Inflacja w kwietniu 2020 r.

15.05.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w kwietniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% niższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,6%). Ceny towarów okazały się o 0,6% niższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 2,3% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w kwietniu wzrosły o 1,4%, w skali roku zaś wzrosły o 6,5%.

Zmiana cen w kwietniu tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się minimalnie niższa od prognozowanej wcześniej (zwłaszcza w kontekście obaw o oceny w sytuacji dość panicznego wykupywania części artykułów spożywczych, kosmetycznych czy medykamentów).

Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni 2019 roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu do aż 3,4% zamykających rok. Otwarcie roku 2020, zgodnie z oczekiwaniami, przyniosło dalszy wzrost inflacji do 4,7% w lutym. Zgodnie też z oczekiwaniami począwszy od kwietnia inflacja zaczyna być mniej dotkliwa. Dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji po korekcie w kwietniu zszedł do dopuszczalnego pasma wahań wyznaczonego przez władze monetarne.

W ujęciu miesięcznym najbardziej dyskutowane i odczuwalne były pokaźne wzrosty cen w grupach: odzież i obuwie (1,4%), użytkowanie mieszkania (0,7%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (0,5%), zdrowie (0,4%), restauracje i hotele (0,4%). Jak na pojedynczy miesiąc spore były też wzrosty cen w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (0,3%), łączność (0,3%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,2%), rekreacja i kultura (0,2%). Bez zmian przeciętnego poziomu cen obyło się w grupie edukacja. Spadek cen miały miejsce w dwóch grupach: inne towary i usługi (0,5%), transport (-4,8%). To właśnie zmiany w ostatniej z wymienionych grup zaważyły na spadku przeciętnego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu.

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (7,5%), żywność i napoje bezalkoholowe (7,4%), restauracje i hotele (6,3%), edukacja (5,1%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: alkohol i tytoń (4,9%), zdrowie (4,4%). Niewielki wzrost zanotowano w grupach: łączność (2,7%), rekreacja i kultura (2,0%), inne towary i usługi (1,5%), a także wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,7%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach odzież i obuwie (-3,4%) oraz transport (-9,9%).

Towarami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są owoce i mięso wieprzowe.

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 7,3% i stomatologiczne – 6,2%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 4,3% a gazet i czasopism 5,8%). Sporo drożały też usługi fryzjerskie 7,3%, opieka społeczna 8,0%. Do tego zestawu wypada też dodać koszt wywozu śmieci, który w marcu był o 53,9% wyższy niż przed rokiem.

Kolejne miesiące roku powinny przynieść ustabilizowanie rocznego wskaźnika inflacji w okolicach 3,5% i wyraźniejszy jego spadek w grudniu do około 3%. Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniesie około 3,6% wobec 2,3% z roku 2019 i 1,7% z roku 2018. Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji dalszego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

 

Karolina Makijewska
Starszy Specjalista
Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich
tel. +48 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.