Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2021 roku

15.10.2021

Eksport ogółem w okresie I – VIII 2021 wyniósł 182,5 mld EUR a import 180,7 mld EUR

Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2021 roku

Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2021 roku.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – sierpień 2021 roku.
Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, wiosna przyniosła odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo skrajnie falującej bazy sprzed roku (na kwiecień 2020 przypadł szczyt załamania aktywności gospodarczej związany z pandemią, na maj pierwsze odreagowanie wcześniejszych spadków, w czerwcu zaś obserwowano już dodatnią roczną dynamikę eksportu).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – VIII 2021 wyniósł 182,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 21,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – lipiec 2021 były o 21,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – VIII 2021 nasz eksport sięgnął tu 52,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 22,6% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – lipiec 2021 notowany był wzrost o 22,5%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 55,1 mld EUR i okazał się o 27,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – lipiec 2021 notowany był wzrost sięgający 27,7%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Włoch (8,5 mld EUR, wzrost o 36,9%, po wzroście w okresie styczeń – lipiec o 39,2%), Francji (10,6 mld EUR, wzrost o 26,3%, po wzroście w okresie styczeń – lipiec  na poziomie 26,9%), Hiszpanii (4,6 mld EUR wzrost o 24,9%, w okresie styczeń – lipiec obserwowany był tu wzrost o  25,5%). Pozytywnie prezentują się też wyniki sprzedaży do Holandii (7,6 mld EUR, wzrost o 18,1% wobec wzrostu w okresie styczeń – lipiec o 18,8%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 28,8 mld EUR i okazał się o 18,5% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – lipiec 2021 notowany był tu wzrost sięgający 18,7%). Poprawia się słaba do niedawna sprzedaż do Czech (10,8 mld EUR wzrost o 21,3%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (5,0 mld EUR wzrost o 16,3%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (21,0 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 11,2%) np. do Wielkiej Brytanii (9,2 mld EUR wzrost o 7,6%) i do USA (4,8 mld EUR wzrost o 5,8%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2021 towary na kwotę 10,4 mld EUR (wzrost o 15,0%), głównie do Rosji (5,1 mld EUR wzrost o 13,4%). Do krajów rozwijających się również odnotowano doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 14,8 mld EUR – wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 28,9%).

W okresie I – VIII 2021 import ogółem wyniósł 180,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 24,9% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – lipiec 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 23,5%).

W pierwszych ośmiu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 38,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 22,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – lipiec 2021 notowano wzrost o 22,2%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 44,0 mld EUR i okazał się o 25,8% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – lipiec 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 24,3%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 25,3% do 6,3 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 30,2% do kwoty 9,3 mld EUR), Holandii (o 25,9% do 7,3 mld EUR) i Belgii (o 37,0% do 4,7 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 16,8 mld EUR (wzrost o 21,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (15,6 mld EUR wzrost o 8,7%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (5,3 mld EUR wzrost o 9,4%), ale i z Koreą Południową (4,2 mld EUR wzrost o 19,6%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 13,7 mld EUR (wzrost o 48,1%), głównie z Rosji (9,9 mld EUR wzrost o 42,9%), zaś z krajów rozwijających się – 52,2 mld EUR (wzrost o 27,4%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (25,7 mld EUR wzrost o 27,1%).

W okresie I – VIII 2021 w wymianie towarowej udało się wypracować nadwyżkę sięgającą 1,8 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 14,1 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 11,1 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 12,0 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 5,4 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie 3,3 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -37,4 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Zobacz inne analizy makro

 

 Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.