Opinia KIG: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3301/3360)

15.04.2019

Krajowa Izba Gospodarcza zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej Projekt).

Art. 1 pkt 2 lit. b Projektu (art. 96b ust. 3 ustawy o VAT)

W ustępie 3, który określa dane podmiotów znajdujących się w elektronicznym wykazie (podmioty co do których nie dokonano rejestracji, podmiotów wykreślonych oraz podmiotów, których rejestracja została przywrócona) Projektodawca w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) posługuje się terminem „adres stałego miejsca prowadzenia działalności”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej CEIDG) wpisowi do CEIDG podlega adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Projektodawca dostrzegł ten problem (str. 14 uzasadnienia do Projektu), natomiast nie znalazło to odzwierciedlenia w nowelizowanej treści ustawy o VAT.

W przypadku racjonalnego ustawodawcy należy oczekiwać, że te same stany faktyczne będą opisywane tymi samymi terminami. W Projekcie należałoby więc zmienić termin „adres stałego miejsca prowadzenia działalności” na ten, którym posługuje się ustawa o CEIDG – adres stałego miejsca wykonywania działalnosci gospodarczej.

Równocześnie wskazujemy, że ustawa o CEIDG nie zna pojęcia „adres rejestracyjny”, jak również dopuszcza sytuację, w których przedsiębiorca wpisany do CEIDG w ogóle nie posiada miejsca stałego wykonywania działalności. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o CEIDG wskazane adresu stałego miejsca wykonywania działalności nie jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest jedynie podanie adresu do doręczeń.

W związku z powyższym wnioskujemy o dostosowanie terminologii stosowanej w art. 96b ustawy o VAT do terminów, którymi posługuje się prawodawca w ustawie o CEIDG.

Równocześnie wnosimy o uwzględnienie w art. 96b ustawy o VAT sytuacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nie mają stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (i zgodnie z ustawą o CEIDG nie muszą go mieć). Najprostszym rozwiązaniem, byłoby odesłanie wprost do art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o CEIDG, czyli komentowany przepis otrzymałby brzmienie:

„7) dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DzU 2018 poz. 650);”,

albo zmianę przepisu przez częściowe powtórzenie treści odpowiedniego przepisu z ustawy o CEIDG:

„7) adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;”,

Powyższa modyfikacja treści Projektu nie jest konieczna w stosunku do art. 4 pkt 1 lit. c) (art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji…), gdzie projektodawca posługuje się terminem „adres stałego miejsca wykonywania działalności”, czyli zgodnym z ustawą o CEIDG.

Art. 5 pkt 2 Projektu (art. 117ba § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa)

„adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” należy zamienić na termin „adres stałego miejsca wykonywania działalności”.

Projektodawca dostrzegł ten problem (str. 14 uzasadnienia do Projektu), natomiast nie znalazło to odzwierciedlenia w nowelizowanej treści ustawy Ordynacja podatkowa. Również dalsza część uzasadnienia do Projektu (str. 16 akapit 3) posługuje się terminem „adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika”.

Dodatkowo należy wskazać, że omawiany przepis nie przewiduje sytuacji, w której przedsiębiorca wpisany do CEIDG nie posiada stałego miejsca wykonywania działalności. Obecna redakcja przepisu powoduje, że jeżeli podatnik dokona przelewu na rachunek inny niż zawarty w wykazie nie będzie mógł prawidłowo wykonać obowiązku ustawowego – złożyć zawiadomienia o zapłacie należności do naczelnika US – ze względu na brak żądanych przez organ danych w CEIDG.

Warszawa, 15 kwietnia 2019 roku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.