Krajowa Izba Gospodarcza powołuje Komitet Technologii Kwantowych. Anna Streżyńska - Przewodniczącą

19.04.2024

Nowy Komitet ds. Technologii Kwantowych powołany w KIG

komitet technologii kwantowych

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), lider wsparcia polskiego biznesu, z przyjemnością ogłasza utworzenie nowego Komitetu Technologii Kwantowych. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój tej przełomowej technologii i jej potencjał w przekształcaniu przemysłu, ochrony zdrowia, komunikacji i wielu innych sektorów.

Anna Streżyńska, ceniona ekspertka w dziedzinie cyfryzacji i była Minister Cyfryzacji, została mianowana Przewodniczącą Komitetu. Pod jej kierownictwem, Komitet będzie działał na rzecz integracji i promocji technologii kwantowych w Polsce, dążąc do umocnienia pozycji kraju jako centrum innowacji technologicznych na arenie międzynarodowej.

Utworzenie Komitetu zostało oficjalnie zatwierdzone przez Prezydium KIG dnia 18 kwietnia 2024 roku, co stanowi znaczący krok na drodze do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.

Krajowa Izba Gospodarcza, działając od 1989 roku, jest głównym reprezentantem sektora biznesowego w Polsce, skupiając około 160 izb regionalnych i branżowych. KIG jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych oraz promotorem inicjatyw proinnowacyjnych i proeksportowych.

Więcej informacji na temat Komitetu Technologii Kwantowych oraz jego działań będzie można znaleźć już wkrótce na stronie internetowej KIG.


 

Prace Komitetów koordynuje Pani Agnieszka Buze, Zastępczyni Dyrektora Biura Polityki Gospodarczej KIG
Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33 oraz 22 630 96 20

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 23 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.