Rezerwy walutowe w końcu września

07.10.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 110 546,9 mln EUR i tym samym okazały się o 4913,9 mln EUR tj. 4,7% wyższe niż w końcu sierpnia i jednocześnie o 13 417 mln EUR tj. 13,8% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 120 871,9 mln USD tj. o 3,7% więcej niż przed miesiącem i o 7,1% więcej niż przed rokiem.

Wrześniowy wzrost rezerw okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwanego. Był głównie pochodną wzrostu największej pozycji rezerw tj. należności w walutach wymienialnych o 5 084,5 mln EUR tj. 5,4%. Co ważne, jedynie w niewielkim stopniu jej zmiana była wynikiem zmian kursowych, a głównie wynikała z faktycznego napływu środków.

Wrześniowy wzrost rezerw przyczynił się do wyraźnej poprawy obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu września pozwoliły by na sfinansowanie 4,98 miesiąca importu towarów i usług (po sierpniu 4,78%), 32,0% podaży pieniądza (po sierpniu 30,9%) oraz 35,2% całości zadłużenia zagranicznego (po sierpniu 33,4%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach, w dodatku we wrześniu wszystkie uległy ponownej poprawie. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 111 322 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 8,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,98 miesiąca importu towarów i usług, 30,0% podaży pieniądza oraz 35,2% zadłużenia zagranicznego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.