• A A A

Działalność ekspercka

Jednym z zadań statutowych Krajowej Izby Gospodarczej jest udział w procesie stanowienia prawa tak, aby tworzone przez ustawodawcę warunki prowadzenia biznesu w Polsce były jak najbardziej przyjazne przedsiębiorcom.

Eksperci KIG biorą udział w opiniowaniu założeń do projektów ustaw i strategii, jak również samych projektów aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń). Dzięki członkostwo KIG w Eurochambres mamy również możliwość realnego konsultowania prawa na poziomie unijnym.

Nasz zespół składa się z prawników, ekonomistów i statystyków, którzy w codziennej pracy starają się, aby również głos małych i średnich przedsiębiorców był słyszany przez prawodawcę.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą albo urzędnikiem i masz konkretną propozycję zmiany przepisów – zapraszamy do kontaktu z Biurem Polityki Gospodarczej, e-mail: bpg@kig.pl.

Zapraszamy również do kontaktu Izby członkowskie KIG i pozostałe organizacje otoczenia biznesu – nasi eksperci prowadzą szkolenia z zakresu najnowszych zmian w prawie, mediacji, RODO i wielu innych, istotnych dla przedsiębiorców zagadnień.

 • Główny Ekonomista
  Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej

  tel. + 48 22 630 97 24
  tel.kom. + 48 502 503 272
  e-mail: psoroczynski@kig.pl

 • Ekspert prawno-gospodarczy

  tel. +48 22 630 96 25
  tel.kom. +48 509 510 293
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Ekspert prawno-gospodarczy

  tel. +48 22 630 97 60
  tel.kom. +48 603 251 025
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Główny Specjalista w Biurze Polityki Gospodarczej

  tel. +48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

Komitety KIG

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 21 Komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33.

 • Przewodniczący: Tomoho Umeda

  Komitet powołany: 19 września 2019

  Zakres działań:

  Priorytetem w pracach Komitetu ds. Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej powinno być włączenie jej do współpracy z międzynarodowymi organami zajmujących się rozwojem technologii wodorowej – Hydrogen Europe oraz Hydrogen Council. Nawiązanie relacji z tymi organizacjami umożliwi Komitetowi działania globalne oraz działania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, a także uplasuje Komitet jako reprezentanta Polski w międzynarodowych kwestiach wodorowych. Bardzo korzystne dla Komitetu byłoby relacje zostały nawiązane jeszcze jesienią bieżącego roku. Umożliwiłoby to Komitetowi uczestnictwo w bardzo dużych targach wodorowych: European Fuel Cell Conference & Exhibition 2019, które odbędą się 9 listopada 2019 roku. Proces ten znacznie ułatwi członkostwo firmy TOMO Group w organizacji Hydrogen Europe. Kolejnym etapem w pracach Komitetu będzie inicjowanie i wspieranie realizacji projektów pomiędzy polskimi a zagranicznymi podmiotami. Kluczowym na tym etapie będzie dobór odpowiednich technologii, które można zaimplementować w warunkach polskich oraz nawiązywanie długoterminowych relacji z zagranicznymi partnerami dotyczących np. eksportu surowca. Prace komitetu powinny mieć na celu także przeniesienie zestawu dobrych praktyk związanych z rozwojem technologii wodorowych oraz promocję partnerskich inwestycji zagranicznych na terenie Polski. Praca Komitetu w kraju powinna pełnić rolę bufora pomiędzy podmiotami zagranicznymi oraz krajowymi, koordynować ich relację oraz działać na rzecz integracji środowiska biznesowego, w tym organizacji wyjazdów studyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii wodorowych.

 • Przewodniczący: Janusz Grądzki

  Komitet powołany 13 czerwca 2019 r.

