Stanowisko Komitetu KIG ds. Zdrowia w sprawie podstawowych celów dla zmian w polskiej ochronie zdrowia w nawiązaniu do kampanii przed wyborami do parlamentu w 2023 r.

21.09.2023

Członkowie Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej proponują politykom rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych kierunkowych celów dla zmian w polskiej ochronie zdrowia pod debatę publiczną i ich uwzględnienie w pracach przyszłego Rządu RP

stanowisko komitetu

1. Osiągnięcie w ciągu 4 lat, średniej wysokości nakładów na ochronę zdrowia w statystyce OECD.

2. Wypracowanie w dyskusji społecznej i przyjęcie średnio okresowych celów państwowej i regionalnej polityki zdrowotnej. Zadbanie o rozwój rozwiązań w obszarze systemów do Zarządzania Zdrowiem. Przyjęcie rozwiązań umożliwiających uruchomienia systemów wspomagających profilaktykę zdrowotną w całej populacji. Przyjęcie rozwiązań umożliwiających udostępnienie i lepsze wykorzystanie danych gromadzonych w Systemie Informacji Medycznej w celu prowadzenia polityki zdrowotnej i planowania świadczeń zdrowotnych ukierunkowanych na potrzeby pacjenta, jak i prowadzenia badań naukowych przez wyższe uczelnie i instytuty badawcze, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych wrażliwych.

3. Przyjęcie i wdrożenie rozwiązań systemowych stabilizujących finansowanie ze środków publicznych i współpracę sektora publicznego i prywatnego w ochronie zdrowia.

4. Przyjęcie i wdrożenie rozwiązań systemowych motywujących podmioty lecznicze do podnoszenia jakości i efektywności leczenia oraz bezpieczeństwa pacjenta i personelu poprzez wzmacnianie zachowań ekonomicznych placówek publicznej ochrony zdrowia zgodnie z zasadami efektywności kosztowej, rozumianej jako konieczność zabezpieczenia świadczeń zgodnie z obowiązującymi standardami przy optymalizacji kosztów ich świadczenia a nie osiąganie zysku z działalności leczniczej.

5. Przy podnoszeniu wysokości nakładów na ochronę zdrowia wprowadzenie uregulowań prawnych stabilizujących na akceptowalnym poziomie:
• wynagrodzenia pracowników publicznej ochrony zdrowia,
• udział kosztów poza płacowych w kosztach działalności operacyjnej publicznych podmiotów leczniczych,.

6. Odejście od centralnego sterowania publicznymi podmiotami leczniczymi, głównie wynagrodzeniami personelu i przywrócenie rozwiązań usamodzielniających i profesjonalizujących zarządzanie publicznymi placówkami ochrony zdrowia.

7. Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia w celu świadczenia usług w otoczeniu pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji opieki zdrowotnej i społecznej, profilaktyki oraz zwiększeniem roli w systemie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

8. Zadbanie o dalszy rozwój cyfryzacji ochrony zdrowia poprzez prawne, finansowe oraz technologiczne (rozwój centralnych platform informatycznych) wspieranie rozwoju i wdrażanie rozwiązań z zakresu telemedycyny i teleopieki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla osób w wieku senioralnym. Zadbanie o rozwój rozwiązań w obszarze Sztucznej Inteligencji (AI) w ochronie zdrowia w zakresie systemów diagnostycznych i wspierających pracę personelu medycznego w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Komitet Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej, w sposób szczególny pragnie podkreślić zasługi i podziękować całemu zespołowi osób kierujących i uczestniczących w pracach Telemedycznego Okrągłego Stołu. Sama inicjatywa a także sposób prowadzenia i osiągane efekty przez to gremium, są imponujące i godne naśladowania.

Komitet Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej
Przewodniczący
Ryszard Olszanowski


Stanowisko >>> do pobrania

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.