Rekomendacje Komitetu KIG ds. ESG dotyczące projektu raportu tzw. minimalnych gwarancji - Draft Raport on Minimum Safeguards

14.09.2022

6 września 2022, Komitet Krajowej Izby Gospodarczej ds. ESG jako jedna z nielicznych instytucji w Polsce przedstawił swoje rekomendacje dotyczące projektu raportu dot. tzw. minimalnych gwarancji (Draft Raport on Minimum Safeguards)

Minimalne gwarancje to wymagania w zakresie praw człowieka, w tym pracowniczych, korupcji, opodatkowania, uczciwej konkurencji, z którymi zgodność musi być zaraportowana przez spółki raportujące pod Taksonomią (czyli obecnie spółki objęte NFRD, a w przyszłości spółki objęte CSRD). Choć raport dot. tzw. minimalnych gwarancji nie jest aktem prawnym, to będzie miał kluczowe znaczenie dla określenia co i jak trzeba raportować pod Taksonomią. Raportowanie będzie także obejmowało łańcuch wartości.

W swoich rekomendacjach Komitet ds. ESG z zadowoleniem przyjął projekt raportu dotyczących minimalnych gwarancji, są one bowiem kluczowe dla wdrożenia i efektywności Taksonomii. Komitet docenia też całą ciężką pracę włożoną w rozwój raportu.

W celu oceny zgodności działalności przedsiębiorstwa z minimalnymi gwarancjami projekt raportu określa kilka kryteriów. Pierwsze z nich dotyczy wdrożenia odpowiedniej procedury due diligence. Drugie natomiast odnosi się do wystąpienia naruszeń. Świadczyć o tym może skazanie za naruszenie m.in. praw człowieka, a także brak współpracy z odpowiednimi organizacjami. Jednak choć KIG rozumie konieczność stosowania nadzoru zewnętrznego i kontroli w zakresie minimalnych gwarancji, to wskazane w projekcie kryteria oceny zgodności mogą nie zapewnić wystarczającej obiektywności.

 • Wyrok sądu może być uznany za wystarczająco obiektywne kryterium uznania firmy za działającą niezgodnie z przepisami tylko wtedy, gdy sąd spełnia unijne standardy bezstronności i niezależności. Jak słusznie wskazano w raporcie, reżimy autorytarne, ale też i rządy mogą wykorzystywać pewne wyroki wydawane przez sądy, które nie są bezstronne lub niezależne, aby uciszyć głosy krytyczne i społeczeństwo obywatelskie. Należy wziąć to pod uwagę. Ponadto, należy wyjaśnić, że wyroki skazujące osoby fizyczne (tj. członków ścisłego kierownictwa) są istotne tylko wtedy, gdy dotyczą działalności tej osoby fizycznej w danym przedsiębiorstwie, które jest przedmiotem oceny. Należy też dokonać rozróżnienia między postępowaniami sądowymi dotyczącymi poważnych naruszeń a tymi mniejszymi.
 • Poleganie na czynnikach takich jak brak odpowiedzi na skargi w krajowych punktach kontaktowych OECD lub zarzuty za pośrednictwem Business and Human Rights Resource Centre wydaje się zbyt daleko idącym uproszczeniem. Ponadto, oprócz kryterium braku odpowiedzi, Raport stwierdza, że firma może zostać uznana za niezgodną po prostu z powodu oświadczenia o braku zgodności z KPK OECD. Nie wydaje się to spójne – oświadczenie KPK OECD nie powinno mieć takiej samej wagi jak prawomocny wyrok sądu, w szczególności jeśli dany KPK OECD nie jest wystarczająco bezstronny lub niezależny, a jego oświadczenia nie podlegają odwołaniu lub innej drodze prawnej. Przedsiębiorstwo powinno przynajmniej być w stanie wykazać, że pomimo niespełnienia drugiego kryterium, w rzeczywistości jest zgodne z przepisami. Alternatywnie, to kryterium może zostać całkowicie pominięte.

Nie zmienia to jednak faktu, że wymagania dotyczące przestrzegania praw człowieka, w tym praw pracowniczych, przeciwdziałania korupcji, opodatkowania, uczciwej konkurencji są kluczowe dla udanej transformacji w kierunki zrównoważonego biznesu – należy jednak pamiętać, że muszą one pasować do różnych środowisk legislacyjnych wszystkich państw członkowskich UE. 

Prace nad rekomendacjami koordynowała Agnieszka Skorupińska, Wiceprzewodnicząca Komitetu.
W ich tworzenie zaangażowani byli członkowie Komitetu ds. ESG:

 • Jolanta Okońska-Kubica, Przewodnicząca Komitetu; ENVIPOL.
 • Magdalena Bohusz-Boguszewka, NCBR;
 • dr Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa;
 • Maria Krawczyńska, BNP Paribas;
 • dr hab. prof. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
 • dr Igor Mitroczuk, Akademia Leona Koźmińskiego;
 • Anna Papka, Amazon Polska;
 • Arkadiusz Pączka, FPP;
 • Borys Sawicki, SKS Legal;
 • Beata Staszkow, Związek Pracodawców Polska Miedź;
 • Wojciech Konecki, APPLiA Związek Producentów AGD;
 • Monika Tulej-Król, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Klaudia Kleps, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Sprawdź także rekomendacje Komitetu KIG, dotyczące pierwszego zestawu projektów Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards Exposure Drafts, ESRS ED), nad którymi trwają obecnie prace legislacyjne Europejskiej Rady ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) >>> TUTAJKontakt

Jolanta Okońska-Kubica
Przewodnicząca Komitetu ds. ESG
Krajowej Izby Gospodarczej
t:     + 48 885 508 744
e:   jokonska-kubica@kig.pl

Agnieszka Skorupińska
Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. ESG
Partner, Head of Environmental Law Practice, CEE and Poland
t: +48 22 520 8336
t: +48 693 545 183
e: agnieszka.skorupinska@cms-cmno.com

Karolina Opielewicz
Członkini Zarządu
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
t:    22 630 98 61
k:   516 178 475
e:   kopielewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.