Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

10.04.2024

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

przegląd makroekonomiczny

 

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

Jak wynika z danych opublikowanych w eksperckim przeglądzie makroekonomicznym, perspektywy na kolejne kwartały wskazują na utrzymanie się wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym umacnianiu się konsumpcji i odbudowywaniu zapasów.

 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

Produkt krajowy brutto zwiększył się o 0,2%, po wzroście w roku 2022 o 5,3%. Wynik był słabszy od oczekiwanego przez rynek. W czwartym kwartale 2023 wzrost gospodarczy wyniósł 1,0% r/r.
W kolejnych kwartałach tempo wzrostu powinno utrzymywać się w przedziale 2,0% – 3,5%. Wzmacniać się będzie konsumpcja. Odnawiane będą zapasy. W roku 2023 dynamika PKB sięgnęła 0,2%. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 3 396 mld PLN (748 mld EUR). Dla roku 2024 dynamika PKB prognozowana jest na 2,7%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 635 mld PLN (840 mld EUR). Dla roku 2025 dynamika PKB prognozowana jest na 3,4%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 887 mld PLN (904 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

W lutym liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 8,2 tys. do 845,3 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W styczniu stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Przed rokiem w lutym
stopa bezrobocia wynosiła 5,6%. Luty zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Kończy się już bowiem popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane ze lutego były zbliżone do oczekiwanych. Liczba pracujących w lutym wyniosła około 14 808 tys. osób. Była o 230 tys. tj. 1,58% wyższa niż przed rokiem. Mamy obecnie okres sezonowego wzrostu bezrobocia i jego lokalne maksimum. W miesiącach wiosny i lata bezrobocie będzie spadać. Lokalne minimum przypadnie na wrzesień. Stopa bezrobocia spadnie do 4,7%, a liczba bezrobotnych do 730 tys. osób.

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku marca Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w styczniu. Saldo rachunku obrotów bieżących w styczniu 2024 było dodatnie i wyniosło 1 179 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -24 mln EUR. Przed rokiem notowano nadwyżkę w wysokości 2 246 mln EUR. Po styczniu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było dodatnie i wyniosło 10 836 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił 1,43 %. W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 333 mld EUR, a eksport usług 100 mld EUR.

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 44,0% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 13,2% PKB co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Wskaźniki te są lepsze od notowanych przed początkiem kryzysu pandemicznego.


Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki

Pobierz! Miesięcznik_2024 03 29

Download! Monthly_2024 03 29


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.