• A A A

Analizy makro

 • Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu 2023. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,6% wyższa niż w maju (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 1,1%) i o 2,1% wyższa niż przed rokiem. W maju roczna dynamika sprzedaży w cenach... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w sierpniu 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki budownictwa w sierpniu 2023 Wyniki budownictwa w sierpniu 2023 – wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 7,4% wyższa niż w lipcu br. i jednocześnie wyższa o 3,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 149,92 PLN do 7485,12 PLN tj. o 2,0%. Lipiec zazwyczaj przynosi wyraźny wzrost płac, po i tak dobrym czerwcu. W płacach wciąż bowiem pojawiają... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w sierpniu 2023

  Wyniki przemysłu w sierpniu 2023 roku nieco gorsze od mediany oczekiwań rynkowych Wyniki przemysłu w sierpniu 2023 roku Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,0% wyższa niż w lipcu i jednocześnie niższa o 2,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W lipcu, zgodnie... Czytaj więcej >
 • Inflacja w sierpniu 2023. Finalne dane GUS

  Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, inflacja w sierpniu 2023 – nieznacznie wyższa od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG Inflacja w sierpniu 2023 na poziomie 10,1% Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie... Czytaj więcej >
 • Eksport w lipcu 2023. Prognoza KIG

  Według prognoz KIG, eksport w lipcu 2023 roku wyniósł 26 306 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w czerwcu o 5,7%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 2,9%. Wielkość eksportu w sierpniu będzie ze względów... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w II kwartale 2023

  Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o rachunkach narodowych za drugi kwartał 2023 roku, wskazują spadek PKB w ujęciu realnym o 0,6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2022, podczas gdy w I kw. 2023 notowany był spadek na poziomie -0,3%. Zaprezentowana właśnie dynamika... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. W stosunku do lipca br. ceny ogółem pozostały na tym samym poziomie, a w ujęciu rocznym były wyższe o 10,1% (w lipcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 10,8%). Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku. Produkcja sprzedana przemysłu spadła w tym okresie (w ujęciu rocznym) o 1,9%. W budownictwie produkcja była wyższa o 1,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.   Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Najniższe bezrobocie w końcu lipca br. występowało w województwie wielkopolskim – 2,9%. Najwyższy poziom płac w przemyśle odnotowano w województwie dolnośląskim (8 139 PLN) a w budownictwie w regionie mazowieckim – 8 320 PLN W okresie styczeń-lipiec 2023 roku najwyższym wzrostem produkcji przemysłowej r/r może pochwalić się województwo... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w lipcu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

  Lipiec jest kolejnym miesiącem, w którym widoczny jest wysoki spadek handlu w ujęciu rocznym. Warto dodać, że w okresie, do którego porównywane są bieżące dane, notowane były bardzo mocne wzrosty – w lipcu ubiegłego roku handel hurtowy wzrósł r/r o 31,4%. Wyraźne jest także... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2023

  Lipiec to okres, w którym statystyki bezrobocia poprawiają się. Na rynek pracy działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie również oddziaływał. Czytaj więcej >
 • Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023

  W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 4 analizowanych branżach,  pogorszył w 3 a w jednej pozostał bez zmian. Największy wzrost m/m zaobserwowano przetwórstwie przemysłowym a największy spadek w zakwaterowaniu i gastronomii. Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu lipca 2023

  Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lipca 2023. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu. Wyniki lipca... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lipcu 2023 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,2% wyższa niż w czerwcu (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 0,6%) i o 2,1% wyższa niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w czerwcu roczna dynamika sprzedaży... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.