Opinia Komitetu ds. nieruchomości do procedowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

10.07.2023

Stanowisko skierowane zostało do Ministra Rozwoju i Technologii, Waldemara Budy, dnia 10 lipca 2023, a jego treść publikujemy poniżej:

w imieniu Komitetu ds. Nieruchomości – zespołu doradczego Krajowej Izby Gospodarczej, przedstawiamy stanowisko w sprawie procedowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (projekt z dnia 27 czerwca 2023 r., numer z wykazu: 112).Jako praktycy zaangażowani w inicjatywę mającą na celu uzdrowienie sytuacji w branży nieruchomości i budownictwa, podzielamy potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych realnie poprawiających warunki mieszkaniowe Polek i Polaków, z jednoczesnym poszanowaniem interesów inwestorów prywatnych oraz publicznych. Inicjatywa legislacyjna kontynuowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w tym zakresie zasługuje, co do zasady, na aprobatę.

W tym miejscu zwracamy szczególną uwagę na sygnalizowaną już od wielu lat m.in. przez środowisko architektów, potrzebę wprowadzenia konkretnego wyjaśnienia, które elementy budynku zmniejszają powierzchnię zabudowy. Wyrażamy nadzieję, że propozycja zmiany wskazana w § 14 pkt 4 lit. a, określająca, że powierzchnię zabudowy budynku powinno się pomniejszać o powierzchnię części zewnętrznej budynku, którą stanowią loggie, wyjaśni definitywnie istniejące w tej materii rozbieżności interpretacyjne. To samo dotyczy również nie wliczania ww. elementów budynku do jego powierzchni całkowitej. Mamy nadzieję, że wprowadzone przepisy nie tylko wyeliminują wątpliwości interpretacyjne, ale również zachęcą inwestorów do częstszego realizowania w budynkach takich elementów jak balkony, tarasy i loggie, podnoszących komfort użytkowy mieszkańców.

Dodatkowy wymóg dotyczący dołączenia do projektu technicznego analizy akustycznej, która w głównej mierze wynika z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, czy też Polskich Norm, już obecnie stosowany jest przez większość profesjonalnych biur projektowych. Wprowadzenie przepisu rangi rozporządzenia pozwoli ujednolicić wspomnianą praktykę i przyczynić się do wyeliminowania z rynku niepożądanych zjawisk, takich jak różnice cenowe w zakresie przygotowywanej dokumentacji projektowej przez poszczególne biura.

Istnieje jednakże potencjalne ryzyko, że skutki finansowe proponowanej zmiany przepisów dotkną w sposób znaczący inwestorów indywidualnych, głównie osoby fizyczne oraz samorządy, realizujące inwestycje komunalne. Realizując bowiem budowę domu jednorodzinnego dwulokalowego, domu w zabudowie bliźniaczej, czy dużą inwestycję deweloperską, inwestor będzie miał identyczny obowiązek zatrudnienia inżyniera akustyka, co w przypadku niewielkich inwestycji, znacząco wpłynie na koszty ich realizacji.

Podzielamy stanowisko Autorów projektu, że zwiększenie komfortu akustycznego mieszkańców powinno stanowić nadrzędny cel proponowanych zmian. Z naszego wieloletniego doświadczenia w branży nieruchomości wynika, że wady w zakresie zapewnienia izolacyjności akustycznej przegród w budynku mogą powstać na etapie wykonawstwa. Część nieprawidłowości pojawia się dopiero na etapie użytkowania obiektu w wyniku zmian dokonanych przez właścicieli lokali i w tym przypadku obowiązek przedstawienia stosownej analizy w trakcie zatwierdzania projektu budowlanego nie spełni swojej roli.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.