia konsultacji z przedsiębiorcami przy pracach nad zmianami ustawy zaostrzającej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wyraźnie pokazują, że głos polskiego biznesu musi być bardziej stanowczy i lepiej słyszalny.

KIG i FPP łączą siły

Obie organizacje podjęły więc decyzję o wzajemnym członkostwie – co oznacza, że Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich, a Federacja Przedsiębiorców Polskich jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Decyzja ta ma swój praktyczny wymiar – ułatwi i wzmocni dotychczasową współpracę, korzystnie wpłynie na przepływ informacji i koordynację wspólnych działań. 

– Połączenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) to jedno z najważniejszych wydarzeń w odniesieniu do ochrony i wspierania przedsiębiorców w Polsce. Powstaje największa organizacja przedsiębiorców, a wzajemne synergie naszych organizacji dodatkowo wzmocnią możliwości reprezentowania ich interesów. KIG to ogromne doświadczenie, szerokie struktury w całej Polsce i sztab doskonałych ekspertów. FPP wzmacnia te możliwości silną koncentracją na skutecznych rozwiązaniach legislacyjnych, dużą aktywnością w aspekcie tworzenia i przestrzegania prawa. Tylko w ciągu trzech lat przygotowaliśmy 77 projektów ustaw, z czego 23 przeprowadziliśmy przez pełny proces legislacyjny, aż do wejścia w życie. Wspólnie będziemy nadal działać na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Będziemy podejmować inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog ten ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Wspólne działania obu instytucji koncentrować się będą na koordynacji działań w relacjach z władzami krajowymi i lokalnymi oraz wypracowaniu ekspertyz i stanowisk będących reprezentatywnym głosem polskich przedsiębiorców. 

– Z naszej perspektywy jest to również dopełnienie przyjaznych stosunków pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Przedsiębiorców Polskich. Nasza gospodarka podlegać będzie dalszym dynamicznym zmianom i wchodzi w fazę decydującego rozstrzygnięcia o swoim kształcie na przyszłość. W tej dyskusji, w tym kluczowym momencie, przedsiębiorcy powinni otrzymać większe wsparcie instytucjonalne, a przede wszystkim bardziej przyjazne ramy legislacyjne i regulacyjne – mówi Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). 

Jednym z priorytetów w działalności statutowej obu organizacji jest reprezentowanie interesów ich członków, będących przedsiębiorcami lub pracodawcami oraz ich związkami. Zakres i formy działania Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Krajowej Izby Gospodarczej wzajemnie uzupełniają się, a zacieśnienie współpracy pozwoli na pełniejsze i skuteczniejsze wykonywanie wyznaczonych zadań. 

KIG i FPP łączą siły

Postulaty KIG i FPP >>> KIG i FPP ŁĄCZĄ SIŁY >>> Pobierz PDF


Dane o reprezentatywności połączonych organizacji FPP i KIG: 

  • Liczba zrzeszonych firm – ponad 32.000 
  • Liczba osób zatrudnionych przez członków – ponad 1,6 mln osób 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wełpa
koordynator ds. mediów
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. +48 534 703 070
e-mail: kwelpa@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.