Komitet ds. ESG to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która rozpoczęła się w sierpniu 2022 roku. Tym samym KIG zaangażował się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełniając tym samym swoją dotychczasową aktywność w zakresie prac dotyczących ochrony środowiska. Nasza aktywność skupia się przede wszystkim na kluczowych dla przedsiębiorców, w tym zwłaszcza MSP, aspektach związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju. Obecnie Komitet ds. ESG liczy ponad 40 osób reprezentujących różne instytucje naukowe i biznesowe.

Najważniejsze zadania Komitetu to:

• opracowanie krajowego standardu oceny ESG z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych i rynkowych oraz jego upowszechnianie
• prowadzenie dialogu z rządem i instytucjami państwowymi i prywatnymi dotyczącego obowiązków przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego
rozwoju i ESG
• monitorowanie i udział w krajowych i unijnych konsultacjach prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG
• współpraca z instytucjami zajmującymi się propagowaniem na terenie Polski idei zrównoważonego rozwoju i ESG
• organizacja i bieżąca praca komitetu organizacyjnego corocznego konkursu KIG pn. Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju
• integracja laureatów konkursu pn. Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju
• edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG
• bieżąca współpraca z innymi Komitetami KIG, zajmującymi się obszarami powiązanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju

Priorytety i cele

W odróżnieniu od innych podobnych inicjatyw, do zagadnień zrównoważonego rozwoju podchodzimy merytorycznie i holistycznie. Od początku priorytetem naszych działań była praca u podstaw na rzecz opracowań i monitorowania zagadnień prawnych oraz poszukiwania mechanizmów rozwiązań z których będą mogły korzystać polskie firmy. Z kolei całościowe podejście do tematu, doświadczenie biznesowe, oraz kumulacja wiedzy z różnych obszarów pozwalają nam wskazywać punkty krytyczne jakie wiążą się z zieloną transformacją. Jednym z priorytetowych zadań Komitetu jest przygotowanie Standardu Zrównoważonego Zarządzania Organizacją.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.