Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

04.07.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – V 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, w okresie I-V produkcja sprzedana przemysłu spadła (w ujęciu rocznym) o 1,8%. W budownictwie produkcja była wyższa o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.


Zatrudnienie i płace

W okresie I-V br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,8% wyższe niż przed rokiem i wyniosło średnio 6 526 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,5% (do 2 752 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie I-V 2023 roku zanotowały takie branże jak m.in. informacja i komunikacja (o 8,3%); zakwaterowanie i gastronomia (o 7,1%). Z kolei największe spadki zatrudnienia dotknęły przedsiębiorstwa działające w takich branżach jak m.in.: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (spadek o 12,4%); produkcja wyrobów tekstylnych (spadek o 7,8%); produkcja mebli (spadek o 6,5%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-V 2023 roku wyniosło 7 242 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,8%. W niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza budową budynków) zanotowano wzrosty płac – najwyższy w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (wzrost o 24,3%).

Najwyższe wynagrodzenia okresie styczeń-maj 2023 roku otrzymywali pracownicy w branżach: informacja i komunikacja (12 581 PLN); wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (12 482 PLN).

Najniższe wynagrodzenia w analizowanym okresie otrzymywali pracownicy zatrudnieni  przy produkcji odzieży (4 519 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku spadła o 1,8% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 3,7% r/r.

Wśród branż notujących największe spadki sprzedaży w przemyśle znalazły się m.in.: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 19,2%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 17,8%); produkcja metali (spadek o 16,1%); wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek 14,2%). Wzrostem produkcji w okresie I-V br. mogły pochwalić się natomiast producenci m.in. pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 20,6%) czy producenci urządzeń elektrycznych (wzrost o 19,8%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-V 2023 roku spadła przeciętnie o 1,3% r/r a największy jej spadek już kolejny miesiąc z rzędu zanotowała produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 19,5%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Dane o sytuacji w poszczególnych branżach w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku pokazują, że wiele z nich wciąż boryka się z poważnymi problemami (jak branża chemiczna). Wyniki przemysłu w maju – choć zbliżone do oczekiwań rynku – pozostają gorsze niż w ubiegłym roku co wpływa na rezultaty ogółem osiągnięte w okresie I-V br. Zgodnie z prognozami KIG dynamika produkcji przemysłowej w czerwcu pozostanie ujemna ale w drugim półroczu możemy oczekiwać poprawy wyników.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.