Programy promocyjne

Projekt „Marka dla Polski”, realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Marki Polskiej z pomocą międzynarodowych konsultantów, którym przewodzi Wally Olins ma na celu znalezienie fundamentalnej myśli, która uchwyci i wyrazi Wspólne sedno unikalnych walorów Polski jako marki. Strona internetowa:  www.imp.org.pl

Polski Program Promocyjny „Teraz Polska”, promujący, tak w kraju, jak i za granicą, produkty i usługi, cechujące się najwyższą jakością oraz umacniający zaufanie do Polski jako partnera gospodarczego i kształtujący pozytywny wizerunek Polski w świecie.
Strona internetowa:  www.terazpolska.pl

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”, promujący etykę w działalności gospodarczej, rozumianą jako zespół norm postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z kontrahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową.
Strona internetowa: www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.