Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym

22.09.2020

Opinia Krajowej Izby Gospodarczej oraz ciała eksperckiego KIG – Komitetu ds. Rozwoju Funduszy VC dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (nr UD126).

Opinia Krajowej Izby Gospodarczej. Pobierz [PDF]

Opinia Komitetu ds. Rozwoju Funduszy VC. Pobierz [PDF]

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.