Prezes KIG o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

10.12.2020

KIG przeciwko nieuwzględnieniu organizacji samorządu gospodarczego oraz sfery NGO’s w ustawie o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”

 

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej określony w ustawie skład Rady nie odzwierciedla struktury interesariuszy mających istotny wpływ na realizację celów powołania Rady. Zawężanie grona Członków Rady jedynie do reprezentantów Związków Zawodowych i Pracodawców, przy równoczesnym szerokim zakreśleniu celów i zakresu kompetencji Rady powoduje, że jej działalność nie dotyczy całokształtu procesów mających istotny wpływ na realizację celów działania Rady określonych w ustawie.

W związku z tym, Krajowa Izba Gospodarcza proponuje dokonanie zmiany ustawy o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” w kierunku uwzględnienia w jej ramach organizacji samorządu gospodarczego oraz sfery NGO’s.

Przeczytaj pismo Prezesa KIG do Premiera Jarosława Gowina w sprawie zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.