Opinia Komitetu ds. nieruchomości w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

07.07.2023
Stanowisko skierowane zostało do Ministra Rozwoju i Technologii, Waldemara Budy, dnia 29 czerwca 2023, a jego treść publikujemy poniżej:
W imieniu Komitetu ds. Nieruchomości – zespołu doradczego Krajowej Izby Gospodarczej, zrzeszającego obecnie pięćdziesięciu praktyków branży nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą na temat zasad oraz aspektów prawnych funkcjonowania rynku budowlanego w Polsce i w Europie, pragniemy zabrać głos w sprawie procedowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer z wykazu: 100).Jako praktycy zaangażowani w inicjatywę mającą na celu uzdrowienie sytuacji w branży nieruchomości i budownictwa, czujemy się zobowiązani zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych realnie poprawiających warunki mieszkaniowe Polek i Polaków, doceniając tym samym podjętą przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii inicjatywę legislacyjną.Nasze uzasadnione obawy dotyczą tempa prac nad zmianami, które sugeruje, że nowoprojektowane przepisy nie zostały poprzedzone wystarczającymi analizami, przekrojową oceną skutków, jakie niesie za sobą tak istotna i gruntowna nowelizacja, jak również konsultacjami z branżą nieruchomości i budownictwa.

Bez wnikliwej analizy potencjalnych skutków, które przyniosą proponowane zmiany przepisów techniczno-budowlanych, nie można bowiem arbitralnie założyć, że podniosą one komfort użytkowania mieszkań przez obywateli. Niewystarczająco skonsultowana zmiana przepisów niesie za sobą ryzyko pogłębienia kryzysu mieszkaniowego na rynku nieruchomości, dalszego wzrostu cen lokali mieszkalnych oraz znaczącego zmniejszenia dostępności mieszkań w Polsce. Zakładamy, że nie jest to celem działań legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

O niedoskonałościach nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych może świadczyć także zakres proponowanych zmian oraz przyjęte szczegółowe rozwiązania prawne, których spełnienie w odniesieniu do nowych inwestycji, w tym zwłaszcza mieszkaniowych, będzie niezwykle trudne, na co zwróciły uwagę inne instytucje branżowe w dotychczasowych konsultacjach.

Analizując wnikliwie obowiązujące rozporządzenie zawierające warunki techniczno-budowlane nie sposób nie zauważyć, że tworzą one w istocie sieć naczyń połączonych. Postulowana korekta jednego z parametrów technicznych, bezsprzecznie rzutuje na inne aspekty projektowe w ten sposób, że realizacja inwestycji w założonym wcześniej kształcie będzie nie tylko utrudniona, ale wręcz niemożliwa. Tym samym istnieje ogromne ryzyko, że jedna nieprzemyślana ingerencja w obowiązującą regulację, przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego, ograniczając, a w wielu przypadkach nawet uniemożliwiając, realizację nowych inwestycji mieszkaniowych.

Jak wynika z obecnie obowiązujących warunków technicznych, przy projektowaniu nowych budynków mieszkalnych należy uwzględnić szereg wymogów takich jak: nasłonecznienie, ilość powierzchni biologicznie czynnej, ilość i odległość miejsc postojowych czy odległość miejsc gromadzenia odpadów. Wprowadzając zatem na przykład dodatkowe przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać place zabaw, należałoby uwzględnić wszystkie przepisy techniczne, które już dziś determinują sposób projektowania tych inwestycji. W naszej opinii zabrakło rzeczowej analizy oraz oceny skutków regulacji omawianych zmian.

Uważamy, że bez wyważenia interesów każdego z podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości, a przede wszystkim bez wysłuchania stanowiska przedsiębiorców z branży budowlanej (nie tylko deweloperskiej), ale także jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów indywidualnych, czy wreszcie – potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych, proponowane przepisy nie usuną rzeczywistych bolączek, z którymi boryka się branża. Warto zauważyć, że proponowane zmiany będą miały istotne znaczenie dla realizacji polityki mieszkaniowej. Dotyczyć bowiem będą nie tylko inwestycji deweloperskich, ale wszelkich projektów mieszkaniowych, także tych realizowanych przez spółdzielnie i kooperatywy mieszkaniowe, inwestycji komunalnych czy prowadzonych w ramach projektów rządowych.

Zachęcamy zatem do wysłuchania głosu przedstawicieli branży nieruchomości. Zapraszamy do dialogu i dyskusji nad polepszeniem standardów mieszkaniowych i komfortu życia obywateli, które może przynieść jedynie prawo trwałe, przemyślane, zrozumiałe i skuteczne.

W załączeniu przesyłam uwagi członków Komitetu do projektu rozporządzenia >>> załącznik

Pismo w formacie PDF

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.