  Zakres działań:

  • Działania wspierające rozwój elektromobilności w Polsce,
  • Działania na rzecz promocji rozwiązań związanych z rynkiem aut elektrycznych rozwoju infrastruktury do ładowania aut elektrycznych (w tym stacji wodorowych ) i regulacji prawnych,
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektromobilności, wzajemną kooperację oraz edukację,
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych na problematykę związaną z elektromobilnością, budowanie wiedzy i kompetencji w zakresie paliw alternatywnych,
  • Komitet planuje podjąć współpracę ze szkolnictwem zawodowym na poziomie średnim i wyższym, aby w okresie wprowadzania zmian ustawowych zapewnić właściwe miejsce i rolę rozwiązań z zakresu eMobility w gospodarce kraju, w tym dopasowania przepisów do potrzeb przedsiębiorców,
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze eMobility,
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Podejmowanie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu.
  • Podejmowanie działań związanych rozwiązywaniem głównych problemów dotyczących eMobility oraz ochroną środowiska,
  • Podejmowanie współpracy z firmami dostarczającymi infrastrukturę do ładowania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł Energii oraz Energy Storage,
  • Promowanie koncepcji V2G Vehicle to Grid w ramach koncepcji Smart Cities.
 • Przewodniczący: Tomasz Zjawiony

  Komitet powołany 21 marca 2019 r.

 • Przewodniczący: Maciej Sadowski

  Zakres działań:

  • Promocja różnorodności w innowacyjnych branżach polskiego przemysłu i przedsiębiorczości startupowej
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wzajemną kooperację oraz edukację
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych, większej cyrkulacji talentów, przyciąganie polonijnych naukowców i międzynarodowych specjalistów do uczelni w kraju
  • Rozwój i doskonalenie polityki zachęcanie talentów technologicznych i przedsiębiorców do wyboru Polski jako kraju prowadzenia działalności gospodarczej
  • Promocja migracji technologicznej jako wartościowego importu na rzecz gospodarki oraz rodzaju inwestycji bezpośredniej, którą przedstawiciele globalnej klasy kreatywnej dokonują na rzecz wybranej przez siebie gospodarki
  • Ochrona praw pracowniczych i promocja bezpiecznego środowiska pracy, w tym dla pracowników-migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze high-tech
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Zapewnienie kobietom pełnego i efektywnego udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu ekonomicznym, naukowych i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji zarządczych

   

  Sekretarz:
  Ewa Siwek
  e-mail: esiwek@kig.pl

  Marianna Wartecka
  e-mail: mwartecka@kig.pl

 • Przewodniczący: Aleksander Szalecki

  Zakres działań:

  • Profesjonalizacja i edukacja polskich VC,
  • Wsparcie VC w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawnych w przestrzeni, w której funkcjonują,
  • Reprezentacja interesów VC względem instytucji państwowych odpowiedzialnych za programy wspierające inwestowanie,
  • Monitowanie i udział w pracach nad tworzeniem kolejnych programów inwestycyjnych, tworzenie wytycznych i dokumentów usprawniających procesy inwestycyjne opierając się na dotychczasowych doświadczeniach,
  • Prowadzenie dialogu z Rządem i instytucjami państwowymi w zakresie rozwoju rynku VC w Polsce i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki,
  • Edukacja przedsiębiorców/startup’ów w zakresie wzrostu świadomości co do zasad/korzyści/zagrożeń płynących z pozyskiwania finansowania od funduszy VC,
  • Integracja środowiska VC.

  Sekretarz:
  Karol Sadziński
  tel. + 48 22 630 94 23
  e-mail: ksadzinski@kig.pl

 • Przewodniczący: Jerzy Lewandowski

  Zakres działań:

  • Współudział w tworzeniu polityki morskiej państwa,
  • Współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej,
  • Formułowanie stanowiska, analiz, ocen i informacji dotyczących istotnych problemów gospodarki morskiej i przedstawianie ich za pośrednictwem KIG organom administracji państwowej,
  • Promowanie gospodarki morskiej m. in. poprzez udział w organizacji kongresów i konferencji dotyczących gospodarki morskiej,
  • Integrowanie działalności związków pracodawców i samorządów gospodarczych funkcjonujących w gospodarce morskiej.

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący:Adam Tański

  Zakres działań:

  • Problematyka produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego i obrotu produktami rolnymi.
  • Problematyka eksportu i importu produktów rolno-spożywczych.
  • Zaopatrzenie rolnictwa.
  • Infrastruktura rolna.
  • Problemy socjalne wsi.
  • Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych.

