Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

08.01.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-listopad 2023 roku

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS:

  • Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-listopad 2023 roku spadła o 1,4% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 4,0% r/r
  • W okresie I-XI ub.r. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło średnio 6 522 tys. osób

 

Zatrudnienie i płace

W okresie I-XI ub.r. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło średnio 6 522 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,7% (do 2 748 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie styczeń-listopad 2023 roku zanotowano w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (o 6,2%); zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1%); magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (o 4,5%).

Największe spadki zatrudnienia widoczne są w przypadku: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (o 12,7%); produkcji mebli (o 7,3%); produkcji wyrobów tekstylnych (o 6,9%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI 2023 roku wyniosło 7 391 PLN i było wyższe o 12,1% niż przed rokiem.

W niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza budową budynków) płace wzrosły – najwyżej w wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 19,5%).

Najwyższym poziomem wynagrodzenia w okresie styczeń-listopad ub.r. mogą pochwalić się takie branże jak m.in. wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (13 369 PLN), czy informacja i komunikacja (12 484 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (4 676 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-listopad 2023 roku spadła o 1,4% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 4,0% r/r.

Największe spadki sprzedaży w przemyśle dotknęły takie branże jak m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek o 16,5%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 14,6%) czy produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 12,8%). Z kolei największy wzrost produkcji zanotowano w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 15,6%)

Wydajność w przemyśle w okresie I-XI 2023 roku spadła przeciętnie o 0,7% r/r. Największy spadek zaobserwowano w przypadku wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (o 18,1%). Z kolei najwyższy wzrost wydajności widoczny jest w produkcji odzieży (o 13,9%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Wyniki produkcji przemysłowej za okres styczeń-listopad ub.r. wciąż były niższe niż wyniki osiągane rok wcześniej. Zgodnie z prognozami KIG, pierwsze miesiące 2024 roku powinny charakteryzować się już dodatnią dynamiką wzrostu.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.