Prezes

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej zajmuje stanowiska i wypowiada się w imieniu Izby we wszystkich sprawach związanych z Jej działalnością. Prezes KIG zgłasza kandydatów i propozycje liczebności Zarządu, a także opiniuje pisemnie deklaracje organizacji zainteresowanych członkostwem w Izbie. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa zawiera § 28 Statutu KIG.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Kłoczko – urodził się w 1951 r. w Augustowie. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki w Budapeszcie (Węgry), a w 1979 r. na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Od 1990 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej: od 1990 roku Dyrektor Generalny KIG, od 1993 Sekretarz Generalny KIG, od 2014 Wiceprezes-Dyrektor Generalny, a od 2021 roku pełni funkcję Prezesa KIG.

 

 

 

 

I Wiceprezesi:

Pierwszy Wiceprezes do spraw Samorządu Gospodarczego

Witold Karczewski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

 

Pierwszy Wiceprezes  do spraw Pracodawczych

Marek Kowalski – Prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich

 

Wiceprezesi

Stefan Bekir Assanowicz – Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza”
Zbigniew Dworzecki – Fundacja Promocja Polska
Wojciech Konecki – APPLiA – Związek Pracodawców AGD
Tomasz Zjawiony – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.