Opinia KIG: projekt ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych (druk sejmowy 3268)

18.04.2019

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia rozwiązanie zaproponowane w projekcie ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych (dalej Projekt).

Już na etapie prac legislacyjnych nad obecnie obowiązującymi regulacjami dot. handlu w niedziele i święta Krajowa Izba Gospodarcza wskazywała, że jest to rozwiązanie antyrynkowe i nadmierna ingerencja w relacje między pracownikami a pracodawcami. Funkcjonujące obecnie regulacje (okres przejściowy między brakiem regulacji, a całkowitym zakazem handlu w niedzielę) pokazuje, że z zaproponowanych rozwiązań nie są zadowoleni ani pracownicy, ani pracodawcy, ani konsumenci.

Zaproponowane w Projekcie rozwiązanie uważamy za bardziej proporcjonalną próbę uregulowania ważnej społecznie kwestii, jaką jest prawo jednostki do odpoczynku. Zagwarantuje ono osobom świadczącym pracę w handlu średnio połowę niedziel w roku jako wolnych od pracy. Równocześnie wprowadzenie omawianych rozwiązań pozwoli na funkcjonowanie placówek handlowych również w niedziele. Z kolei tym osobom, które traktują pracę w handlu jako dodatkowe źródło przychodu albo z innych względów nie mogą świadczyć pracy w dni powszednie, umożliwi wyższych dodatkowych dochodów.

Warszawa, 18 kwietnia 2019 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.