  Sekretarz:
  Piotr Banasiak
  tel. + 48 22 630 96 46
  e-mail: pbanasiak@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Marek Kowalczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka transportu i spedycji.
  • Problematyka budowy autostrad.
  • Łączność i telekomunikacja.
  • Nowoczesne sposoby komunikacji komputerowej /Internet/ itp./.

  Sekretarz:
  Piotr Banasiak
  tel. + 48 22 630 96 46
  e-mail: pbanasiak@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Krzysztof Kawczyński

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  i przedsiębiorców.
  • Systemy zarządzania środowiskowego wg standardów międzynarodowych.
  • Rozwiązania energooszczędne oraz minimalizacja zanieczyszczeń w energetyce.
  • Energetyka alternatywna (ze źródeł odnawialnych).
  • Opiniowanie projektów przepisów środowiskowych.
  • Monitoring prawa pod kątem wpływu na środowisko i działalność gospodarczą.
  • Prezentacja najlepszych technologii przyjaznych środowisku.
  • Gospodarka odpadami.

  Sekretarz:

  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Leopold Herbert Gabryś

  Zakres działań:

  • Przygotowywanie opinii i wspieranie prac Prezydium KIG w obszarze związanym z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym UE w tym pakietu „Mapy drogowej 2050”.
  • Podejmowanie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu.
  • Prezentacja poglądów KIG w sprawach polityki klimatycznej UE w środowiskach politycznych z akcentowaniem ich kosztów i skutków społeczno – gospodarczych.
  • Promocja działalności KIG poprzez prezentowanie stanowisk szczególnie w obszarze kosztów i skutków społeczno – gospodarczych wynikających z polityki klimatyczno- energetycznej UE.

  Sekretarz:

  Danuta Wasyluk
  tel. +48 22 630 97 33
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Przewodniczący: Zenon Kiczka

  Zakres działań:

  • Wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności.
  • Podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego.
  • Promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE.
  • Wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce.
  • Wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego.
  • Wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.

  Czytaj więcej: www.knkig.pl

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka jakości w gospodarce /TQM, inicjatywy pro jakościowe, standardy ISO/.
  • Problematyka normalizacji.

  Sekretarz:
  Witold Pokora
  tel. +48 22 630 97 02
  e-mail: wpokora@kig.pl
  e-mail: pjn@kig.pl

 • Przewodniczący: Jerzy Swatoń

  zakres działań:

  • Przypominanie wszystkim, że nasz kraj nie jest zasobny w naturalne dobro,  jakim jest woda,  w związku z tym musimy szczególną uwagę poświęcić jej walorom.
  • Zwracanie uwagi poprzez opracowania i ekspertyzy na niewłaściwe wykorzystywanie lub zaniechania w kraju walorów wody: poprzez energetykę odnawialną, transport, ekologię, sport, rybołówstwo, rolnictwo, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, susze i wiele innych elementów ekologicznych i społecznych.
  • Opiniowanie cyklu budów inwestycji hydrotechnicznych,  aby wydłużający się cykl budowy nie podwyższał kosztów tych inwestycji.
  • Zabieganie, aby inwestycje hydrotechniczne były realizowane w ramach spójnej polityki wodnej i miały wielofunkcyjne znaczenie zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe w tym przeciwpowodziowe.
  • Monitorowanie instytucji decydujących, podporządkowania się słusznym zaleceniom Unii Europejskiej, aby drogi wodne Polski były odpowiednio przygotowane do właściwych klas dróg wodnych, przystosowanych do warunków europejskich.
  • Wypracowywanie opinii potwierdzonej ekspertyzami o konieczności przyjęcia przez rząd Rzeczpospolitej Polski europejskiego porozumienia w sprawie wielkich dróg żeglugowych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) opracowanej w ramach
  • Wsparcie władz samorządowych i społeczności lokalnych w działaniach w stosunku do władz ustawodawczych i wykonawczych w zakresie zrównoważonego intermodalnego transportu towarów.
  • Przedłożenie siłom politycznym zrębów ustawy o gospodarczym wykorzystaniu dorzeczy i terenów przywodnych, w trosce o rozwój infrastruktury, podmiotów gospodarczych, hydroenergetyki, rolnictwa rybołówstwa, turystyki, transportu wodnego.
  • Monitorowanie odpowiedzialnych instytucji aby modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej znalazła się jak najszybciej w systemie sieci TEN –T.
  • Zwrócenie uwagi odpowiednim instytucjom , że dostosowanie naszego kraju do zaleceń Unii Europejskiej stwarza możliwość pozyskania znacznych środków unijnych na dofinansowanie inwestycji wodnych dróg transportowych.
  • Dbanie o rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego przygotowującego absolwentów do zadań wynikających z potrzeb gospodarki wodnej, w tym żeglugi śródlądowej.

