Wpływ wojny w Ukrainie na działalność polskich firm. Wyniki ankiety GUS

29.09.2022

Wpływ wojny na koniunkturę – wrzesień 2022

Główny Urząd Statystyczny wraz z wrześniowym komunikatem o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach, opublikował wyniki ankiety na temat wpływu wojny w Ukrainie na działalność polskich firm.

W ankiecie przedsiębiorców pytano o  obecne i przewidywane konsekwencje wojny, a także jej wpływ na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Wyniki zaprezentowano w podziale na następujące branże: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową oraz zakwaterowanie i gastronomię.

Z ankiety wynika m.in., że część branż w coraz większym stopniu odczuwa skutki wojny.

  • W handlu hurtowym odsetek ankietowanych, którzy deklarowali brak negatywnych konsekwencji spadł z 13,7%  notowanych w sierpniu do 8,7%.
  • W części sektorów wzrosła liczba firm, które postrzegają skutki wojny jako poważne lub zagrażające stabilności firmy. Wśród nich jest m.in. przetwórstwo przemysłowe, w którym odsetek firm oceniających konsekwencje jako „poważne” wzrósł z 23,6% w sierpniu do 29,2% we wrześniu, a jako „zagrażające stabilności firmy” z 3,0% do 5,5%.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem wojny pozostaje wzrost kosztów. We wrześniowej ankiecie na ten problem zwracało uwagę m.in.

  • 94,6% firm z branży zakwaterowania i gastronomii (92,9% w sierpniu),
  • 86,3% firm budowalnych (83,9% miesiąc wcześniej),
  • 78,2% transportowych (w sierpniu odsetek wynosił 84,6% co oznacza, że znacząca liczba podmiotów lepiej ocenia obecną sytuację).

Wśród najbardziej dokuczliwych problemów są również zakłócenia w łańcuchu dostaw. Tutaj widoczna jest poprawa nastrojów – w większości branż (poza handlem hurtowym) odsetek firm zgłaszających ten problem spadł w stosunku do wyników z sierpnia.

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat obserwowanych przez siebie ruchów w sferze zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników).

  • We wrześniu branżą, w której liczba firm zgłaszających odpływ pracowników zwiększyła się w największym stopniu, był handel detaliczny (odpływ pracowników zgłosiło 25,6% firm, a miesiąc wcześniej 18,5%).
  • Największy odsetek firm, który ocenia odpływ pracowników jako poważny (4,6% we wrześniu wobec 2,7% w sierpniu) reprezentowało transport i gospodarkę magazynową.

We wrześniu w większości branż zmniejszyła się liczba firm deklarujących napływ pracowników z Ukrainy.


Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2022 roku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.