Konkursy

Konkurs Polska Nagroda Jakości, promujący TQM (Total Quality Managment – Zarządzanie Przez Jakość) – nowoczesną koncepcję zarządzania, której celem jest poprawa jakości we wszystkich aspektach działalności firmy; Strona internetowa: www.pnj.pl

Konkurs Mister i Junior Eksportu, nagradzający wyroby, które już zdobyły lub zdobywają rynki zagraniczne, odznaczające się szczególnymi walorami ekonomicznymi i jakościowymi, będące dobrym przykładem naszych osiągnięć eksportowych;

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najstarszy spośród 7 ogólnopolskich konkursów realizowanych przez Izbę. Celem inicjatywy jest aktywne włączenie się w proces wspierania postaw proeksportowych w środowisku polskiego biznesu, poprzez wyróżnianie produktów skutecznie zdobywających rynki zagraniczne oraz promocję firm wytwarzających te produkty.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 1992 roku, następne odbywały się corocznie stanowiąc ważne wzbogacenie programów międzynarodowych imprez targowych, na których najczęściej ogłaszane były wyniki oraz wręczane nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne. Do tej pory przyznano łącznie blisko 100 prestiżowych tytułów Mister, Wicemister i Junior Eksportu oraz wyróżniono kilkuset finalistów konkursu w poszczególnych branżach.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.