  Sekretarz:
  Tadeusz Zuber
  tel. 694 459 480
  e-mail: t.zuber@o2.pl

   

  Kontakt w KIG:
  Agnieszka Buze
  tel. +48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Krzysztof Safin

  Zadaniem Komitetu jest pełnienie roli promotora i animatora działań na rzecz wzmacniania roli przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Celem Komitetu jest jednoczenie wysiłków różnych gremiów działających na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału różnych jednostek, grup, organizacji i aktywności ich członków zwłaszcza tych o charakterze regionalnym na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Grupa inicjatorów powołania takiej struktury w KIG, to głównie młodzi przedsiębiorcy, sukcesorzy firm rodzinnych z różnych regionów Polski, ludzie znający ich problemy od środka, lecz rozumiejący dobrze specyfikę współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, oczekiwań rozwojowych biznesów i gospodarki. Dążeniem Komitetu jest, aby większość działań realizować poprzez członków i instytucje/organizacje współpracujące, które już działają na rynku i mają osiągnięcia w informowaniu, promowaniu, szkoleniu i doradzaniu przedsiębiorstwom  rodzinnym.

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Konrad Ciesiołkiewicz

  Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.


  Sekretarz: Anna Tarnawska

  e-mail: dialogkig@kig.pl

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący:Andrzej Lewiński

  Zakres działań:

  • Upowszechnianie i wdrażanie w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu danych oraz przepisów wykonawczych i delegowanych uchwalanych przez inne uprawnione instytucje UE.
  • Wdrożenie w życie przepisów i zasad interpretacyjnych ustawy (nowa ustawa w trakcie prac legislacyjnych) o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych.
  • Udział w rządowych i parlamentarnych pracach legislacyjnych dotyczących nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustaw zwykłych w zakresie uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Udzielanie pomocy w realizacji przepisów ochrony danych osobowych przez podmioty zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej i Izbach zrzeszonych w KIG;
  • Edukacja i szkolenie zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej podmiotów i ich pracowników.
  • Udzielania wsparcia i pomocy podmiotom w rozwiązywaniu zagadnień dot. współdziałania i współpracy z krajowym organem nadzoru ( dzisiejszy GIODO) Europejską Radą Ochrony Danych Osobowych , organami sądowymi i administracyjnymi, Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dot. wykonywania przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie, w szczególności, uregulowań prawnych dot. makro i mini przedsiębiorstw, wynikających z przepisów Rozporządzenia PE i R.

  Sekretarz:
  Dorota Konopko
  tel. +48 22 630 9771
  e-mail: dkonopko@kig.pl

 • Przewodniczący:Mieczysław Koczkowski

  Zakres działań:

  • Wspieranie i pomoc przedsiębiorcom krajowym w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.
  • Podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz planowanych decyzji rządowych dotyczących ważnych spraw dla gospodarki i biznesu z zakresu bezpieczeństwa biznesu.
  • Podejmowanie problematyki bezpieczeństwa biznesu i jego znaczenia w rozwoju gospodarczym kraju, szczególnie w obszarach: tajemnica przedsiębiorstwa, poufność informacji, problem nieuczciwej konkurencji, ochrona danych osobowych, ochrona własności intelektualnej, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji.


  + 48
   32/ 206 46 00/01
  509 442 602
  e-mail: biuro@ksoin.pl

   

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Teresa Dryl-Rydzyńska

  Zakres działań:

  • Profilaktyka zdrowotna, bhp.
  • Służba zdrowia (regulacje prawne, organizacja, finanse).
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Koszty pracy i ubezpieczenia społeczne.

