DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU DZIAłAŃ ANTYKORUPCYJNYCH

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2008 r. Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA była realizatorem projektu „Dobre praktyki z zakresu działań antykorupcyjnych” finansowanego z Programu Transition Facility 2005 TF2005/017-488.05.01.03 „Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce”.

STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
W przeprowadzonych szkoleniach uczestniczyły 284 osoby, z których 107 to przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, 82 to przedstawiciele biznesu, 24 to przedstawiciele samorządu gospodarczego oraz 71 osób reprezentujących służby mundurowe, służbę zdrowia, uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, instytutu, komitety i inne.

Strukturę uczestników przedstawiają niżej przedstawione diagramy:
Wykres 1. Struktura uczestników projektu wg płci

Wykres 2. Struktura uczestników projektu wg rodzaju aktywności gospodarczej
Wykres 3. Struktura uczestników projektu wg rodzaju prowadzonej działalności

ZESTAWIENIE REZULTATÓW PROJEKTU:
Celem Projektu było:
Wspomaganie społecznych inicjatyw antykorupcyjnych poprzez:

• promowanie inicjatyw związanych z działaniami ograniczającymi negatywne zjawiska występujące w gospodarce lub na styku gospodarki i polityki, w tym zjawiskami korupcyjnymi,
• promowanie etycznych standardów postępowania oraz narzędzi organizacyjnych mających na celu zwiększenie przejrzystości działań administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych,
• rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach, wysokich kosztach społecznych oraz konsekwencjach działań korupcyjnych, jak również o inicjatywach i produktach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą służących ich zapobieganiu.

Grupa docelowa
Projekt skierowany był do:
• przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego w tym: izby regionalne, izby bi- i multilateralne,
izby branżowe i inne organizacje,
• przedstawicieli instytucji samorządu terytorialnego takich jak: samorządy województw, gmin i powiatów,
• przedsiębiorców, działających w obszarze organizacji skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Partnerzy Projektu:
• Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej w Radomiu
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie
• Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
• Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
• Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Poznaniu
• Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
• Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie

Realizacja Projektu:
Projekt realizowany był poprzez jednorodne szkolenia umożliwiające transfer wiedzy i wymianę doświadczeń zmierzających do wykreowania nowych rozwiązań, mających na celu ograniczenie zjawiska korupcji oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do dobrych praktyk pomiędzy Polską a innymi krajami.

Szkolenia organizowane były w następujących miastach Polski:

I szkolenie – Ożarów Mazowiecki – 27 luty 2008 (Pobierz Pdf)
II szkolenie – Warszawa – 17 marca 2008 (Pobierz Pdf)
III szkolenie – Olsztyn – 17 kwietnia 2008 (Pobierz Pdf)
IV szkolenie – Katowice – 14 maja 2008 (Pobierz Pdf)
V szkolenie – Lublin – 05 czerwca 2008 (Pobierz Pdf)
VI szkolenie – Poznań – 1 lipca 2008 (Pobierz Pdf)
VII szkolenie – Białystok – 28 sierpnia 2008 (Pobierz Pdf)
VIII szkolenie – Kraków – 25 września 2008 (Pobierz Pdf)

Kontakt

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. + 48 22 630 97 12
faks + 48 22 826 82 31
e-mail: blca@kig.pl

Dyrektor Biura
dr Wojciech Januszko
tel. +48 22 630 97 12
faks +48 22 826 82 31
e-mail: blca@kig.pl

Kierownik Projektu
Zbigniew Sokołowski
tel. + 48 22 630 97 17
faks + 48 22 826 82 31
e-mail: zsokolowski@kig.pl

Za treść i zawartość niniejszej informacji odpowiedzialność ponosi Krajowa Izba Gospodarcza BLCA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.