Mapa drogowa współpracy z Ukrainą - nową inicjatywą pomocową

24.06.2022

Współpraca na rzecz Ukrainy nabiera tempa

Dnia 22 czerwca 2022 podczas Kongresu 590 zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Ukraińską Izbą Handlowo Przemysłową (UCCI) pod nazwą Road Map of Cooperation.

Plan współpracy zakłada między innymi funkcjonowanie funduszu pomocy Ukrainie prowadzonego wspólnie przez KIG i PUIG, zacieśnienie współpracy regionalnej pomiędzy izbami Polski i Ukrainy oraz sądami arbitrażowymi. Dodatkowo izby przeprowadzą symulację wdrożenia projektu Inicjatywy Karpackiej oraz Inicjatywy Trójmorza oraz ustanowią współpracę kręgów biznesowych krajów zaangażowanych w oba projekty. Ponadto umowa zakłada wymianę informacji o charakterze gospodarczym, zwłaszcza w obszarze nowych linii transportowych i logistyki morskiej.

Dodatkowo, aby zacieśnić współpracę bilateralną KIG, PUIG oraz UCCI zorganizują wspólną międzynarodową konferencję gospodarczą w październiku 2022 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.