Projekty realizowane przez KIG

Inwestycje w usługi rozwojowe

Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z CTS Customized Training Solutions sp. z o. o. realizują projekt pn. „INWESTYCJE W USŁUGI ROZWOJOWE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – Działanie 01.03 „Kadry nowoczesnej gospodarki”. WIĘCEJ

Akademia Menadżera MŚP 2

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wraz z Partnerami CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie realizuje Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” WIĘCEJ

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy

Celem projektu było przygotowanie do końca lipca 2023 roku 150 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy) do produktywnego zatrudnienia na polskim rynku pracy (w szczególności lokalnym – tj. Warszawa i okolice) dzięki realizacji kompleksowych działań aktywizacyjnych dobranych adekwatnie do specyficznych problemów grupy docelowej, a także rynku pracy. WIECEJ

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Partnerami: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo – Handlową w Toruniu realizuje projekt: Kujawsko-Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 1 Do 0.4 Edukacja Dorosłych.
Cel projektu: Do 31.12.202 2r. 2600 osób w wieku 18-65 lat, które uczą się/pracują/zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w Województwie Kujawsko-Pomorskim i z własnej inicjatywy chcą nabywać kwalifikacje/kompetencje, wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największą potrzebę w dostępie do edukacji uzyska kwalifikacje lub kompetencje zgodnie z potrzebami rynku pracy. Więcej (podlinkowane na stronę projektu: https://akademiakwalifikacji.com.pl/)

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Zapraszamy do udziału w pracach Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, której celem będzie dostosowanie i podniesienie zdobywanych kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb pracodawców sektora gospodarki odpadami poprzez współpracę przedsiębiorców z instytucjami edukacyjnymi. WIĘCEJ

Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowane efekty: zachowanie płynności finansowej bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Wartość projektu – 277 211,31 zł. Wkład Funduszy Europejskich – 277 211,31 zł

biznes.gov.pl – Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji

Portal biznes.gov.pl jest kompleksowym źródłem informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na każdym etapie działalności. WIECEJ

Projekty zrealizowane przez KIG

Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Partnerami: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. oraz AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twardowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego. Celem projektu jest wdrożenie, w 176 szkołach/przedszkolach z terenu woj. lubuskiego, kompleksowego systemu wspomagania placówki w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. WIĘCEJ

Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim

Projekt skierowany jest do dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych, kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek, z terenu województwa wielkopolskiego, w tym min. 312 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. WIĘCEJ

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Partnerami: MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.K. oraz Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie. WIĘCEJ

Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Partnerami: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. oraz AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twardowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego. WIĘCEJ

Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Partnerami: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. oraz Oświata i Biznes Sp.  z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego. WIĘCEJ

Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza Panie do udziału w  projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA”, w którym zaplanowano m.in. realizację szkoleń i staży w zawodzie Specjalisty ds. SOCIAL MEDIA. WIĘCEJ

e-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczęła realizację projektu pn. e-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 30 listopada 2018 r. WIĘCEJ

Projekt „Liderzy Przedsiębiorczości”

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej i wsparcie uruchomienia działalności gospodarczych przez 40 osób. WIECEJ

POLNORECO Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska w MŚP

Od stycznia 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z partnerem norweskim International Development Norway AS realizuje projekt Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP – POLNORECO. WIĘCEJ

Infrastruktura & Rozwój Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 – II Edycja

Z dniem 1 września 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy – firmą Tommorow Sp. z o.o. rozpoczęła realizację II EDYCJI projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. WIĘCEJ

INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020

Z dniem 1 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ. Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zakończenie projektu planuje się na 30 września 2015 r. WIĘCEJ

Microsoft i CISCO dla zachodniopomorskich MŚP

Zapraszamy serdecznie firmy sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego do uczestnictwa w projekcie Microsoft i CISCO. WIĘCEJ

MICROSOFT i CISCO dla dolnośląskich MMŚP

Zapraszamy serdecznie firmy sektora MMŚP z województwa dolnośląskiego do uczestnictwa w projekcie MICROSOFT i CISCO. WIĘCEJ

PGK-IN: razem stawiamy na rozwój!

Z dniem 01.03.2014 r. Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu „PGK-IN: razem stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. WIĘCEJ

Szansa drzemie w zmianie – Nowoczesne ZZL

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie (Lider projektu) oraz Krajowa Izba Gospodarcza (Partner projektu) serdecznie zapraszają pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych do udziału w projekcie Szansa drzemie w zmianie – nowoczesne ZZL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WIĘCEJ

Nowe Metody Współpracy Podmiotów Sektora Prywatnego i Szkół Wyższych

Projekt pt. „Nowe Metody Współpracy Podmiotów Sektora Prywatnego i Szkół Wyższych” jest inicjatywą międzynarodową realizowaną przez instytucje ze Słowenii, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Bułgarii oraz Polski. WIĘCEJ

Europejski Menedżer Energii

KIG rozpoczęła projekt, w ramach którego można zdobyć certyfikat Europejskiego Menedżera Energii oraz osiągnąć roczne oszczędności zużycia energii w zakładzie przemysłowym ok. 300 MWh. WIĘCEJ

Wysokie Kompetencje pracowników siłą INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT

Zapraszamy serdecznie pracowników wybranych firm zrzeszonych w ramach INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT do uczestnictwa w projekcie pt. „Wysokie Kompetencje pracowników siłą INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT”. WIĘCEJ

Nowoczesne zarządzanie w firmie telekomunikacyjnej

Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” w Warszawie jako Lider Projektu w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą. WIĘCEJ

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – profesjonalna w dialogu

Projekt realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jako Lider Projektu w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą. WIĘCEJ

ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT – IV edycja

Zapraszamy serdecznie pracowników wybranych firm zrzeszonych w ramach INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT do uczestnictwa w projekcie pt. „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT – IV edycja”. WIĘCEJ

Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu

Projekt realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą (08.2013 r.-06.2015 r.) jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe 7 gimnazjów prowadzących kształcenie ogólne na terenów woj. opolskiego. WIĘCEJ

Eko-spółdzielnie przyjazne środowisku

Krajowa Izba Gospodarcza (Lider projektu) oraz Fundacja Agro-Best (Partner projektu) serdecznie zapraszają pracowników i kadrę zarządzającą mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) działających na obszarach wiejskich w całej Polsce, należących do spółdzielni samopomocy chłopskiej (SSCH) oraz spółdzielni kółek rolniczych (SKR) do udziału w projekcie Eko – spółdzielnie przyjazne środowisku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WIĘCEJ

Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP

Krajowa Izba Gospodarcza (Lider projektu) oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej (Partner projektu) serdecznie zapraszają pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w projekcie Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WIĘCEJ

Mikro zaprogramowane na sukces!

Zapraszamy serdecznie pracowników mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Mikro zaprogramowane na sukces!”. WIĘCEJ

ITeraz Opolskie

Zapraszamy serdecznie firmy sektora MŚP z województwa opolskiego prowadząych działalność w m.in. jednej z branż: spożywcza, chemiczna, energetyczna, budowlana i usługowa do uczestnictwa w projekcie ITeraz Opolskie. WIĘCEJ

Partnerstwo i strategia dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalnego

Celem głównym projektu jest utworzenie Wielkopolskiej Sieci Sektora Komunalnego jako partnerstwa dla wdrażania wypracowanej do dnia 30.11.2013 r. podczas 24 seminariów strategii zarządzania zmianą gospodarczą w wielkopolskim sektorze komunalnym przechodzącym procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów – SWFM-QF

Projekt został dofinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Czas trwania projektu: 01.11.2012 – 31.10.2014. Projekt jest realizowany przez trzynastu partnerów z ośmiu krajów UE: Grecji, Niemiec, Węgier, Włoch, Litwy, Szkocji, Bułgarii oraz Polski. Koordynatorek projektu jest grecka firma SIGMA Consultants Ltd. WIĘCEJ

Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Krajowa Izba Gospodarcza zapraszamy firmy sektora MŚP z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny. W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach dostarczających kompetencje pożądane u pracowników pracujących z wykorzystaniem technologii IT. WIĘCEJ

Microsoft i CISCO dla Śląska

Z dniem 3 września 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu MS i CISCO dla Śląska realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. WIĘCEJ

Promocja branży budowlanej

Branżowy program promocji branży budowlanej to koncepcja stworzona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi eksporterami, mająca na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływania na daną branżę jako całość. WIĘCEJ

Promocja branży maszyn i urządzeń górniczych

Branżowy program promocji branży maszyn i urządzeń górniczych to koncepcja stworzona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi eksporterami, mająca na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych.

EU-Turkey Chambers Forum II

Program ETCF II wdrażany jest przez Tureckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych TOBB oraz Eurochambres. Ma on na celu wzmocnienie współpracy między tureckimi izbami gospodarczymi, a ich partnerami w krajach członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej, poprzez organizację m.in. szkoleń, wizyt studyjnych oraz konsultacji. WIĘCEJ

ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Edukacyjnym Centrum Doskonalenia realizuje projekt „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT”. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby 35 konkretnych przedsiębiorstw i ich pracowników należących do Pomorskiego Klastra ICT, prowadzących działalność w branży technologie innowacyjno-telekomunikacyjne (ICT). WIĘCEJ

EAST INVEST

Krajowa Izba Gospodarcza, jako uczestnik Konsorcjum Eurochambres, realizuje nowy Program EAST INVEST w ramach Partnerstwa Wschodniego. WIĘCEJ

PIEMONTE DESK Współpraca z Regionem Piemontu

W Krajowej Izbie Gospodarczej działa Piemonte Desk – przedstawicielstwo Izby Przemysłowo-Handlowej z Turynu oraz Piemonckiej Agencji ds. Internacjonalizacji. Ideą powstania Piemonte Desk był fakt istniejącej już współpracy między firmami polskimi i włoskimi z rejonu północno–zachodniego, jak również rozwijające się zainteresowanie firm piemonckich rynkiem polskim. WIĘCEJ

Rozwój z wyobraźnią – Imagining Growth

Krajowa Izba Gospodarcza realizuje projekt „Europejski zintegrowany rozwój biznesu dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu LLP Leonardo da Vinci, pod roboczą nazwą „Rozwój z Wyobraźnią” – Imagining Growth. WIĘCEJ

eAkademia KIG

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą COMBIDATA Poland prowadzi dla pracowników przedsiębiorstw zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego projekty: eAkademia KIG, eAkademia KIG II edycja. WIĘCEJ

Program Zatrudnienie Fair Play

Program Zatrudnienie Fair Play – ma na celu wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorców i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wspieranie wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii, promocję i wdrażanie zasad uczciwego zatrudniania, ograniczanie dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników, stwarzanie godziwych relacji i warunków pracy oraz podniesienie świadomości pracodawców w zakresie szeroko pojętej etyki we wzajemnych relacjach pracodawca-pracownik. WIĘCEJ

Fundacja LEM

Celem powołania Fundacji jest rozszerzenie ilościowego i jakościowego zakresu usług świadczonych przez Krajowa Izbę Gospodarczą na rzecz przedsiębiorców. WIĘCEJ

EU – China Shanxi Region Partnership

W ramach projektu “EU – China Shanxi Region Partnership” zostaną zorganizowane trzydniowe spotkania biznesowe w chińskiej prowincji Shanxi, podczas których uczestnicy będą mieli okazję uzyskania informacji na temat możliwości współpracy oraz nawiązania kontaktów handlowych. WIĘCEJ

EUREMplus EUROPEJSKI MENEDŻER ENERGII

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu EUREMplus. WIĘCEJ

Zakończenie projektu „PWP Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Wielkopolski„

Z dniem 30 listopada 2013 r. zakończył się projekt „PWP Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Wielkopolski” podziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Krajową Izbę Gospodarcza wspólnie z liderem projektu Izbą Przemysłowo – Handlową Południowej Wielkopolski oraz partnerami zagranicznymi: Lucca Promos (Włochy) oraz Univeristy of Thassely (Grecja). WIĘCEJ

Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego

Celem głównym projektu było wypracowanie do 22 maja 2013 r. pierwszego w Wielkopolsce innowacyjnego rozwiązania w zakresie walidacji kompetencji i umiejętności wspierającego pracodawców i pracowników, kobiety i mężczyzn, MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. WIĘCEJ

EU-TURKEY CHAMBERS FORUM II

Program  ETCF II wdrażany jest  przez Tureckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych TOBB oraz Eurochambres. Ma on na celu  wzmocnienie współpracy między tureckimi izbami gospodarczymi, a ich partnerami w krajach członkowskich oraz kandydujących do  Unii Europejskiej, poprzez organizację m.in. szkoleń, wizyt studyjnych oraz  konsultacji. WIĘCEJ

KIGMED.EU

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA E-MEDYCYNY. Projekt KIGMED skierowany jest głównie do osób ze środowisk naukowych (uczelnie medyczne. instytuty medyczne, szpitale i inne placówki medyczne w których pracują lekarze) i środowisk akademickich związanych z szeroko pojętym zakresem nauk medycznych na terenie całej Polski. WIĘCEJ

INTERNETOWE CENTRA EDUKACYJNO-OŚWIATOWE NA WSIACH

Utworzone w ramach projektu Centra będą także pełniły rolę ośrodków edukacyjno – społeczno – kulturalnych  adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju. WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (ZWI)

Od 1 września Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu Zarządzanie Własnością Intelektualną, którego głównym celem jest wzrost kultury innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez popularyzację wśród przedsiębiorców, w ramach wojewódzkich konferencji, wiedzy na temat metod, możliwości i korzyści wynikających z zarządzania własnością intelektualną. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. WIĘCEJ

PROJEKT CHANGE

Projekt „Izby Promotorami Inteligentnej Energii wśród Małych i Średnich Firm” (Chambers Promoting Intelligent Energy for SMEs) – CHANGE WIĘCEJ…

GATEWAY TO EUROPE

Projekt “Gateway to Europe: Performance Improvement Actions for local BROs and Companies to Achieve a Successful Integration” jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w ramach programu Business Suport Programme for Bulgaria, Romania, Croatia & Turkey finansowanego ze środków Unii Europejskiej WIĘCEJ…

AKADEMIA UE DLA TURECKICH KADR IZBOWYCH

W 2007 roku KIG realizowała roczny projekt pt. „ISO EU Academy” finansowany ze środków pomocowych Komisji Europejskiej w ramach konkursu CIVIL SOCIETY DIALOGUE: EUROPA – BRIDGES OF KNOWLEDGE, DG ELARG/MEDTQ/12-02. WIĘCEJ

EXECUTIVE TRAINING PROGRAMME

Executive Training Programme (ETP) jest kierowany do firm z krajów Unii Europejskiej, nastawionych na działalność eksportową. W ostatnim czasie szczególnie mile widziane były zgłoszenia z małych i średnich przedsiębiorstw. WIĘCEJ

DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU DZIAłAŃ ANTYKORUPCYJNYCH

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2008 r. Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA była realizatorem projektu „Dobre praktyki z zakresu działań antykorupcyjnych” finansowanego z Programu Transition Facility 2005 TF2005/017-488.05.01.03 „Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce”. WIĘCEJ

PROMOCJA NAJLEPSZYCH PRAKTYK KIG

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA była realizatorem projektu PROMOCJA NAJLEPSZYCH PRAKTYK KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. WIĘCEJ

NKK

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, a także badań zmian gospo- darczych stwierdzono, że szkolenia dotyczące ww. tematyki będą stanowiły odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. www.nkk.kig.pl

KIGNET

W latach 2005 – 2007 Krajowa Izba Gospodarcza wraz z 85 instytucjami otoczenia biznesu realizowała Projekt „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 w ramach działania 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw. WIĘCEJ

KIGNET INNOWACJE

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z 12 partnerami – instytucjami otoczenia biznesu, zrealizowała Projekt „KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. WIĘCEJ

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.