• A A A

Trwa 26. edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play

09.05.2023

Każdy biznes powinien być oparty na uczciwych regułach

Program Przedsiębiorstwo Fair Play to organizowane na szeroką skalę przedsięwzięcie, które już od ponad 25 lat nadaje stały kierunek działaniom wielu firm w całej Polsce. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie pełnym różnych racji i poglądów, coraz trudniejsze okazuje się podejmowanie słusznych decyzji i dokonywanie właściwych wyborów bez wdrożenia dobrego systemu wartości i stałego przestrzegania ustalonych zasad działania firmy.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play wskazuje firmy godne zaufania, z którymi warto współpracować oraz których produkty i usługi warto kupować. Udział w programie wzmacnia wizerunek firmy, a stała obecność w gronie laureatów stanowi o jej uczciwości i wysokiej kulturze działalności.

 

Wszyscy borykamy się z narastającym kryzysem upadku wartości. Odczuwamy, jak zmieniają się normy uznane i akceptowane przez ogół społeczeństwa – często przekazywane z pokolenia na pokolenie – ideały, do których dążymy w procesie wychowania. Emocje zastępują standardy, osobowość i charakter wypiera wiedzę, a na pierwszy plan wysuwają się złe przykłady. Należy jednak pamiętać, że to od nas zależy, które wartości są dla nas najważniejsze. Być może świata nie zmienimy, ale nadal mamy wpływ na co się decydujemy, z czym zgadzamy i na co przystajemy.

Dla kogo jest program Przedsiębiorstwo Fair Play?
Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, to znaczy postępują rzetelnie wobec wszystkich swoich interesariuszy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć sobie współpracę z kontrahentami i nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań. Laureatami programu Przedsiębiorstwo Fair Play mają też szansę zostać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, a ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach prospołecznych, a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

W programie Przedsiębiorstwo Fair Play mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej cały rok poprzedzający daną edycję (tj. cały 2022 r.), mają siedzibę w Polsce oraz wypełnią i złożą deklarację udziału w programie w określonym dla danej edycji terminie (szczegółowe informacje w Regulaminie XXVI edycji oraz na stronie internetowej www.fairplay.pl).

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, należą do nich:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, przy czym etyka rozumiana jest jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki
  • promowanie programu na rynkach krajowych i zagranicznych
  • poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw
  • promowanie firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą
  • zachęcanie firm do wprowadzania zmian w organizacji pracy oraz podejmowania szkoleń w zakresie zagadnień etycznych i społecznej odpowiedzialności biznesu
  • nagradzanie zweryfikowanych firm spełniających wymogi

 

Grono laureatów programu tworzy silną społeczność, która daje możliwość nawiązania nowych i korzystnych kontaktów biznesowych. Organizowana na koniec każdej edycji gala gromadzi uczestników, partnerów i organizatorów programu, a także przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji z otoczenia biznesu oraz mediów. To znane, lubiane i cenione przez biznes wydarzenie stanowi doskonałą przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i integracji środowiska oraz nawiązania nowych kontaktów. Tu zaczyna się biznes i przyjaźnie.


 

Biuro Programu Przedsiębiorstwo Fair Play
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 630 98 01-02
e-mail: info@fairplay.pl

Public Relations, kontakt z mediami:
tel. 22 630 98 01, e-mail: pr@fairplay.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.