  Sekretarz:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Bereżewski

  Zakres działań:

  • Integracja przedsiębiorców.
  • Budowa patriotyzmu ekonomiczno – gospodarczego. Bezpośrednia współpraca z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Komisją Gospodarki oraz Fundacją Pomyśl o Przyszłości.
  • Promocja ustanowionego przez Sejm RP Dnia Przedsiębiorcy  przypadającego na dzień 21 czerwca.
  • Działania utrwalające normy etyczne przedsiębiorców (współpraca z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” realizującą program „Przedsiębiorstwo Fair Play”).
  • Działania społeczne i charytatywne – promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w otoczeniu społecznym.
  • Działania edukacyjne (wprowadzenie programu do szkół podstawowych pn. „Mały Dzień Przedsiębiorcy”).
  • Współpraca z Samorządem Terytorialnym i innymi organizacjami gospodarczymi

  Sekretarz:
  Danuta Wasyluk
  tel. +48 22 63 09 733
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Przewodniczący: Jacek Szer

  Zakres działań:

  Czy budownictwo potrzebuje koniunktury?
  – debata i opinia
  – kierunki ożywienia
  – rekomendacje.

  Czy szara strefa w budownictwie jest nieunikniona?
  – diagnoza
  – kierunki przeciwdziałania
  – rekomendacje.

  Polski przemysł budowlany w UE
  – kadra inżynieryjno – techniczna na rynku UE, problemy uznawania uprawnień oraz  poziomu wykształcenia polskich inżynierów i techników budownictwa
  – dostępność do rynku i certyfikacje polskich wyrobów budowlanych.

  Sytuacja na rynku budowlanym
  -Analiza funkcjonowania ustawy o wyrobach budowlanych w świetle przeprowadzanych kontroli, wnioski dla rządu, przedsiębiorców i konsumentów.

  Zatory płatnicze w budownictwie
  – analiza przyczyn
  – kierunki przeciwdziałania.

  Kształcenie zawodowe dla budownictwa
  – diagnoza
  – kierunki rozwoju
  – rekomendacje.

  KONGRES EKONOMICZNY BUDOWNICTWA (wydarzenie o charakterze kongresowym)
  – analiza rynku budowlanego
  – rekomendacje dla rządu i branży.


  Stanowisko Komitetu Budownictwa
  z dnia 28 listopada 2018 r.: pobierz pdf

  Musimy pokonać bariery rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce – Stanowisko Polskiej Izby Budownictwa: pobierz pdf

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 9620
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

  Zakres działań Komitetu Edukacji Zawodowej

  1. Odbudowa szkolnictwa zawodowego:

  – szkoły zawodowe

  – szkoły średnie zawodowe

  – szkoły wyższe zawodowe

  1. Włączenie samorządu gospodarczego w proces odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce.
   a)            Wykorzystanie doświadczeń europejskich samorządów gospodarczych w budowie i prowadzeniu szkolnictwa zawodowego.
   b)           Wprowadzenie systemu współpracy izb gospodarczych ze szkolnictwem zawodowym na szczeblu regionalnym i branżowym.
  1. Opracowanie systemu certyfikacji programów nauczania oraz egzaminów dla absolwentów:

  – szkół zawodowych

  – średnich szkół zawodowych

  – wyższych szkół zawodowych

  Certyfikaty będą dopasowane do potrzeb regionalnych i branżowych przedsiębiorstw, będą one opracowane w porozumieniu z regionalnymi i branżowymi izbami gospodarczymi.

  1. Komitet wraz z izbami gospodarczymi zrzeszonymi w KIG będzie budował w społeczeństwie pozytywny wizerunek uznania wykształcenia zawodowego jako sukces życiowy i ekonomiczny młodego obywatela. Specjaliści z wykształceniem zawodowym powinni zyskać wysoki statut wynikający z wagi jaka zapewniają w życiu gospodarczym kraju i programie odbudowy przemysłu w Europie i Polsce.
  1. Komitet planuje podjąć współpracę z szkolnictwem wyższym zawodowym, aby w okresie zmian ustaw zapewnić właściwe miejsce i rolę w gospodarce kraju – dopasować do potrzeb przedsiębiorców.


  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl